На 28.01.2016 г. (четвъртък) от 13,00 ч. се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. На заседанието присъстваха всички 21 общински съветника.

Заседанието бе открито от г-жа Даниела Драгийска – председател на ОбС Чирпан, която предложи проекта на дневен ред на гласуване (единодушно бе прието дневния ред да бъде от 23 точки, предварително обявени).

1. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Чирпан за мандат 2015 – 2019 г.
Бяха направени следните предложения за допълване на стратегията:
– Даниела Драгийска предложи: на стр.17 от стратегията да се допълни със следния текст: “Да не се предлагат за продажба земеделски земи с площ над 3 дка и под VIII категория, за които не е бил сключен договор за наем или ползване през поне една от последните три стопански години. Гласували: 14 «За», 7 «въздържали се», 0 «против» т.е. приема се предложението.
– Васил Донев предложи: в стратегията да бъдат записани всички общински пътища от IV-класната общинска мрежа със съотвените наименования. 9 «За», 0 «против», 12 «въздържали се», т.е. не се приема предложението.
– При гласуването за приемане на стратегията: 16 «За», 0 «против», 5 «въздържали се»

2. Приемане на Програма на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г.
Гласували: 19 “за”, 0 “против”, 2 “въздържали се”. Приема се.

3. Определяне на средните месечни брутни заплати на едно лице на работещите в общинска администрация и звената, финансирани от общинския бюджет и утвърждаване на месечни лимити за заплати в дейностите, финансирани от общинския бюджет, считано от 01.01.2016г.
На няколко пъти предложих увеличение на средната месечна брутна работна заплата и на общинска администрация. Предложението на кмета на общината включваше повишаване в средните месечни заплати за всички останали дейности, като за това увеличение се споменаваше нарастване на изискванията за заплати в сферата на образованието и повишаването на минималната работна заплата. Коментарът на кметския екип бе, че едно такова увеличение от 10% на заплатите в администрацията би коствало 90 000 лв., за което няма предвидени средства. Как можем да очакваме качествена работа на служители в администрацията, като доста от тях получават възнаграждение близко до минималната работна заплата.
Гласували: 20 “за”, 1 “против”, 0 “въздържали се”. Приема се.

4. Определяне на основните месечни заплати на кметове и кметски наместници , считано от 01.01.2016г.
Предложението на г-жа Петкова не е обосновано и мотивирано. Заплатите са образувани по неясен за мен критерий. Коментирано от г-жа Петкова бе, че те са определени спрямо броя на населението в селата. Дори да е така, мисля че всяка трябваше да бъде дадена по-голяма яснота дали по формула или просто така. Съгласно нормативната уредба за кмет на кметство с население над 500 души заплатите е в диапазона 420 лв. до 1400 лв, за кмет на кметство с население под 500 души – 420 лв. до 1300 лв., а за кметски наместник – 420 лв. до 700 лв. Само за информация ще посоча и населението в селата по справка към 15 декември 2015 г. (с.Зетьово – 1282 души; с.Свобода – 1130 души; с.Гита – 816 души; с.Спасово – 460 души; с.Рупките – 365 души; с.Винарово – 240 души; с.Димитриево – 121 души; с.Държава – 124 души; с.Златна ливада – 96 души; с.Изворово – 93 души; с.Малко тръново – 235 души; с.Могилово – 141 души; с.Осларка – 15 души; с.Средно градище – 165 души; с.Стоян Заимово – 56 души; с.Целина – 237 души; с.Ценово – 182 души; с.Яздач – 194 души).
Гласували: 20 “за”, 0 “против”, 1 “въздържал се” (аз). Приема се.

5. Определяне на месечното възнаграждение на Председателя на Общински съвет – Чирпан
Предложението бе за 4-часов работен ден и 45% от основната месечна заплата на кмета на общината. Предложения за промяна на това предложение бяха направени от Вълчо Николов и Васил Донев (за 8 часов работен ден и 80% възнаграждение от основната месечна заплата на кмета на общината). Тези предложения не бяха подкрепени.
Съгласно ЗМСМА и по точно чл.25 Председателят на съвета:
1. свиква съвета на заседание;
2. ръководи подготовката на заседанията на съвета;
3. ръководи заседанията на съвета;
4. координира работата на постоянните комисии;
5. подпомага съветниците в тяхната дейност;
6. представлява съвета пред външни лица и организации.

Моето лично мнение е, че напълно достатъчно е 4-часов работен ден, ако човекът който заема постта е съвестен и компетентен. Функциите и задачите са ясно и точно разписани, всичко което излиза извън тези правомощия за мен е популизъм. В съседната община Братя Даскалови председателя на общински съвет е също на 4-часов работен ден, така е и в община Опан.
Гласували: 11 “за”, 5 “против”, 4 “въздържали се” (в гласуването не участва вносителя на предложението г-жа Драгийска). Приема се.

6. Подпомагане разходите за погребения
Абсолютно немотивирано за мен остава това увеличение с 40 лв. спрямо предходната година. Направих си труда да сравня изцяло предложението от 2015 г. с това, и констатирах, че в новото е предложена такса от 40 лв. за “организация на погребение”. На постоянните комисии, когато разглеждахме това предложение попитах няколко пъти какво се има в предвид и какво се е променило за една година, за да се включи такава такса. Отговор не получих от ръководството на общината, споменато бе че това в предложение от вносителя т.е. управителя на общинското дружество “Обредни дейности” ЕООД. Гласувах против, защото считам че неизясняването на тези обстоятелства е порочна практика. Вярно сумата, която ще плати общината на дружеството не е кой знай колко голяма, но въпреки това считам, че изясняването пред общинските съветници е задължително.
Гласували: 20 “за”, 1 “против”, 0 “въздържал се”. Приема се.

7. Промяна в общата численост на Общинска администрация-Чирпан, считано от 01.02.2016г
Намаляване на щата за кметския наместник в с.Осларка. Така с предложението вече кметския наместник в с.Осларка ще работи на 4 часов работен ден. Причините за това са, че в село Осларка живеят 17 души.
Гласували: 21 “за”, 0 “против”, 0 “въздържал се”. Приема се.

8. Субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии
С това предложение 92 000 лв. ще бъдат предоставени като субсидия от общината на превозвача извършваш обществен транспорт. Моето лично мнение е, че действително през последните години поради намаляване на пътнико потока, увеличаване на винетни такси, горива, заплати всичко това води до трудности пред превозвачите. Почти всички линии на обществения транспорт са нерентабилни. Бих подкрепил едно такова субсидиране ако бях сигурен в отчетността. Защото на комисиите кмета на Община Чирпан ни запозна, че тази стойност от 0,50 лв. на км. субсидия не е заложена спрямо извършен анализ. Обещанията, че тези средства ще се изплащат само на база на реално извършени и отчетни км. Няма как да са гаранция за правилното разходване на средствата. Извършването на периодични проверки, едва ли ще има нужния ефект. Още повече липсата на информация от превозвача към общината, относно натовареност на линиите, разходи които превозвача извършва на км, според мен в бъдеще би позволила да се иска и увеличение на това 0,50 лв./км. Според мен общината остана неподготвена, всички тези стъпки е следвало да бъдат направени още преди нова година, щом договора с превозвача е изтекъл, обявена е обществена поръчка, но няма подадена оферта.
В момента с Решение 9/29.12.2015 г. на областния управител на Област Стара Загора е разрешено на Община Чирпан да извърши пряко възлагане на обществената услуга за извършване на обществен превоз на пътните по утвърдените маршрутни разписания със срок 6 месеца.
Гласували: 20 “за”, 0 “против”, 1 “въздържал се” (аз). Приема се.

9. Приемане на бюджета на община Чирпан за 2016 г.
Ще започна с това, че проекта на бюджет така и не бе публикуван на интернет страницата на общината. Реално гражданите бяха в пълно неведение какво предлага кмета на общината до 12 януари 2016 г., когато аз пръв публикувах материалите предоставени ми като общински съветник във връзка със заседанието на общинския съвет. Редно е отново да спомена, че съгласно чл.44. ал.5 от ЗМСМА “Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.” За мен липсата на такава програма без ясна визия, цели, приоритети няма как да бъде от полза на гражданите.
На 20 януари 2016 г. бе проведена разширена комисия от общински съветници и ръководството на общината, на която трябваше да се коментират и да се направят предложения по проекта на бюджет 2016 г. Направени бяха няколко предложения, част от тях бяха приети от общинското ръководство. Най-вече засегнати бяха спортния календар, културния календар и 3000 лв. за изготвяне на техн.проект за ремонт на рентгеновото отделение в болницата. Окончателният вид ще публикувам в раздел Решения след няколко дни. Реших да дам подкрепа, защото това е началото на мандата на кмета. Очаквайте обаче да бъда строг и бдителен при разходването на средствата.
По време на заседанието предложения направиха Николай Петков и Васил Донев относно капиталовата програма, но те не бяха приети.
Гласували: 21 “за”, 0 “против”, 0 “въздържал се”. Приема се.

10. Промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Чирпан.
Промените са свързани с изменение в Закона за местите данъци и такси.
Гласували: 19 “за”, 0 “против”, 0 “въздържал се”. Приема се.

11. Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан.
Предложението предвиждаше такса за ползване на футболното игрище с тревно покритие, което бе изградено миналата година в двора на ПУ “Стоян Заимов”. Предложението на г-жа Петкова бе 1,00 лв. на човек за час. При разглеждането на комисиите аз коментирах, че така поставена таксата няма да бъде ефективна най-малкото, защото ползването на игрището за час според мен от 1 човек за няколко часа би довело до невъзможност по-широк кръг от желаещи да се възползват от терена. Моето лично предложение бе 10 лв. на час за ползване на футболното игрище. На правната комисия все пак се достигна до конкретизиране на 8 лв. на час. В заседателната зала по време на сесията имаше изказвания от Вълчо Николов и Орхан Кемалов дори да се ползва безплатно или да се ползва от деца до 16 години безплатно. Само ще отбележа, че във всички съседни общини едно такова съоръжение се ползва за минимум 15 лв. за час. През последните месеци имаше вандалщини на игрището, считам, че приемането на такса от 8 лв. на час все пак ще доведе до някакъв приход, с който може да се обслужва нормалното функциониране на съоръжението.
Гласували: 13 “за”, 7 “против” (ДПС и Коалиция Чирпан), 0 “въздържал се”. Приема се

12. Промяна на наредбата за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби
Промените бяха свързани с възникнали проблеми при разглеждане на заявления на предишното заседание на общинския съвет. Нов момент в наредбата е, че финансова помощ ще могат да получават вече и столетници от общината. Средствата предвидени за тях са в размер до една минимална работна заплата.

13. Изменение в правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
Това е мое предложение и касае предоставяне на стая /приемна/ на общинския съветник. Кмета на общината е задължен да предостави помещение, в което общинските съветници да провеждат по предварително оповестен график своите срещи с гражданите. Стаята следва да бъде в сградата на общинска администрация.
Гласували: 17 “за”, 0 “против”, 1 “въздържал се”. Приема се.

14. Предоставяне за стопанисване и управление на имущество, собственост на Община Чирпан.
Предоставено бе имущество и активи на ОП „Чистота“ свързано с изпълнение на дейностите по чистотата.
Гласували: 19 “за”, 0 “против”, 0 “въздържал се”. Приема се.

15. Изработване на ПУП-ПП/Парцеларен план/ За ПИ 083018 през ПИ 083015, м. Кармък дере в землището на с. Зетьово, Община Чирпан.
Гласували: 19 “за”, 0 “против”, 0 “въздържал се”. Приема се.

16. Отмяна на решение № 18 / 21.12.2015 г. на общински съвет – Чирпан
Гласували: 19 “за”, 0 “против”, 0 “въздържал се”. Приема се.

17. Определяне на състав на Местна комисия по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
В комисията участие ще имат следните общински съветници: Даниела Драгийска, Николай Петков, Иван Станчев.
Гласували: 19 “за”, 0 “против”, 0 “въздържал се”. Приема се.

18. Избор на временна комисия за посочване на съдебни заседатели за мандат 2015 – 2020 година за Районен съд – Чирпан.
Избрана е временна комисия в състав: Господин Ангелов, Илиана Ангелова, Катя Рабаджиева
Гласували: 19 “за”, 0 “против”, 0 “въздържал се”. Приема се.

19. Избор на общински съветници за членове на комисията, разпределяща средствата от общинския бюджет за подпомагане дейността на спортните клубове в община Чирпан
От общински съвет в комисията ще бъдат: Даниела Драгийска, Христо Стефанов, Вълчо Николов
Гласували: 19 “за”, 0 “против”, 0 “въздържал се”. Приема се.

20. Изразяване на мнение от страна на Общински съвет – Чирпан за опрощаване на държавно вземане на Диана Апостолова Жечева
Не можа да се стигне до вземане на решение, тъй като и двете хипотези (да не се опрости / да се опрости) не събраха изискуемото мнозинство.

21. Взимане на решение за внасяне на предложение до Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия
Гласували: 19 “за”, 0 “против”, 0 “въздържал се”. Приема се.

22. Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
Представител в НСОРБ ще бъде Даниела Драгийска
Гласували: 18 “за”, 0 “против”, 1 “въздържал се”. Приема се.

23. Определяне на представител в състава на областния съвет за развитие на област Стара Загора
Представител в областния съвет за развитие на област Стара Загора ще бъде Даниела Драгийска.
Гласували: 18 “за”, 0 “против”, 1 “въздържал се”. Приема се.

Заседание на Общински съвет Чирпан – 28.01.2016 г.