На 03.05.2018 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2018 година.
2. Предложение за решение относно: Промяна в числеността на дейност „Детски градини – делегирани от държавата дейности”.
3. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Чирпан.
4. Предложение за решение относно: Обявяване на имот за частна общинска собственост, тъй като е престанал да има предназначение на имот – публична общинска собственост.
5. Предложение за решение относно: Дарение на имот – частна общинска собственост, за нуждите на Старозагорската света Митрополия.
6. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост за 2018 год.
7. Предложение за решение относно: Приемане на пазарна оценка за продажба на земеделски имот – общинска собственост в землището на гр. Чирпан.
8. Предложение за решение относно: Приемане на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – общинска собственост в гр. Чирпан.
9. Предложение за решение относно: Приемане на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – общинска собственост в гр. Чирпан.
10. Предложение за решение относно: Прекратяване участието на Община Чирпан като съдружник в „Комплексен търговски център Чирпан” ООД, ЕИК: 123161985
11. Предложение за решение относно: Приемане на План за младежта на Община Чирпан за 2018 г. + План
12. Предложение за решение относно: Приемане на план за интеграция на ромите в община Чирпан за 2018-2020 г. + План
13. Предложение за решение относно: Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги за 2019 г. + План
14. Предложение за решение относно: Приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ за календарната 2017 г. + Отчет
15. Предложение за решение относно: Отчетна дейност по изпълнението на Програмата за управление на отпадъците на Община Чирпан за 2017г.
16. Предложение за решение относно: Одобряване на командировъчните разходи на Кмета на Община Чирпан за периода януари – март 2018 г.
17. Предложение за решение относно: Одобряване на командировъчните разходи на Председателя на Общински съвет – Чирпан за периода януари – март 2018 г.
18. Предложение за решение относно: Утвърждаване на платен годишен отпуск на председателя на Общински съвет – Чирпан.

Заседанията на постоянните комисии към Общински съвет Чирпан са насрочени както следва:

На 02.05.2018 г. от 13,30 часа – Комисия по правни въпроси, контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
На 02.05.2018 г. от 14,30 часа – Комисия по териториално и селищно устройство, имоти, ред и сигурност, транспорт и благоустрояване, земеделие и гори, опазване на околната среда;
На 02.05.2018 г. от 15,30 часа – Комисия по наука, образование, защита правата и интересите на децата, младежта и спорта, здравеопазване и социална политика, култура и вероизповедания;
На 02.05.2018 г. от 16,30 часа – Комисия по бюджет, финанси, стопанска и инвестиционна политика и усвояване на средства от еврофондове и външни източници.

Проект на дневен ред – сесия 03.05.2018 г.