На 03.05.2018 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Като допълнителна точка в дневния ред бе предложено да влезе отпускането на финансова помощ на Донка Чакърова от с.Свобода.

1. Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2018 година

Внесеното предложение не се различа съществено от разгледаното на мартенската сесия. Единствено сумата, която бе предвидена за ремонт на ул. Костадин Нунков се пренасочва към болницата в Чирпан. При гласуването със „за“ – 20 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. При гласуването отсъства Динко Тотев. Предложението се приема.

2. Промяна в числеността на дейност „Детски градини – делегирани от държавата дейности”

Постъпила е докладна от директора и от колектива на ДГ „Слънце” за разкриване на допълнителен щат – чистач в детската градина. Предвид създалия се пропускателен режим, големия сграден фонд и многото деца, които посещават детската градина, както и нормативните изисквания на РЗИ за поддържане на хигиена, необходимостта от още една бройка помощен персонал е крайно наложителна. Предложението е Общински съвет да одобри промяна в общата численост на дейност „Детски градини – делегирана от държавата дейност”  от 74 броя  на 75 броя, считано от 03.05.2018 г. При гласуването със „за“ – 21 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

3. Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Чирпан

Изменението в наредбата касае изправянето на една неточност регламентирана в Закона за местните данъци и такси. Предложението е свързано с протест на прокуратурата, че наредбата не отговаря на нормативната уредба заложена в ЗМДТ. По изменението в наредбата в 30-дневния срок за обществено обсъждане няма постъпили предложения, мнения, становища. При гласуването със „за“ – 21 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

4. Обявяване на имот за частна общинска собственост, тъй като е престанал да има предназначение на имот – публична общинска собственост

Община Чирпан е собственик на дворно място от 30 850 кв.м., представляващо парцел III,  в кв.103 – парк „Д-р Теньо Стоилов”, по плана на град Чирпан, заедно с намиращия се в него параклис „Свети Илия”, със застроена площ от 120 кв.м.  Имотът е актуван като публична общинска собственост с АОС № 221/2000 г. В деловодството на Община Чирпан е постъпило писмо с вх.№ 92-00-54/27.03.2018 г. от Старозагорския епархийски съвет, с което се изразява молба да се дари храма на Старозагорската света Митрополия. Светата Митрополия има желание да стопанисва храма, тъй като счита, че всички православни храмове следва да се намират в патримониума на Българската православна църква. При гласуването със „за“ – 21 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

5. Дарение на имот – частна общинска собственост, за нуждите на Старозагорската света Митрополия

С писмо с вх.№ 92-00-54 / 27.03.2018 г. от Старозагорския епархийски съвет, с което се изразява молба Община Чирпан да дари параклиса „Св.Илия“ в Чирпан на Старозагорската света Митрополия. Закона повелява – Безвъзмездно прехвърляне в собственост или дарение на имот, частна общинска собственост се извършва след решение на Общински съвет, прието с мнозинство три четвърти от общия брой на съветниците. Моето лично мнение изказано по време на заседанието на Общински съвет Чирпан накратко: предложението, което внесох е до 6 /шест/ месеца, считано от 03.05.2018 г. Старазагорската света Митрополия да изготви и внесе в Община Чирпан идеен проект за ремонт на сградата на параклиса и имота да се използва за обществени нужди. В случай на неизпълнение на някое от тези условия дарения параклис се връща обратно на общината. Ето и част от моето изложение по темата: „Уважаеми съграждани, Нашата българска православна църква е църква, която има исторически заслуги за съхранение на националното чувство и самосъзнание на българския народ. В борбата за освобождението на нашия народ от чуждо робство българската църква е онази, която е била хранител и покровител на националния дух на българите през вековете на най-тежки изпитания” През последните години се нагледахме на какви ли не репортажи по средствата за масова реклама, агитация, и дезинформация. Ще си позволя да цитирам една статия в интернет, която ми направи впечатление и върху която е добре всеки да се замисли“. Статията може да прочетете – тук.

И за да бъда правилно разбран след всичко казано дотук ще допълня, че едва ли има християнин, който е против дарението на параклис, църква, храм. За съжаление случващото се в държавата през последните 20 години кара обществото да задава „парещи” въпроси: „Как българската православна църква стопанисва своите имоти? Как се грижи за тях? Какво прави тя за въвеждане изучаването на религия в училищата? Провежда ли мисионерска дейност?

Искрено се надявах в отминалите десетина дни откакто е внесено предложението за дарение на параклиса „Св.Илия” да се намери представител на старазагорската митрополия, който да застане с лице пред жителите на община Чирпан да разкаже как църквата помага на християните в тези трудни за българското общество моменти. Уви, останах с очакванията си. При гласуването на това мое предложение: със „за“ – 3 гласували, с „против“ – 5, с „въздържал се“ – 13, с което то не бе прието. При гласуването на предложението – със „за“ – 19 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 2 (аз и Стефан Радев). Предложението се приема.

Искрено се надявам казаното от г-жа Петкова, че митрополията ще ремонтира всички църкви в град Чирпан да се сбъдне. В момента единствената възможност за външно финансиране е посредством Държавен фонд „Земеделие“ чрез Програмата за развитие на селските райони, но наличния бюджет по нея ще стигне най-вероятно за 40-45 проекта за цялата страна, което е крайно недостатъчно. А и съгласно критериите по Наредбата предимство ще се дават на обекти с национално или местно значение, а нашите храмове не попадат в тези. Видео от разискванията по точката може да видите – ТУК.

6. Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост за 2018 год.

Община Чирпан е собственик на имот № 191002, овощна градина/орехово насаждение/ с площ 4.478 дка, осма категория, находящ се в местност „Дълбок дол” землище с.Спасово. Със Заявление с вх.№ 69-00-172/13.04.2018 год. от Слави Тодоров Стайков – Управител на „Градище Агро” ООД, за имота е проявен интерес за ползване под аренда за срок от десет години с възможност за продължаване. Поставих въпроса след като вече има одобрена кадастрална карта и регистри за земеделските имоти в землището на с.Спасово редно ли е да гласуваме имот със стария номер, който не съществува в правния мир. Точката бе оставена за разглеждане като последна, но в последствие бе предложено тя да бъде отложена за разглеждане за следващото заседание на Общински съвет Чирпан след като се уточни новия кадастрален номер на имота и се получи скица от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. При гласуването със „за“ – 21 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема и точката ще се гледа на следващо заседание на Общински съвет Чирпан.

7. Приемане на пазарна оценка за продажба на земеделски имот – общинска собственост в землището на гр. Чирпан

Във връзка със заявен интерес за закупуване на имот №121008 с площ 6,139 дка, НТП „Нива”, четвърта категория, находящ се в землището на гр. Чирпан, местността „Гълъбова могила”, същият е включен в Програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год. Предложението бе Общински съвет – Чирпан да одобри изготвената от лицензиран оценител пазарна цена, в размер на 6600,00 лв. без ДДС, за продажба на общински имот, находящ се в землището на гр. Чирпан, Община Чирпан, област Стара Загора: поземлен имот №121008 с площ 6,139 дка, НТП „Нива”, четвърта категория, находящ се в землището на гр. Чирпан, местността „Гълъбова могила”. За имота е съставен АОС №2845 / 05.04.2018 г. Направих проучване и преди година само на 200 метра по на изток е одобрена оценка за продажба на 1,300 дка нива за 3300 лв. без ДДС. Попитах как „борави“ лицензирания оценител с числата? Дали не се предлагат спрямо кандидата и как за сходни имоти може да има такава разлика? Г-н Стефанов репликира, че ако увеличим оценката ще спрем инвеститорите. В крайна сметка г-н Орхан Кемалов предложи началната тръжна цена за тези 6,139 дка да започне от 10 000 лв. без ДДС. Предложението бе подкрепено с 12 гласа, а 8 се въздържаха. Цялото предложение бе прието със „за“ – 19 гласували, с „против“ – 1 (Христо Стефанов), с „въздържал се“ – 1.

8. Приемане на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – общинска собственост в гр. Чирпан

Общински незастроен УПИ VI с площ 335 кв.м., находящ се в кв.100б по плана на гр. Чирпан, ул. „Яворов”, е включен в Програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год. За същия има заявен интерес за закупуване от Паньо Донев Панев със заявление с вх. №93-00-1140 / 26.03.2018 г. Предложението е Общински съвет – Чирпан да одобри изготвената от лицензиран оценител пазарна цена, в размер на 10300,00 лв. без ДДС, за продажба на общинския имот. Имотът се намира зад т.нар. „Лависи“, в момента е зелена площ. При гласуването със „за“ – 21 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

9. Приемане на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – общинска собственост в гр. Чирпан

Общински незастроен УПИ VII с площ 530 кв.м., находящ се в кв.100б по плана на гр. Чирпан, ул. „Яворов”, е включен в Програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год. За същия има заявен интерес за закупуване от Паньо Донев Панев със заявление с вх. №93-00-1140 / 26.03.2018 г. Предложението бе Общински съвет – Чирпан да одобри изготвената от лицензиран оценител пазарна цена, в размер на 16300,00 лв. без ДДС, за продажба на общинския имот. Направих си труда да погледна къде точно се намира и видях от неодобрената кадастрална карта точно там има тротоар. Имотът засяга тротоара намиращ се северно от кооперацията на ул.М.Кочев (фризьорския салон на „Близначките“). Оттам ежедневно минават стотици хора, това е най-прекия път към бившата „Телевизионна база“. От слуховете, които се носят там става ясно, че може би ще се строи кооперация?! Дали хората са запознати какво се случва там? При гласуването със „за“ – 16 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 5. Предложението се приема.

10. Прекратяване участието на Община Чирпан като съдружник в „Комплексен търговски център Чирпан” ООД

Община Чирпан е съдружник в „КОМПЛЕКСЕН ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЧИРПАН” ООД, ЕИК 123161985, като към настоящия момент притежава 58 500 лв. от общо внесения капитал в дружеството от 195 000 лв. или притежава 30,00 % от капитала на дружеството. Учредяването на това дружество е станало съгласно Решение № 260 от 27.10.1998 г. на Общински съвет Чирпан. Идеята и предметът на дейност при самото учредяване на това дружество през 1999 г., вкл. и до днес, а оттам и участието на Община Чирпан в него с апортиране на 3 (три) имота, е било създаването и експлоатацията на пазари, тържища и борси за промишлени, хранителни и земеделски стоки. Апортната (непарична вноска) в капитала на това дружество, която Община Чирпан е направила, е следната: Дворно място, с площ от 4180 кв.м /четири хиляди сто и осемдесет кв.метра/, находящо се в гр. Чирпан, общ. Чирпан, обл. Стара Загора, състявляващ урегулуран поземлен имот номер V /пети/, в кв.87 /осемдесет и седми/, по регулационния план на гр. Чирпан, общ Чирпан, обл. Стара Загора, ведно с изградена в него обществена тоалетна; Дворно място с площ от 34530 кв.м /тридесет и четири хиляди петстотин и тридесет кв. метра/, находящо се в гр. Чирпан, обл. Стара Загора, състявляващ урегулиран поземлен имот номер XXIII /двадесет и трети/, в кв.29 /двaдeсет и девети/, по регулационния план на гр. Чирпан, обл. Стара Загора, който в момента е разделен на два нови имота – УПИ XXIII, кв.29, с площ от 20835 кв.м и УПИ XXX, кв.29, с площ 13695 кв.м. Дворно място с площ от 5420 кв.м. /пет хилиди четиристотин и двадесет кв. метра/, находящо се в гр. Чирпан, обл. Стара Загора, състявляващ урегулиран поземлен имот номер XXVI /двадесет и шести/, в кв.29 /двадесет и девети/ по регулационния план на гр. Чирпан, обл. Стара Загора.

Това бездействие, след апорта на тези три имота и през всичкото това време е неуместно, като Община Чирпан не получава и никакви девиденти, като съдружник. Напротив, самото дружество дължи на Община Чирпан данъци и такси в големи размери за тези имоти, предоставени му в собственост, които не е заплатило.

Това е записано в предложението до Общински съвет Чирпан. Още по време на постоянните комисии зададох въпрос към г-жа Петкова какъв ще бъде сценария при евентуално излизане от дружеството. Отговор не получих, освен критика, че близо една година ние като съветниците не сме свършили нищо по темата. И на заседанието на Общински съвет Чирпан получихме укор от кметицата, че видиш ли ние сме бездействали и не сме давали предложения какво тя да направи. Изказвания по точката направиха г-н Данко Георгиев, г-н Орхан Кемалов и аз. Според мен общинските съветници нямат административния капацитет и финансов ресурс да ползват квалифицирана и специализирана правна помощ за решаване на казауса. Това е в ръцето на администрацията на общината, чиито бюджет и възможности са значително по-големи. След продължителни дебати бе предложено точката да се отложи за разглеждане на следващо заседание на Общински съвет. При гласуването със „за“ – 16 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 5. Предложението се приема.

11. Приемане на План за младежта на Община Чирпан за 2018 г.

Тази точка остана за разглеждане след като през месец март не бе приет плана. Внесеният не се различаваше по нищо с предходния. Дори на няколко места има грешки, които отдавам по-скоро на неизчитането от страна на изготвилите и съгласували плана. При гласуването със „за“ – 11 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 10 (ГЕРБ, Коалиция Чирпан и аз). Предложението се приема.

12. Приемане на план за интеграция на ромите в община Чирпан за 2018-2020 г.

И този план остана неприет след мартенското заседание на Общински съвет Чирпан. И в него не се видя нито една дума или число променено спрямо предходно внесения. Плашещи за мен са данните, че над 70% от жилищата в т.нар. ромски квартали в града и по селата са незаконно построени. В друго перо пък е записано, че общината подслонява ромите в общински жилища, което не е вярно. При гласуването със „за“ – 11 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 10 (ГЕРБ, Коалиция Чирпан и аз). Предложението се приема.

13. Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги за 2019 г.

От представения план стана ясно, че в общината нито ще се развиват нови социални услуги, нито ще се закриват такива. При гласуването със „за“ – 17 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 4. Предложението се приема.

14. Приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ за календарната 2017 г.

Нормата на чл.7, ал.2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните / ЗБППМН / регламентира, че МКБППМН се отчита ежегодно за своята дейност пред Кмета на Общината, Общинския съвет и пред Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Тази година отчета съдържа значително повече данни, по лесен е за прочит от всеки и предразполага за по-голяма прозрачност. При зададен от мен въпрос към г-жа Петкова защо след като няколко години подред се провеждаше подбор на обществените възпитатели чрез конкурс от миналата година това е спряно? Защо една добра практика е прекратена? Думата поиска и секретаря на комисията г-н Жельо Димитров (дадена му бе с 13 за и 8 въздържали се). Видео от разглеждането на точката може да видите – ТУК. При гласуването със „за“ – 20 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 1. Предложението се приема.

15. Отчетна дейност по изпълнението на Програмата за управление на отпадъците на Община Чирпан за 2017г.

Стана ясно, че са раздадени индивидуални кофи за всеки в ромския квартал на град Чирпан. Посоката на разисквания се измести около незаконните сметища и тяхното ликвидиране. Г-н Донев попита защо е записано в отчета, че ежемесечно се извозва цялата маса от смесен битов отпадък от торовата площадка до I-ви стопански двор в града (това не се прави и няма как да се направи). При гласуването със „за“ – 11 гласували, с „против“ – 4, с „въздържал се“ – 6. Предложението се приема.

16. Одобряване на командировъчните разходи на Кмета на Община Чирпан за периода януари – март 2018 г.

През периода са извършени разходи за командировка за заседание на Общото събрание на НСОРБ в София в размер на 131,95 лева. При гласуването със „за“ – 20 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 1. Предложението се приема.

17. Одобряване на командировъчните разходи на Председателя на Общински съвет – Чирпан за периода януари – март 2018 г.

През периода са извършени разходи за командировка за заседание на Общото събрание и на УС на НАПОС – РБ в Пловдив в размер на 36,63 лева. При гласуването със „за“ – 20 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 1. Предложението се приема.

18. Утвърждаване на платен годишен отпуск на председателя на Общински съвет – Чирпан

Предложението е за платен годишен отпуск,  както следва : от 14.05.2018 г. до 16.05. 2018 г. /включително/, общо 3 дни на Даниела Иванова Драгийска – Председател на Общински съвет – Чирпан. При гласуването със „за“ – 20 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Отвод при гласуването си прави г-жа Драгийска. Предложението се приема.

19. Финансова помощ на Донка Демирова Чакърова в размер на 510 лв.

Донка Чакърова е жител на с.Свобода и къщата и се запалзва в резултат на което изгаря цялата. Жилището е негодно за живеене. Предложената сума за помощ е 510 лв. При гласуването със „за“ – 21 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

Заседание на Общински съвет Чирпан – 03.05.2018 г.