На 28.01.2016 г. (четвъртък) от 13,00 ч. в голяма зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред:

1. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Чирпан за мандат 2015 – 2019 г.
2. Приемане на Програма на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г.
3. Определяне на средните месечни брутни заплати на едно лице на работещите в общинска администрация и звената, финансирани от общинския бюджет и утвърждаване на месечни лимити за заплати в дейностите, финансирани от общинския бюджет, считано от 01. 01 .2016г.
4. Определяне на основните месечни заплати на кметове и кметски наместници , считано от 01.01.2016г.
5. Определяне на месечното възнаграждение на Председателя на Общински съвет – Чирпан
6. Подпомагане разходите за погребения
7. Промяна в общата численост на Общинска администрация-Чирпан, считано от 01.02.2016г
8. Субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии
9. Приемане на бюджета на община Чирпан за 2016 г. – с приложения
10. Промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Чирпан.
11. Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан.
12. Промяна на наредбата за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби
13. Изменение в правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
14. Предоставяне за стопанисване и управление на имущество, собственост на Община Чирпан.
15. Изработване на ПУП-ПП/Парцеларен план/ За ПИ 083018 през ПИ 083015, м. Кармък дере в землището на с. Зетьово, Община Чирпан.
16. Отмяна на решение № 18 / 21.12.2015 г. на общински съвет – Чирпан
17. Определяне на състав на Местна комисия по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
18. Избор на временна комисия за посочване на съдебни заседатели за мандат 2015 – 2020 година за Районен съд – Чирпан.
19. Избор на общински съветници за членове на комисията, разпределяща средствата от общинския бюджет за подпомагане дейността на спортните клубове в община Чирпан
20. Изразяване на мнение от страна на Общински съвет – Чирпан за опрощаване на държавно вземане на Диана Апостолова Жечева
21. Взимане на решение за внасяне на предложение до Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия
22. Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
23. Определяне на представител в състава на областния съвет за развитие на област Стара Загора

Т.13 от проекта за дневен ред е мое предложение, което засяга работата на общинския съветник.
Постоянните комисии на Общински съвет Чирпан ще заседават както следва:
– ПК по правни въпроси, контрол по изпълнение на решенията на Общински съвет и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на 25.01.2016 г. от 13,30 ч.
– ПК по териториално и селищно устройство, имоти, ред и сигурност, транспорт и благоустрояване, земеделие и гори, опазване на околната среда на 25.01.2016 г. от 15,00 ч.
– ПК по наука, образование, защита правата и интересите на децата, младежта и спорта, здравеопазване и социална политика, култура и вероизповедания на 26.01.2016 г. от 13,30 ч.
– ПК по бюджет, финанси, стопанска и инвестиционна политика и усвояване на средства от еврофондове и външни източници на 26.01.2016 г. от 15,00 ч.

Предстоящо: Проект на дневен ред – сесия 28.01.2016 г.

2 thoughts on “Предстоящо: Проект на дневен ред – сесия 28.01.2016 г.

 • 19.01.2016 at 20:08
  Permalink

  Здравейте Росен и с пожелания за здраве и успехи през настъпилата 2016 г.!!

  Сега бих попитала знаете ли какъв е в момента дълга на община Чирпан, и какъв е бил преди 4 г. в началото на предния мандат на Кичка?Повод за този ми въпрос даде днешното предаване Лице в Лице (може да го проследите по интернет в архива на БТВ) където при участието на Менда Стоянова този въпрос със задлъжнялостта на общините широко бе дискутиран?

 • 19.01.2016 at 20:59
  Permalink

  Здравейте и благодаря за пожеланието! Не нямам информация за дълга на община Чирпан. но ще направя запитване в съвсем скоро време и ще получите данни.

Comments are closed.