На 08.11.2018 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Като допълнителна точка в дневния ред бе включена т.17. В началото на заседанието Христо Стефанов от името на групата съветници на ГЕРБ прочете декларация, с която бе поискана оставката на председателя на Общински съвет Чирпан.

1. Информация за изпълнение на бюджета на Община Чирпан към 30.06. 2018 година.

На основание чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси бе представена информация за изпълнението на общинския бюджет и на сметките за средства от ЕС за шестмесечието на текущата година. При гласуването: „за“ – 10; „против“ – 1; „въздържал се“ – 10. Не се приема.

2. Кандидатстване на Училищното настоятелство към ОУ „Отец Паисий”, село Зетьово пред МИГ – Чирпан.

Постъпило е заявление от председателя на Училищното настоятелство, в което е описано намерение да се кандидатства с проект „Преместваемо закрито мембранно спортно съоръжение с габарити 42,00 м х 22,00 м х 8,00 м височина и сгъваеми ветроупорни прозрачни страници” по под мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”. МИГ – Чирпан предоставя възможност на СНЦ да кандидатстват по мярката след като стана ясно, че общината не е допустим бенефициент. Като част от задължителните документи е решение на Общински съвет Чирпан. При гласуването: „за“ – 20; „против“ – 0; „въздържал се“ – 1 (Орхан Кемалов). Приема се.

3. Кандидатстване на СНЦ „Детско-юношески спортен клуб Ангелов”, град Чирпан пред МИГ – Чирпан.

Видео от изказването ми по точката може да видите – ТУК. Сдружението иска общински терен безвъзмездно за срок от 10 години, върху който да кандидатства с проект „Изграждане и оборудване на открита спортна площадка в с. Средно градище, УПИ V-220, кв. 33”. Защо този терен? Кой стои зад въпросното сдружение? Има ли нужда от такова спортно съоръжение точно в село Средно градище? Още куп въпроси, част от които зададох по време на заседанието. По предложение на Орхан Кемалов точката бе отложена за следващото заседание със „за“ – 14; „против“ – 2; „въздържал се“ – 5.

4. Приемане на пазарна оценка за учредяване на право на строеж в гр. Чирпан.

Съгласно одобрена квартална застроителна разработка, в общински имот в Чирпан, ул. „А. П. Стоянов” №10, е предвидено построяване на четири масивни гаража. В момента има построени три гаража, единият терен с площ 18 кв. м. е свободен. Изготвена е пазарна оценка от независим лицензиран оценител, която за правото на строеж е определила 390,00 лв. без ДДС. При гласуването: „за“ – 21; „против“ – 0; „въздържал се“ – 0. Приема се.

5. Приемане на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – общинска собственост в гр. Чирпан.

Община Чирпан е собственик на поземлен имот с площ 230 кв. м. по плана на Чирпан, ул. „Яворов”. Имота се намира близо до бившите „Лависи“. За имота е изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител, която определя цена за имота в размер на 6 900,00 лв. без ДДС. С предложението се взима решение за продажба на имота на публичен търг. При гласуването: „за“ – 21; „против“ – 0; „въздържал се“ – 0. Приема се.

6. Приемане на пазарна оценка за продажба на земеделски имот – общинска собственост в землището на гр. Чирпан.

За пореден път тази точка намира място в дневния ред. На въпросите защо само на 200 метра по на изток гласувахме оценка 2,5 пъти по висока от предложената не получих отговор. Видео от изказването ми – ТУК. Предложението предвижда 6,6 дка нива IV-категория да бъде продадена на търг за 6600 лв. без ДДС. При гласуването: „за“ – 16; „против“ – 2 (аз и Рафил Вели); „въздържал се“ – 3. Приема се.

7. Приемане на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – общинска собственост в с. Държава.

Община Чирпан е собственик на поземлен имот с площ 1 280 кв. м. по плана на с. Държава. Същият се намира в регулацията на селото и има проявен интерес от собственик на съседен имот. Изготвена е пазарна оценка в размер на 1 900,00 лв. без ДДС. При гласуването: „за“ – 21; „против“ – 0; „въздържал се“ – 0. Приема се.

8. Отчет за изпълнението на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г. и състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2017 г. 

Прави впечатление, че има доста несъбрани стари задължения по договори. При гласуването: „за“ – 18; „против“ – 0; „въздържал се“ – 3. Приема се.

9. Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Чирпан. 

На 5 октомври влезе в сила Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси. В тази връзка всеки Общински съвет трябва да има такива правила, по които да се провежда проверка на декларацията за конфликт на интереси. При гласуването: „за“ – 21; „против“ – 0; „въздържал се“ – 0. Приема се.

10. Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет – Чирпан за периода м. януари 2018 г. – м. юни 2018 г.

При гласуването: „за“ – 17; „против“ – 0; „въздържал се“ – 4. Приема се.

11. Даване на разрешение за поставяне на мемориал с паметни плочи на загиналите в Балканската и Първата световна война жители на село Спасово, община Чирпан.

 Идеята за построяване на мемориал с паметни плочи на загиналите в Балканската и Първата световна война жители на село Спасово, община Чирпан е от близо две години. Учреден е Инициативен комитет „Възраждане“. 66 са загиналите спасовци в битките в двете войни. Видео от изказването ми – ТУК. При гласуването: „за“ – 21; „против“ – 0; „въздържал се“ – 0. Приема се.

12. Финансова помощ на Боян Танев в размер на /…./ лева.

Предложената сума е в размер на 3500 лева. При гласуването: „за“ – 21; „против“ – 0; „въздържал се“ – 0. Приема се.

13. Финансова помощ на Асан Алиев в размер на /….. / лева.

Предложената сума е 510 лева. При гласуването: „за“ – 21; „против“ – 0; „въздържал се“ – 0. Приема се.

14. Финансова помощ на Фатма Асенова в размер на / ….. / лева.

Предложената сума е 1500 лева. При гласуването: „за“ – 20; „против“ – 0; „въздържал се“ – 1. Приема се.

15. Финансова помощ на Борис Борисов в размер на 250 / двеста и петдесет / лева.

Предложената сума е 250 лева. При гласуването: „за“ – 21; „против“ – 0; „въздържал се“ – 0. Приема се.

16. Одобряване на командировъчните разходи на Председателя на Общински съвет – Чирпан за периода юли – септември 2018 г.

За периода са похарчени 329,01 лв. от председателя на Общински съвет Чирпан. При гласуването: „за“ – 21; „против“ – 0; „въздържал се“ – 0. Приема се.

17. Предоставяне ползването на имоти – полски пътища и напоителни канали по реда на чл.75б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Всяка година това предложение влиза в дневния ред на заседанието. Допълнителен приход за общината с оглед на възможността предоставяне от ЗСПЗЗ. При гласуването: „за“ – 21; „против“ – 0; „въздържал се“ – 0. Приема се.

Заседание на Общински съвет Чирпан – 08.11.2018 г.