Pitane28122015Броени дни преди настъпването на новата година отправих питане до г-жа Кичка Петкова – Кмет на община Чирпан.

Въпросите включени в питането бяха продиктувани в резултат на поредица от срещи с жителите на общината. За всеки един от нас е важно в каква посока ще вървим през следващите 4 години. Каква е готовността на общинска администрация да реализира изготвените проекти чрез финансиране по Оперативни програми и други финансови източници?

На 15 януари 2016 г. получих официален отговор от г-жа Петкова, в който се засягат само част от поставените от мен въпроси. В писмото липсва отговор на въпроса: “Предвижда ли ръководството на община Чирпан да възложи изработването на нови инвестиционни проекти? Ако да, то за кои обекти и ще се допита ли до по-широк кръг от лица при вземането на това свое решение?”

Каква информация всъщност съдържа отговора на кмета на общината сами може да прецените (публикувам отговора като прикачен файл в края). Важно е да отбележа, че от така подадените ми данни се вижда, че с изключение на един единствен проект (този за с.Спасово), всички останали са за град Чирпан. Дали това ще е политиката в следващите 4 години на ръководството на общината за мен остава загадка. Може би селата нямат нужда от проекти или не са на дневен план в момента. Самият факт, че не ми е даден отговор на въпроса цитиран по-горе говори, че или нямат виждане (ръководството) по темата или умишлено е спестена тази вълнуваща за хората информация.

Уви, още от предишния мандат г-жа Петкова отказва да представи пред Общински съвет Чирпан Програма за управление за срока на мандата си. Явно спазването на чл.44, ал.5 от ЗМСМА (“Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари») не е от значение за кмета. Предполагам, че и през новия мандат такава програма няма да бъде изготвена и представена. Остава да разберем съвсем скоро.

В проекта на бюджет 2016 предоставен на общинския съвет от кмета на общината виждам заложени средства единствено за изготвянето на инвестиционни проекти за два обекта: “Изграждане на покривна конструкция на площадка в УПИ кв.39, с.Зетьово” и “Укрепване на сградата на кметство с.Могилово”.

За жалост липсата на информация какво предстои и какво да очакваме през следващите години води до себе си разбирането сред жителите на общината, че ръководството на общинска администрация “работи на парче”, без ясна визия и без ясни цели.

Питане до г-жа Кичка Петкова
Отговор на питането

Питане до Кмета на Община Чирпан