На 27.09.2018 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. От заседанието по уважителни причини отсъства д-р Николай Стоянов. Не присъства в залата и г-жа Кичка Петкова. Към първоначалния проект на дневен ред бе предложена допълнителна точка за промяна на решението, с което бе дарен параклиса в парка до автогарата на Митрополията.

1. Приемане на отчета на община Чирпан към 31.12.2017 г.

Предложението включваше: уточненият годишен план на бюджета за 2017 г., с отразено разпределение на извършените промени през 2017 г.; отчетът за изпълнение на бюджета на община Чирпан за 2017 г. отчетът по основни показатели на сметките за средства от Европейския съюз; отчетът на основните финансови показатели на контролирани от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление“ и не са разпоредители с бюджет по бюджета на общината; отчетът на общинския дълг на община Чирпан за 2017 г. Проведено бе и публично обсъждане съгласно изискванията на закона. От общо 21 общински съветници, присъстват 20, от които „за” – 11, „против” – 4, „въздържали се” – 5. Предложението се приема.

2. Актуализация на бюджета на община Чирпан за 2018 г.

Предложението е за увеличение на приходната и разходната част на бюджета на общината с по 7 000 лв. Предложението за увеличението на приходите е по параграф „Приходи от концесии”. В разходната част на бюджета се предлага увеличение на плана на дейност „Други дейности по културата”. Актуализацията се налага във връзка с изработката на паметна плоча от община Чирпан, в знак на признателност и уважение към Никола Манев. От общо 21 общински съветници, присъстват 20, от които „за” – 20, „против” – 0, „въздържали се” – 0. Предложението се приема.

3. Одобряване на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

През годината на няколко пъти се приема този планов документ, който чертае бюджета от местни приходи за три години напред. Тази бюджетна прогнозна няма обвързващ ефект, но се тълкува като програмен документ и е изискуем от Министерството на финансите. От общо 21 общински съветници, присъстват 20, от които „за” – 14, „против” – 0, „въздържали се” – 6. Предложението се приема.

4. Прехвърляне на общински язовири безвъзмездно в собственост на държавата.

Съгласно новата нормативна уредба за експлоатацията на язовирите, стените им и съоръженията към тях, са наложени сериозни изисквания към техническото им състояние и реда за управлението им като хидротехнически съоръжения. За изпълнение на предписанията са необходими значителни финансови средства, които към настоящия момент не са предвидени в разходната част на бюджета. Същевременно, действащата нормативна уредба позволява на общините да прехвърлят язовири безвъзмездно в собственост на държавата. Предложението беше Общинският съвет Чирпан да даде принципно съгласие община Чирпан да прехвърли на държавата безвъзмездно 21 язовира, които са публична общинска собственост. Христо Стефанов предложи от списъка да отпаднат двата язовира в Зетьово и тези в Рупките и Осларка. На гласуване бяха подложени всеки един от предложените от Христо Стефанов язовири. Единствено язовира в село Рупките не събра гласове и същия ще бъде предаден на държавата като собственост. При гласуването на язовирите за Зетьово се оказа, че те не се подкрепят от съветниците на БСП. В крайна сметка от 21 предложени от Кичка Петкова язовира да бъдат дадени на държавата безвъзмездно, отпаднаха двата в Зетьово и този в село Осларка. От общо 21 общински съветници, присъстват 20, от които „за” – 16, „против” – 1, „въздържали се” – 3. Предложението се приема.

5. Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г. с имот в Чирпан за продажба.

Община Чирпан е собственик на поземлен имот с площ 230 кв. м., представляващ УПИ IX в кв. 100б по плана на Чирпан, ул. „Яворов”. Постъпила е молба за закупуване на имота от Андон Донев от Чирпан, който вече закупи два съседни имота. Имотът беше включен в програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост за 2018 г., като се допълни раздела за имоти, предвидени за продажба и за учредяване на право на строеж. От общо 21 общински съветници, присъстват 20, от които „за” – 20, „против” – 0, „въздържали се” – 0. Предложението се приема.

6. Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г. с имот в Държава, за продажба.

Община Чирпан е собственик на поземлен имот с площ 1 280 кв. м., представляващ УПИ III-общ. в кв. 11 по плана на Държава. Постъпила е молба за закупуване на имота от Станимир Стойчев от Стара Загора, който вече закупи съседен имот. Имотът беше включен в програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост за 2018 г., като се допълни раздела за имоти, предвидени за продажба и за учредяване на право на строеж. От общо 21 общински съветници, присъстват 20, от които „за” – 20, „против” – 0, „въздържали се” – 0. Предложението се приема.

7. Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г. с имот за учредяване на право на строеж в Чирпан.

В община Чирпан е постъпило заявление от Стефан Георгиев от Чирпан, ул. „А. П. Стоянов” № 10, с което заявява интерес за построяване на гараж в двора на жилищната кооперация на същия адрес. Съгласно одобрена квартална застроителна разработка, е предвидено построяване на четири масивни гаража. В момента има построени три гаража, единият терен с площ 18 кв. м. е свободен. Застрояването може да се извърши след учредяване на право на строеж и в тази връзка Общинският съвет допълни програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г., като включи в раздела за имоти, предвидени за продажба и учредяване на право на строеж посочения по-горе терен. От общо 21 общински съветници, присъстват 20, от които „за” – 20, „против” – 0, „въздържали се” – 0. Предложението се приема.

8. Приемане на пазарна оценка за продажба на земеделски имот – общинска собственост в землището на Чирпан.

Тази точка породи дискусия, в която участвах. Видео от разглеждането на точката – ТУК. В крайна сметка тъй като от заседанието отсъства Кичка Петкова, колегата Донев използва възможността и поиска та да бъде отложена за следващото заседание. Разглеждането на проекта за решение бе отложено за следващото заседание на Общинския съвет. От общо 21 общински съветници, присъстват 20, от които „за” – 12, „против” – 1, „въздържали се” – 7. Предложението за отлагане се приема.

9. Издаване на разрешително от кмета на община Чирпан за ползване на воден обект по реда на чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите.

Предложението беше Общинският съвет да даде съгласие кметът на общината да издаде разрешително за ползване на воден обект, публична общинска собственост, отдаден под наем, съгласно договор, на ЗК „Съгласие” с управител Паньо Христов, а именно: язовир „Зетьово 1”. От общо 21 общински съветници, присъстват 20, от които „за” – 20, „против” – 0, „въздържали се” – 0. Предложението се приема.

10. Избор на управител на търговско дружество със 100% общинско участие „Обредни дейности – Чирпан” ЕООД.

Единствен кандидат бе Валентин Николов. От общо 21 общински съветници, присъстват 20, от които „за” – 19, „против” – 0, „въздържали се” – 1. Предложението се приема.

11. Дадено бе съгласие представителят на община Чирпан в Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД Стара Загора, по точка 1 от дневния ред на Общото събрание, което ще се проведе на 08.10.2018 г., 11,00 часа, да изрази становище „за”. От общо 21 общински съветници, присъстват 19, от които „за” – 19, „против” – 0, „въздържали се” – 0. Предложението се приема.

12. Допълване на Решение №386/03.05.2018 г.

От Митрополията не харесаха взетото от съветниците решение, тъй като митрополита бил изписан с трите имена по документ за самоличност, а не като Митрополит Киприан. Това допълнение е необходимо според тях за да кандидатстват пред Държавен фонд „Земеделие“. Интересно, че това идва няколко месеца след приемане на решението, от което е видно, че имота все още е общински и не е дарен на митрополията. Именно поради тази причина се въздържах при гласуването. От общо 21 общински съветници, присъстват 19, от които „за” – 17, „против” – 0, „въздържали се” – 2. Предложението се приема.

 

Заседание на Общински съвет Чирпан – 27.09.2018 г.