На 13.12.2018 г. (четвъртък) от 15,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2018 година.
2. Предложение за решение относно: Определяне на такса битови отпадъци за 2019 година.
3. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан.
4. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан.
5. Предложение за решение относно: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан.
6. Предложение за решение относно: Обявяване на помещения за частна общинска собственост, тъй като са престанали да имат предназначение на имоти – публична общинска собственост.
7. Предложение за решение относно: Отдаване под наем на помещения в сградата на бившата поликлиника в гр. Чирпан за здравни дейности – лекарски кабинети.
8. Предложение за решение относно: Отдаване под наем на общинско помещение на сдружение с нестопанска цел.
9. Предложение за решение относно: Приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператора през 2018 г., като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с Асоциация по ВиК – Стара Загора.
10. Предложение за решение относно: Съгласие за закупуване на контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки със средства, натрупани като отчисления от Община Чирпан по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.
11. Предложение за решение относно: Отмяна на решение № 445 / 08.11.2018 г. на Общински съвет – Чирпан.
12. Предложение за решение относно: Кандидатстване на СНЦ „Детско-юношески спортен клуб Ангелов”, град Чирпан пред МИГ – Чирпан.
13. Предложение за решение относно: Изменение на решение № 277 / 29.06.2017 г. на Общински съвет – Чирпан.
14. Предложение за решение относно: Кандидатстване на Община Чирпан по отворени мерки от „Програмата за развитие на селските райони” (ПРСР) и Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Чирпан”.
15. Предложение за решение относно: Преименуване на булевард „Георги Димитров” в град Чирпан на булевард „Никола Манев”.
16. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Чирпан.
17. Предложение за решение относно: Актуализация на минимални и максимални цени за таксиметров превозна пътници за един километър пробег по съответната тарифа валидна на територията на Община Чирпан за 2019 година.
18. Предложение за решение относно: Разпределение на средствата на местната комисия по Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно – спестовни влогове.
Питане от Христо Стефанов, Катя Рабаджиева, Стефан Радев, Д-р Николай Стоянов и Иван Станчев – Общински съветници от групата общински съветници на ПП „ГЕРБ”

Допълнително внесени предложения извън установения по правилник срок:
19. Кандидатстване на Община Чирпан по проект „Красива България” 2019 година
20. Съгласие представителят на Община Чирпан в Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД – Стара Загора, по точка 1 от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособената територия, което ще се проведе на 07.01.2019 г., 11,00 часа, да изрази становище „за” / „против” / „въздържал се”

Заседанията на постоянните комисии към Общински съвет Чирпан са насрочени както следва:

На 10.12.2018 г. от 14,00 часа – Комисия по правни въпроси, контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
На 10.12.2018 г. от 15,00 часа – Комисия по териториално и селищно устройство, имоти, ред и сигурност, транспорт и благоустрояване, земеделие и гори, опазване на околната среда;
На 11.12.2018 г. от 14,00 часа – Комисия по наука, образование, защита правата и интересите на децата, младежта и спорта, здравеопазване и социална политика, култура и вероизповедания;
На 11.12.2018 г. от 15,00 часа – Комисия по бюджет, финанси, стопанска и инвестиционна политика и усвояване на средства от еврофондове и външни източници.

Проект на дневен ред – сесия 13.12.2018 г.