На 08.11.2018 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Чирпан към 30.06. 2018 година.  + Приложение 1 + Приложение 2 + Приложение 3 + Приложение ЕФ
2. Предложение за решение относно: Кандидатстване на Училищното настоятелство към ОУ „Отец Паисий”, село Зетьово пред МИГ – Чирпан.
3. Предложение за решение относно: Кандидатстване на СНЦ „Детско-юношески спортен клуб Ангелов”, град Чирпан пред МИГ – Чирпан.
4. Предложение за решение относно: Приемане на пазарна оценка за учредяване на право на строеж в гр. Чирпан.
5. Предложение за решение относно: Приемане на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – общинска собственост в гр. Чирпан.
6. Предложение за решение относно: Приемане на пазарна оценка за продажба на земеделски имот – общинска собственост в землището на гр. Чирпан.
7. Предложение за решение относно: Приемане на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – общинска собственост в с. Държава.
8. Предложение за решение относно: Отчет за изпълнението на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г. и състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2017 г. + Отчет
9. Предложение за решение относно: Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Чирпан. + Правила
10. Предложение за решение относно: Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет – Чирпан за периода м. януари 2018 г. – м. юни 2018 г. + Отчет
11. Предложение за решение относно: Даване на разрешение за поставяне на мемориал с паметни плочи на загиналите в Балканската и Първата световна война жители на село Спасово, община Чирпан.
12. Предложение за решение относно: Финансова помощ на Боян Атанасов Танев в размер на / ….. / лева.
13. Предложение за решение относно: Финансова помощ на Асан Ахмедов Алиев в размер на / ….. / лева.
14. Предложение за решение относно: Финансова помощ на Фатма Мехмедалиева Асенова в размер на / ….. / лева.
15. Предложение за решение относно: Финансова помощ на Борис Радославов Борисов в размер на 250 / двеста и петдесет / лева.
16. Предложение за решение относно: Одобряване на командировъчните разходи на Председателя на Общински съвет – Чирпан за периода юли – септември 2018 г.

Заседанията на постоянните комисии към Общински съвет Чирпан са насрочени както следва:

На 05.11.2018 г. от 14,00 часа – Комисия по правни въпроси, контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
На 05.11.2018 г. от 15,00 часа – Комисия по териториално и селищно устройство, имоти, ред и сигурност, транспорт и благоустрояване, земеделие и гори, опазване на околната среда;
На 06.11.2018 г. от 14,00 часа – Комисия по наука, образование, защита правата и интересите на децата, младежта и спорта, здравеопазване и социална политика, култура и вероизповедания;
На 06.11.2018 г. от 15,00 часа – Комисия по бюджет, финанси, стопанска и инвестиционна политика и усвояване на средства от еврофондове и външни източници.

Проект на дневен ред – сесия 08.11.2018 г.