На 26.02.2016 г. от 15.00 часа в заседателната зала на община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. На заседанието присъстват 16 общински съветника (от 21).

Заседанието бе открито от г-жа Даниела Драгийска – председател на ОбС Чирпан. Г-жа Драгийска предложи да бъде включена в дневния ред като т. 19 Предложение за решение относно: Провеждане на извънредно ОС на акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р Ст.Киркович” АД, гр.Стара Загора, свикано на 22.03.2016 г, 11.30 часа.

Тъй като в дневния ред бе включена и точка питания направени до кмета на общината от г-н Васил Донев, то той предложи тази точка да бъде разгледана на следващото заседание поради краткия срок да бъде извършена необходимата справка от общинска администрация.
Така предложения дневен ред бе подложен на гласуване и със 16 гласа „за“ същия бе приет.

1. Одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017-2019 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейност.
От няколко години Министерството на финансите изисква одобряването на такава тригодишна бюджетна прогнозна. На комисиите бе засегнато единствено приложение 3, което касае МБАЛ Чирпан ЕООД. В първоначалния вариант бе представено в следващите три години болницата да е на загуба с 55 000 лв, което според по-голямата част от съветниците бе счетено като лош знак в предвид и без това тежкото състояние в здравеопазването. На заседанието бе представено коригирано приложение 3 с положителен финансов резултат на МБАЛ Чирпан ЕООД. Гласуване бе първо приемане на Приложение 3, касаещо промяната (17 гласа „За“, 0 „против“, 0 „въздържал се“). Цялото предложение също бе подложено на гласуване, за което се получи същия резултат. Предложението се приема.

2.Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2016 година.
По тази точка изказване направи г-жа Кичка Петкова – кмет на община Чирпан, която сподели, че още първия месец след приемането на бюджета се налага актуализация, която е свързана с изготвяне на технически проект за отбивка на АМ „МАРИЦА” към с.Златна ливада. Тъй като това касае общински път то проекта трябва да бъде изготвен от община Чирпан. Сумата за изготвяне на проекта е 14 400 лв с ДДС. Сумата не е взета от друго поле, а е увеличена сумата в плана за приходите от наеми от земи. Има допусната техническа грешка в предложението за решение което е дадено на общинските съветници като навсякъде е записано АМ”Тракия” и трябва да стане АМ „МАРИЦА”.
При гласуването от 21 общински съветника, присъстваха 17 (гласували  17 „за“ Ангел Митев Димитров, Васил Георгиев Донев, Вълчо Николов Николов, Ганчо Илиев Енчев, Гено Николаев Генов, Господин Петров Ангелов, Даниела Иванова Драгийска, Данко Георгиев Георгиев, Иван Станчев Станчев, Илияна Желязкова Ангелова, Камен Ивов Мартинов, Катя Русенова Рабаджиева, Красимира Петрова Славчева, Рафаил Вели Вели, Росен Василев Иванов, Стефан Иванов Радев, Христо Видев Стефанов; 0 „против“ и 0 „въздържал се“). Предложението се приема.

3. Дарение на имот – частна общинска собственост.
Предложението е направено от г-жа Кичка Петкова – кмет на община Чирпан. Касае имот, който е общинска собственост и се намира до манастира „Св. Атанасий” с.Златна лидава. Г-жа Петкова направи изказване като обясни, че това е една сграда, която с решение на общински съвет от 2009г. е било решено да бъде дарена на манастира, но до месец юни 2015 г. това не е било направено. Депозирана е молба през месец юни 2015 г., с която архимандрит Бонжов иска това дарение да се случи. Понеже това се е случило в края на мандата и са изминали 6 години от решение на общински съвет г-жа Петкова е оставила за след изборите новия кмет и общински съвет да преценят и вземат ново решение. Решението е в законна сила и към настоящия момент. Още по време на комисиите имаше разнопосочни мнения дали трябва сградата да остане собственост на общината или нямаме нужда от нея и може да се дари на манастира. Мнения и предложения по точката изразиха:
Иван Станчев, който сподели, че наскоро Златна Ливада се е сдобила с отбивка от магистралата и този район е станал с голямо значение за общината. Многократно са говорили, че трябва да се акцентира на развитието на туризма в общината. Несъмнено манастира генерира един огромен туристически поток, на хора, които така или иначе ходят до манастира без да имат отношение към общината. Там е мястото общината да се опита да извърши някакъв тип маркетингови действия и да се прави реклама на всички туристически забележителности като се започне от музея и се свърши до винарни и шатото. От друга страна няма много сгради общинска собственост и тя е на идеално място за бъдещото развитие в тази насока.
Аз направих следното предложение: да се отложи гласуването за следващото заседание и да се направи среща с архимандрит Бонжов и да се чуе какви са техните намерения и тогава да се вземе решение. Считам, че вземането на едно такова решение на този етап е прибързано, тъй като не е изяснено намерението на манастира и идеите, които кмета на общината ще подкрепи. По направеното от мен процедурно предложение при гласуването се получи резултат: от 18 общински съветника – 5 „за“, 2 „против и 11 „въздържал се“. С което предложението ми не бе прието.
Председателят на Общински съвет Чирпан обяви че гласуването ще премине на два етапа, първо т.1 отмяна на решението от 2009 г. и втори етап гласуване на т.2 и 3, защото са взаимосвързани. Гласуването за приемане следва бъде със същото мнозинство както е било и прието през 2009 г, а именно поименно с ¾ мнозинство. По гласуването на т.1 (т.е. да се отмени дарението и сградата да запази общинската си собственост, гласуваха 18 души – със „За“ Ангел Митев Димитров, Ганчо Илиев Енчев, Господин Петров Ангелов, Даниела Иванова Драгийска, Данко Георгиев Георгиев, Иван Станчев Станчев, Камен Ивов Мартинов, Катя Русенова Рабаджиева, Красимира Петрова Славчева, Орхан Кемалов Асанов, Рафаил Вели Вели, Росен Василев Иванов, Стефан Иванов Радев, Христо Видев Стефанов; с „против“ – няма; с „въздържал се“ – Васил Георгиев Донев, Вълчо Николов Николов, Гено Николаев Генов, Илияна Желязкова Ангелова. т.е. „за“ 14 гласа, „против“ – 0 гласа; „въздържал се“ – 4 гласа, с което предложението не бе прието).
Подложено бе на гласуване и т.2 и т.3, които са свързани с това да се дари сградата на манастира в Златна ливада. Резултата от това гласуване бе със „за“ – Ангел Митев Димитров, Вълчо Николов Николов, Гено Николаев Генов, Ганчо Илиев Енчев, Господин Петров Ангелов, Камен Ивов Мартинов, Красимира Петрова Славчева, Орхан Кемалов Асанов, Рафаил Вели Вели; с „против“ – Данко Георгиев Георгиев и Катя Русенова Рабаджиева; с „въздържал се“ – Васил Георгиев Донев, Даниела Иванова Драгийска, Иван Станчев Станчев, Илияна Желязкова Ангелова, Росен Василев Иванов, Стефан Иванов Радев, Христо Видев Стефанов, т.е. „за“ – 9 души; „против“ – 2 души; „въздържал се“ – 7 души. Предложението не бе прието.

4. Изваждане на недвижим имот – застроен урегулиран поземлен имот от 2440 кв.м.  (авторемонтна работилница), находящ се в гр.Чирпан, ул. ок 469 – 472 / до ССТ / – кв.113а, УПИ V „резервен терен”, от дълготрайните материални активи на „Обредни дейности – Чирпан” ЕООД и предаване на Кмета на Община Чирпан на имота за управление и разпореждане
Касае се за имот, който е в активите на общинското дружество „Обредни дейности – Чирпан“ ЕООД и за който дружеството е получавало месечен наем около 705,60 лв. от „Нелсон чистота“ ООД. Тъй като бе прекратен договора на общината с частното сметосъбиращо дружество е отпаднал и наема за този имот. В момента поддържането на имота от страна на „Обредни дейности – Чирпан“ ЕООД е затруднено, ежегодно дружеството има нужда от 889,38 лв. за амортизации, данък сгради и такса смет. Поради тази причина и поради това, че имота не е нужен за изпълняване на задълженията на общинското дружество е направено предложението. Изказвания по това предложение на заседанието нямаше. При гласуването присъстваха 18 души, от които със „За“ – 16 души, „против“ – Орхан Кемалов Асанов, „въздържал се“ – Ганчо Илиев Енчев. Предложението се приема.

5. Предоставяне на общинските мери, пасища и ливади под наем съгласно разпоредбите на ЗСПЗЗ
Съгласно последните промени в Закона за стопанисване и ползване на земеделски земи пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд без търг или конкурс могат да се дават единствено на животновъди имащи регистриран обект в БАБХ и намиращ се на територията на общината. От тази година вече общинските съвети определят годишната наемна цена, като тя трябва да се определи по пазарен механизъм. Досега това се случва със Заповед на Министъра на земеделието и храните. Предложена бе годишен наем пасища, мери – 5лв./дка, а за ливади – 7 лв./дка. В случай, че има останали имоти, които не са желани от животновъдите то тогава цената скача с лев повече. При гласуването от присъствали 18 души, всички гласуваха със „За“. Предложението се приема.

6. Изработване на ПУП – План Застрояване/ПЗ/ На УПИ IV-257 в кв.70 по плана на с. Гита, община Чирпан
В село Гита бе предложено сграда в момента предназначена за магазин да бъде променено нейното предназначение и да стане за молитвен дом. Получено е становище от кмета на с.Гита – Иван Гуманов, който е посочил, че жителите на селото нямат възражения, голяма част от тях изповядват религията, пасторът Иван Баримов притежавал необходимата диплома за извършване на тази дейност. Молитвеният дом ще е за нуждите на „Евангелска петдесятна църква“. При гласуването от общо 21 общински съветници, присъстват 18, от които „за” – 17, „против” –няма, „въздържали се” – 1 . Предложението се приема.

7. Изработване на ПУП – План Застрояване/ПЗ/ на ПИ/поземлен имот/ 000518 в местност „Свети Илия” в землището на с. Свобода, община Чирпан.
Изработването на ПУП-ПЗ е по предложение на „Теленор България“. Преди години те са построили базова станция в имота, но не са променили предназначението на земята и в момента тя все още се води „пасище с храсти“. Тъй като имота е тяхна собственост започват процедура по промяна на предназначението, за което се изисква и този ПУП. При гласуването от общо 21 общински съветници, присъстват 18, от които „за” – 18, „против” –няма, „въздържали се” – няма . Предложението се приема.

8. Изработване на ПУП-ПП /парцеларен план/ извън границите на урбанизирана територия, за елементи на техническата инфраструктура- изграждане на обслужващи пътни връзки на АМ”МАРИЦА” при КМ 21+480 
Това предложение е свързано с отбивката от АМ „Марица“ до с.Златна ливада. Тъй като отбивката засяга имоти общинска, частна и държавна собственост следва да бъде изготвен парцеларен план за нуждите на проектирането. При гласуването от общо 21 общински съветници, присъстват 18, от които „за” – 18, „против” –няма, „въздържали се” – няма .

9. Приемане на отчет за изпълнение на общинския план за интеграция на ромите и лица в ситуация, близка до тази на ромите, за 2015 г.
Изказване бе направено от г-жа Петкова, която сподели, че всяка година по това време се гласува и приема този план, общината работи със всички институции, приоритета е децата от ромски произход да бъдат обхванати в образованието в училищната и предучилищната дейност. Г-н Рафаил Вели отправи питане – „Как да се обхванат всички деца, като детските градини са платени?“ Г-жа Петкова отговори какво е нейното мнение, което е било предложено и с бюджет 2015, но не е било прието от тогавашния общински съвет. Според нея именно причината, че детските градини не са безплатни водело до дофинансиране на тяхната дейност с общински средства. Идеята и е да бъде предвидено за бюджет 2017 и да бъде предложено на общинския съвет. Остро изказване направи и г-н Вълчо Николов, който обърна внимание на това, че всяка година се гласува едно и също нещо, лиспва цифри, не се виждат резултата от работата на институциите, не е описано колко са обхванатите в образованието и колко не. Действително и моето мнение по тази тема се доближава до това на г-н Николов. Така разписан отчета е една суха материя. Сигурен съм, че през годината са проведени семинари, срещи, кампании. Те могат да бъдат описани по-подробно и ефекта от тях да бъде достояние на по-широк кръг от хора. Г-жа Драгийска също подкрепи критиката на г-н Николов. При гласуването от общо 21 общински съветници, присъстват 18, от които „за” – 10, „против” –1, „въздържали се” – 7 . Предложението се приема.

10.Приемане на план за интеграция на ромите  в община Чирпан за 2016 г.
Предложение по точката направи г-жа Красимира Славчева – Допълва се към т. 2 Превенция към ранното отпадане на ученици т. 2.4. Безплатна закуска за децата от подготвителна група и ученици от 1 до 4 клас; 2.5. Поевтиняване на обядите за всички ученици включени в целодневна организация;  2.6. Мерки по ограничаване на ранните бракове; 2.7. Картотекиране на ученици в риск с превенция за задържането им в училище. Изказвания направиха г-н Орхан Асанов, г-н Рафаил Вели. Предложенията на г-жа Славчева бяха подложени на гласувани и приети. А при гласуването на цялото предложение от общо 21 общински съветници, присъстват 17, от които „за” – 13, „против” –няма, „въздържали се” – 4 . Приема се предложението.

Дадена бе 15 минутна почивка, след която заседанието продължи с кворум от 14 общински съветника.

11. Приемане на общински анализ на социалната и демографска ситуация на потребностите в община Чирпан, 2015 г.
Приемането на това предложение се свързва с изработването на Областна стратегия за социални услуги. За да бъдем включени в нея е необходимо да се изпрати информацията приета от общински съвет. При гласуването от общо 21 общински съветници, присъстват 14, от които „за” – 12, „против” –няма, „въздържали се” – 2 . Приема се предложението.

12. Избор на съдебни заседатели за Районен съд – Чирпан за мандат 2015 – 2020 г.
В срок до 19 февруари 2016 г. се набираха документи на кандидати да станат съдебни заседатели в Районен съд Чирпан. Предимство имаха тези с педагогическо образование. До крайния срок за набиране на документи, такива бяха подадени от 6 души – Цветанка Иванова Димова, Христо Митев Димов, Цонка Трифонова Димова, Милена Пенева Пенева, Страхил Лазаров Нотев, Иванка Алексиева Ненкова. При гласуването от общо 21 общински съветници, присъстват 15, от които „за” – 15, „против” –няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема.

13. Избор на делегати в РАО “Тракия”.
Предложението бе за делегат – Даниела Драгийска, за зам.делегат Иван Станчев. Изказване направи г-н Васил Донев, който предложи и кандидатурата за зам.делегат на Вълчо Николов. Г-н Станчев си направи самоотвод, поради, което на гласуване бе подложено за делегат – Даниела Драгийска и за зам.делегат – Вълчо Николов. При гласуването и за двамата от 15 присъствали съветника и 15-те гласуваха със „За“. Предложението бе прието.

14. Съгласие представителят на Община Чирпан в Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД – Стара Загора, по точки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от дневния ред на Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД – Стара Загора, което ще се проведе на 29.02.2016 г., 11,00 часа, да изрази становище „за” / „против” / „въздържал се”.
На постоянните комисии бе разгледано предложението и се стигна до извода да бъде определен за представител в общото събрание – г-н Стайко Генов – зам.кмет на община Чирпан, като той гласува по всички точки от дневния ред със „За“. От общо 21 общински съветници, присъстват 15, от които „за” – 15, „против” –няма, „въздържали се” – няма .

15. Приемане на Декларация в подкрепа на МБАЛ – Чирпан.
Декларацията е разгледана на извънредна здравна комисия и след коментари и промени е предложена в този си вид. По време на постоянните комисии имаше различни мнения, но след обсъждане всички общински съветници се обединихме около този окончателен вариант. При гласуването от общо 21 общински съветници, присъстват 15, от които „за” – 15, „против” –няма, „въздържали се” – няма . Предложението се приема.

16. Утвърждаване на новите маршрутни разписания от Общинската транспортна схема.
Направени бяха няколко изказвания. Първо г-жа Петкова: по тази точка е говорено много, има до сега действаща транспортна схема и е трябвало да бъде актуализирана. През месец януари с взимането на решението за субсидирането е назначила работна група, която е провела разговори с действащия превозвач, кметовете на селата, за да може да се актуализира така, че да бъде изгодно за всички както  за хората от селата и града така и за общината, която ще заплаща всеки километър пробег. Изписани са промените, които ще настъпят. Не е еднолично решение тук е воден диалог и разговори и е обсъждано в почти всички комисии. Г-н Орхан Кемалов направи запитване каква е възможността да се пусне градска линия. Г-жа Драгийска предложи разписанията да бъдат качени на интернет страницата на общината, а също така да се ламинират и поставят на спирките. При гласуването от общо 21 общински съветници, присъстват 14, от които „за” – 13, „против” –няма, „въздържали се” – 1 . Въздържах се поради това, че с лека ръка се правят едни актуализации и закриване на линии и промяна на други. Считам, че това трябва да бъде обсъдено в по-широк кръг от хора. Кметовете са дали някакво становище, но дали те са направили срещи с жителите на селата. Дали са запознати хората по селата. На предишното заседание на комисиите попитах как се определя тази субсидия от 0,50 лв./км? Каква е себестойността на 1 км. за превозвача? Колко души ползват всяка една линия? Как ще се контролира дали автобусите спазват разписанието си? Отговори така и не получих. Мисля, че анализа по тази тема трябва да бъде по-сериозен и по-обстоен.

17. Съгласие за проектиране и изграждане на инсталация за сепариране и инсталация за компостиране на твърди битови отпадъци.
Тъй като само след няколко месеца ще започне работа Регионалното депо за отпадъци край Ракитница и ще се наложи да се кара отпадъка дотам е редно община Чирпан да разполага с такава инсталация. Ще се търси финансиране по европейски програми. С предложението се дава възможност на кмета на общината да проучи нещата и да започне необходимите процедури. При гласуването от общо 21 общински съветници, присъстват 15, от които „за” – 15, „против” –няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема.

18. Определяне на представител на община Чирпан в Общото събрание на СНЦ МИГ – Чирпан
Предложението бе за представители да бъдат определени Кичка Петкова – кмет на общината и Стайко Генов – зам.кмет на общината. Коментар и предложение направи г-н Васил Донев като поясни, че според новите изменения в нормативната уредба дори да бъдат избрани повече от един представител гласа, който имат в качеството си на член на МИГ-а е само един, като в тази връзка предложи да бъде добавено и/или в предложението. Първо бе гласувано неговото предложение и бе прието, а след това цялото предложение – При гласуването от общо 21 общински съветници, присъстват 15, от които „за” – 15, „против” –няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема.

19. Провеждане на извънредно ОС на акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р Ст.Киркович” АД, гр.Стара Загора, свикано на 22.03.2016 г, 11.30 часа
Пояснение бе направено от г-жа Кичка Петкова – Община Чирпан е акционер в  МБАЛ „Проф.д-р Ст.Киркович” АД, гр.Стара Загора, болницата има големи задължения, това което трябва да се гласува е да се обяви процедура за продажба на акушеро-гинекологично отделение, което е извън сградите на болницата, но ще бъде преместено там, а да се продаде сградата. Направена е оценка от независим оценител, който предлага начална цена при провеждане на явен търг от 5 191 630,00 лв. Предложението е да се гласува със „За“ на извънредното общо събрание на болницата. При гласуването от общо 21 общински съветници, присъстват 15, от които „за” – 15, „против” –няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема.

Всички взети решения от общински съвет Чирпан на това заседание са публикувани в раздел „Решения“ в моя блог.

Заседание на Общински съвет Чирпан – 26.02.2016 г.