На 13.12.2018 г. (четвъртък) от 15,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. От заседанието по уважителни причини отсъстват Иван Станчев и Васил Донев.

1. Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2018 година.

Христо Стефанов от ГЕРБ поиска обещание от кмета на общината уличното осветление да свети през цялата нощ. За това в бюджета има предвидени 20 хил.лв. Оказа се също така, че с 2000 лв. трябва да се завиши издръжката на кабинета за неотложна медицинска помощ, който общината финансира. При гласуването: „за” – 14, „против“ – 0, „въздържал се” – 5. Приема се.

2. Определяне на такса битови отпадъци за 2019 година.

План-сметката, която предложи Кичка Петкова предвиждаше за финансирането на дейностите, почистването на нерегламентираните сметища извън регулацията на града включващо прибутване и извозване на община Чирпан за 2019 г. – 1 674 668,22 лв., което е със над 150 хил.лв спрямо предходната година. Не стана ясно по време на заседанията на комисиите как е сформирана тази стойност. Отказването на информация не е за пръв път от страна на кмета на общината. Изненадващо явно по нейно нареждане групата на БСП заедно с ДПС не подкрепиха предложението и така план-сметката за 2019 г. остана мираж. Гласуване: „за” – 2, „против” – 9, „въздържал се” – 8. Не се приема. Видео – ТУК

3. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан.

Създава се нова глава трета „а” „Услуги по подпомагане на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) при административното обслужване с кадастрална информация”. От септември тази година влезна в сила кадастралната карта на град Чирпан и землищата в общината. Това доведе и до подписването на споразумение между Общината и Агенцията. По силата на това споразумение общината извършва услугите, но до момента не получава приход от тази своя дейност. Предложението на Кичка Петкова бе услугите да са на стойност от 10 до 12 лв. като експерти от администрацията са направили подробна калкулация за себестойността на услугите. Предложението на Вълчо Николов за 3 лв. за услугите бе подкрепено от по-голяма част съветници. Гласуване: „за” – 16, „против” – 1, „въздържал се” – 2. Приема се.

4. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан.

Необходимо да се извършват административните услуги издаване на нов административен адрес и издаване на удостоверение за административен адрес, както и издаване на удостоверение за идентичност на адрес. В тази връзка е направено предложение за изменение в наредбата. Услугите ще бъдат по 5 лв. Гласуване: „за” – 19, „против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се.

5. Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан.

Направената промяна е свързана с юридическите лица, които ползват контейнери за отпадъци, като отпада един от компонентите, които формират стойността. Гласуване: „за” – 19, „против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се.

6. Обявяване на помещения за частна общинска собственост, тъй като са престанали да имат предназначение на имоти – публична общинска собственост.

Обявени бяха помещения за частна общинска собственост, тъй като са престанали да имат предназначение на имоти – публична общинска собственост. Те са на третия етаж в сградата на бившата поликлиника: лаборатория с площ 13,40 кв. м. и две стаи на санитарни инспектори с площ от по 12,90 кв. м. Описаните помещения са загубили предназначението си на публична общинска собственост и следваше да се обявят от Общинския съвет за имоти, частна общинска собственост. Помещенията ще се ползват от д-р Николай Стоянов, който ще кандидатства с проект пред МИГ Чирпан. Гласуване: „за” – 19, „против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се.

7. Отдаване под наем на помещения в сградата на бившата поликлиника в гр. Чирпан за здравни дейности – лекарски кабинети.

Помещенията по т.6 се предоставят без търг на дружеството на д-р Николай Стоянов за 3,33 лв./кв.м. без ДДС. Отвод по точката направихме аз и д-р Стоянов. Гласуване: „за” – 17, „против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се.

8. Отдаване под наем на общинско помещение на сдружение с нестопанска цел.

Сдружение с нестопанска цел „Съюз на военноинвалидните кооперации в България” иска общинско помещение с площ от 12,00 кв.м., находящо се в източната част на ІІ-я етаж в сграда Бивше енергоснабдяване на ул. „В. Калчев” №1 в гр.Чирпан. Гласуване: „за” – 16, „против” – 0, „въздържал се” – 3. Приема се.

9. Приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператора през 2018 г., като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с Асоциация по ВиК – Стара Загора.

Приети бяха инвестициите, извършени от ВиК оператора през 2018 г., като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с Асоциация по ВиК Стара Загора. Гласуване: „за” – 19, „против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се.

10. Съгласие за закупуване на контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки със средства, натрупани като отчисления от Община Чирпан по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

Съгласие за закупуване на контейнери за разделно събиране на отпадъци със средства, натрупани като отчисления от община Чирпан по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците. Става въпрос за 60 хил. лв. Гласуване: „за” – 19, „против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се.

11. Отмяна на решение № 445 / 08.11.2018 г. на Общински съвет – Чирпан.

Не бе отменено решение № 445/08.11.2018 г. На заседание, проведено на 8.11.2018 г., Общинският съвет даде своето съгласие за кандидатстване на Училищното настоятелство към ОУ „Отец Паисий”, село Зетьово пред МИГ Чирпан. Със своя заповед областният управител върна решението за ново обсъждане от Общинския съвет, предлагайки общинските съветници да го отменят. Мотивите на областния управител по безспорен начин доказват, че решението взето на ноемврийската сесия е незаконосъобразно. Изказване по темата направи Христо Стефанов, който сподели, че решението е целесъобразно и предпочита да влезе в съда вместо да отмени това решение. Явно тези неговите думи събраха достатъчно съветници и решението за отмяна не бе подкрепено. Гласуване: „за” – 4, „против” – 10, „въздържал се” – 5. Не се приема.

12. Кандидатстване на СНЦ „Детско-юношески спортен клуб Ангелов”, град Чирпан пред МИГ – Чирпан.

Отложена от миналото заседание през ноември. И през декември съветниците не бяха убедени в правотата на това предложение. Още повече, че председателя на СНЦ-то не дойде по време на комисиите, изпрати свой представител, който не можа да даде подробности по проекта. От него разбрахме, че били правили проучване за въздуха и в Средно градище бил чист. Гласуване: „за” – 2, „против” – 7, „въздържал се” – 10. Не се приема. Видео – ТУК.

13. Изменение на решение № 277 / 29.06.2017 г. на Общински съвет – Чирпан.

СНЦ „МИГ Чирпан” не са успели да върнат на Община Чирпан заем в размер на 38 хиляди лева, отпуснат им въз основа на решение № 277 / 29.06.2017 г. на Общински съвет – Чирпан. В същото време Кичка Петкова пуска запор на сметките на МИГ-а, тъй като не е върнат навреме. С предложението се цели да се удължи срока на връщане на заема, като първоначално бе предложен 31.12.2023 г., в последствие по време на заседание 30.06.2019 г. и 31.12.2019 г., които не събраха нужните гласове. Това доведе до оттегляне на предложението от вносителя Христо Стефанов. Видео – ТУК.

14. Кандидатстване на Община Чирпан по отворени мерки от „Програмата за развитие на селските райони” (ПРСР) и Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Чирпан”.

Община Чирпан има намерение да кандидатства с проект „Реконструкция на парк за обществено ползване в УПИ I – зеленина, кв. 174, гр. Чирпан, община Чирпан” по под мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” пред МИГ Чирпан. Това е градинката намираща се до т.нар. „малка бензиностанция“ в града. Отправих запитване до Кичка Петкова защо не се предлагат градинката до бившето „ХВК“ и парк Т.Стоилов, тъй като съгласно договори за проектиране и тези обекти трябва да са готови. Към момента обаче общината нямала готовност. Гласуване: „за” – 19, „против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се. Видео – ТУК.

15. Преименуване на булевард „Георги Димитров” в град Чирпан на булевард „Никола Манев”.

Предложението бе развито от д-р Стоянов. Публичното обсъждане се състоя на 9 ноември, петъчен работен ден в неудобно за гражданите хора. Само трима бяха взели отношение с изпращани на писма по електронна поща на съвета. От направената от мен анкета в социалната мрежа над 67% бяха против преименуването на булеварда. Заставам зад това да се сформира комисия и изработи наредба, която да регламентира предложенията за промяна и наименуване на улици и други общински обекти. Гласуване: „за” – 5, „против” – 4, „въздържал се” – 8. Не се приема. Видео – ТУК.

16. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Чирпан.

Промяната е във връзка с това, че игралните зали и игралните казина не могат да отстоят на по-малко от 300 метра от училища, както и от домове за деца, лишени от родителски грижи. Гласуване: „за” – 18, „против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се.

17. Актуализация на минимални и максимални цени за таксиметров превозна пътници за един километър пробег по съответната тарифа валидна на територията на Община Чирпан за 2019 година.

Съгласно разпоредбите от Закона за автомобилните превози, общинските съвети определят минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за 1 километър пробег по съответната тарифа. Цените се актуализират най-малко веднъж годишно. Предлага се запазването на до сега действащите тарифи. Минимални цени: дневна тарифа – 0,50 лв./км.; нощна тарифа – 0,60 лв./км. Максимални цени: дневна тарифа – 1,00 лв./км.; нощна тарифа – 1,20 лв./км. Гласуване: „за” – 18, „против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се.

18. Разпределение на средствата на местната комисия по Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно – спестовни влогове.

Гласуване: „за” – 16, „против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се.

19. Кандидатстване на Община Чирпан по проект „Красива България” 2019 година

Дадено беше съгласие община Чирпан да кандидатства по проект „Красива България” 2019 година с обект: Ремонт на сградата на медицински център „Д-р Николай Тошев” Чирпан. Прието беше да се осигури финансов принос в размер на 118 896,00 лв. с ДДС. Гласуване: „за” – 18, „против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се.

20. Съгласие представителят на Община Чирпан в Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД – Стара Загора, по точка 1 от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособената територия, което ще се проведе на 07.01.2019 г., 11,00 часа, да изрази становище „за” / „против” / „въздържал се”

Обсъждане и съгласуване на коригирания Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр.Стара Загора, за периода 2017 – 2021 г. по повод прекратяване на предоставяне на услуги от оператора в община Тополовград, считано от 2019 г. Гласуване: „за” – 18, „против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се.

Питане от Христо Стефанов, Катя Рабаджиева, Стефан Радев, Д-р Николай Стоянов и Иван Станчев – Общински съветници от групата общински съветници на ПП „ГЕРБ”

На питането кмета Кичка Петкова отказа да отговори писмено или устно.

Заседание на Общински съвет Чирпан – 13.12.2018 г.