На 26.02.2016 г. (петък) от 15,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017-2019 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейност.
2. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2016 година.
3. Предложение за решение относно: Дарение на имот – частна общинска собственост.
4. Предложение за решение относно: Изваждане на недвижим имот – застроен урегулиран поземлен имот от 2440 кв.м. (авторемонтна работилница), находящ се в гр.Чирпан, ул. ок 469 – 472 / до ССТ / – кв.113а, УПИ V „резервен терен”, от дълготрайните материални активи на „Обредни дейности – Чирпан” ЕООД и предаване на Кмета на Община Чирпан на имота за управление и разпореждане
5. Предложение за решение относно: Предоставяне на общинските мери, пасища и ливади
6. Предложение за решение относно: Изработване на ПУП – План Застрояване/ПЗ/ На УПИ IV-257 в кв.70 по плана на с. Гита, община Чирпан
7. Предложение за решение относно: Изработване на ПУП – План Застрояване/ПЗ/ на ПИ/поземлен имот/ 000518 в местност „Свети Илия” в землището на с. Свобода, община Чирпан.
8. Предложение за решение относно: Изработване на ПУП-ПП /парцеларен план/ извън границите на урбанизирана територия, за елементи на техническата инфраструктура- изграждане на обслужващи пътни връзки на АМ”МАРИЦА” при КМ 21+480
9. Предложение за решение относно: Приемане на отчет за изпълнение на общинския план за интеграция на ромите и лица в ситуация, близка до тази на ромите, за 2015 г. + Приложение
10. Предложение за решение относно: Приемане на план за интеграция на ромите в община Чирпан за 2016 г. + Приложение
11. Предложение за решение относно: Приемане на общински анализ на социалната и демографска ситуация на потребностите в община Чирпан, 2015 г. + Приложение
12. Предложение за решение относно: Избор на съдебни заседатели за Районен съд – Чирпан за мандат 2015 – 2020 г.
13. Предложение за решение относно: Избор на делегати в РАО “Тракия”
14. Предложение за решение относно: Съгласие представителят на Община Чирпан в Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД – Стара Загора, по точки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от дневния ред на Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД – Стара Загора, което ще се проведе на 29.02.2016 г., 11,00 часа, да изрази становище „за” / „против” / „въздържал се” + Допълнителна информация
15. Предложение за решение относно: Приемане на Декларация в подкрепа на МБАЛ – Чирпан
16. Предложение за решение относно: Утвърждаване на новите маршрутни разписания от Общинската транспортна схема. + Приложения
17. Предложение за решение относно: Съгласие за проектиране и изграждане на инсталация за сепариране и инсталация за компостиране на твърди битови отпадъци.
18. Предложение за решение относно: Определяне на представител на община Чирпан в Общото събрание на СНЦ МИГ – Чирпан

Питания от Васил Донев – общински съветник

Постоянните комисии на Общински съвет Чирпан ще заседават на 25.02.2016 г. (четвъртък) от 13,30 ч.

Предстоящо: Проект на дневен ред – сесия 26.02.2016 г.