На 01.12.2016 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предложеният проект на дневен ред включваше разглеждането на 14 точки.

1. Предварително съгласие по чл.25 от ЗСПЗЗ, чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за реализация на проект „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово” от обект „Подготовка на проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2”

Обектът е от национално значение, но въпреки това трасето проектирано от ДП „НКЖИ“ трябва да бъде гласувано и от Общински съвет Чирпан. В действителност засегнатите общински и частни имоти са много на брой, но за да имаме високоскоростна линия сега е момента да използваме европейските средства и да изградим тази инфраструктура. От БСП в лицето на председателя на комисията по ТСУ се изказа Гено Генов, който сподели, че от групата на БСП няма да подкрепят това предложение. От ГЕРБ Иван Станчев обясни, че самото изграждане на тази жп линия не може да доведе автоматично до спиране на влакове или промяна в някакво разписание на движението. Споменато бе, че гарата в Чирпан се запазва, ще бъде обновена и реконструирана. Обектът както споменах е от национално значение. Преди време бях обширно описал в моя блог какво се предвижда и кой вариант е избран за реализирането на проекта. При поименното гласуване: със „За“ 8 гласа – (ГЕРБ, Орхан Кемалов, Рафаил Вели и аз), с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 12 гласа (БСП, Ангел Димитров, Ганчо Енчев и Коалиция Чирпан без Васил Донев, който не участва при гласуването). По този начин предложението не бе прието.

2. Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 год.

Община Чирпан е собственик на следния имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Чирпан, местност „Гробища”: поземлен имот № 147047, с площ от 1.305 дка., начин на трайно ползване „Нива”, категория – IV. За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 2624 / 12.01.2016 г. За закупуването му има интерес от потенциален инвеститор. Уточнено бе, че имота не засяга гробищния парк, така че няма проблем да бъде включен в програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост. При гласуването: със „за“ – 13 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 7 гласа. Предложението се приема.

3. Изменение на наемни цени за отдаване под наем на общински обекти.

С Решение №529 / 31.03.2007 г. е определена наемна цена за ползване на поземлени имоти в регулация за селскостопанска дейност /за града и селата/ – 15,00 лв. на декар за година. С новото предложение се предвижда тази цена да стане 30,00 лв. на декар за година. Истинска дискусия обаче предизвика и по време на комисиите предложението за промяна в наемната цена на помещения, които се предоставят на ЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза. До момента действащите цени за тези помещения са: за I-зона 0,25 лв./кв.м., II-зона – 0,22 лв./кв.м, III-зона – 0,19 лв./кв.м и IV-зона 0,16 лв./кв.м. Предложението предвиждаше тези цени да нарастнат значително, като: I-зона 1,00 лв./кв.м., II-зона – 0,88 лв./кв.м, III-зона – 0,76 лв./кв.м и IV-зона 0,64 лв./кв.м., села I група 0,64 лв./кв.м., села II група 0,64 лв./кв.м. По време на заседанието предложение направи г-н Данко Георгиев, който предложи да се запазят старите цени приети през 2007 г., изказване направи и г-н Стефан Радев, който предложи всички цени да се изравнят и да станат 0,25 лв./кв.м независимо къде се намира помещението, което се ползва.
При гласуването по предложението на г-н Георгиев да се запазят цените от 2007 г.: със „за“ – 15 гласа, с „против“ – 2 гласа (Николай Стоянов, Стефан Радев), с „въздържал се“ – 3 гласа (Иван Станчев, Христо Стефанов, Катя Рабаджиева). При гласуването на цялостното предложение с така направените промени, с поименно гласуване: със „за“ – 19 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 1 глас (Стефан Радев). При гласуването отсъства г-н Донев. Предложението се приема.

4. Изменение на наемна цена за ползване на общинска земя.

С Решение №69 / 29.03.2012 г. на Общински съвет – Чирпан е определил наемни цени за отдаване под наем на земеделска земя. В точка 3. „Друга селскостопанска територия” на решението, е приета наемна цена, в размер на 20,00 лв. на декар за година – за всички землища. Предвид размера на средното годишно рентно плащане за предходната 2015- 2016 стопанска година за общината, се предлага тази наемна цена да се промени на 25,00 лв./дка. При гласуването: със „за“ – 21 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Предложението се приема.

5. Предложение за решение относно: Предоставяне ползването на имоти – полски пътища и напоителни канали по реда на чл.75б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

В писмо с вх.№ 447/07.11.2016 год., Директора на областна дирекция „Земеделие” Стара Загора отправя искане до Председателя на Общински съвет гр.Чирпан за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в масиви за ползване, разпределени между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи по землища въз основа на заповед на Директора на областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. В писмо с вх.№ 32-04-53/07.11.2016 год., Директора на областна дирекция „Земеделие” Стара Загора отправя искане до Кмета на община Чирпан за предоставяне на имотите – напоителни канали, включени в масиви за ползване, разпределени между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи по землища въз основа на Заповед на директора на областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Съгласно разпоредбите на чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи е необходимо решение на Общинския съвет за предоставяне за ползване на имотите, съгласно предоставените списъци на ползвателите на съответните масиви по цена в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище. За стопанската 2016/2017 год. за имотите могат да се сключат договори за наем за една година в срок до 30 дни от влязлото в сила решение на Общински съвет гр.Чирпан. При гласуването: със „за“ – 21 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Предложението се приема.

6. Предложение за решение относно: Издаване на запис на заповед от община Чирпан в полза на ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД50 – 155 / 21.10.2016 г., сключено между „МИГ Чирпан”, представлявано от председателя на Управителния съвет Валентин Йорданов Ангелов и Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., представляван от Васил Грудев – ръководител на Управляващия орган съгласно заповед № РД – 462 / 26.06.2015 г. на министъра на земеделието и храните и по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

По време на комисиите бяха зададени много въпроси към г-н Валентин Ангелов, на които той даде отговори. Аз поисках по-често да се предоставя отчет пред Общинския съвет как се харчи бюджета на МИГ Чирпан. Разбрахме от г-н Ангелов, какви са заплатите на екипа на Сдружението, какви разходи са планирани за 2016 г. и 2017 г. По време на заседанието: при гласуването с пълно единодушие бе прието предложението.

7. Предложение за решение относно: Издаване на разрешително от Кмета на Община Чирпан за ползване на воден обект по реда на чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите на наемател, с когото е сключен договор за язовир -публична общинска собственост на територията на Община Чирпан.

Съгласно чл. 52, ал.1, т.3 б от Закон за водите, Кметът на общината след решение на общинския съвет е компетентен орган по издаване на разрешително за ползване на водни обекти – публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал.1, т.3 В общинска администрация гр. Чирпан е постъпило заявление от “Илия Димов – Агро” ЕООД, община Чирпан, с. Спасово, ЕИК 203423107. Заявлението е с входящ номер № 63 – 00 – 540/ 31.10.2016г. и касае откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, а именно: – язовир с кадастрален № 000104, площ 41.556 дка, находящ се в землището на с. Изворово, община Чирпан. Същият е отдаден под наем за срок от 10 (десет) години, по силата на сключен договор № 124/ 11.04.2016г. между Община Чирпан и „Илия Димов – Агро” с Булстат 203423107 и адрес на управление с. Спасово, представлявано от Илия Димов Димов. На миналата сесия имаше широка дискусия, колко законно е това предложение. От г-н Донев бе направено питане дали има върнато от областния управител от миналата сесия решение, оказа се че няма такова връщане. Друг е въпроса, че процедурата по издаване на това разрешение е доста дълга и това разрешение е един вид финал на всичко. Аз до този момент на съм виждал материали по предложението, и не е ясно дали постъпват някакви приходи в общината от това ползване на водния обект. При гласуването: със „за“ – 19 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 2 гласа. Предложението се приема.

8. Предложение за решение относно: Разрешение за изменение на ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на улица с о.т. 459а- 459б- 459в- 459 и План за регулация /ПР/ за УПИ XVII- „За производствена и складова дейност” в кв. 109 по плана на гр.Чирпан, Община Чирпан, Област Стара Загора, във връзка с постъпило заявление с вх. № 63-00-562/07.11.2016 г. за изменение на ПУП от „Агрозлатекс” ООД с управител Нецо Минев, с адрес на управление: гр.Стара Загора, бул.”Патриарх Евтимий” № 52, ЕИК 123563083 и заявление с вх. № 63-00-563/07.11.2016 г., с което се изразява желание за закупуване на площта под улицата, след приключване на процедурата по изменение на регулационния план.

При гласуването: със „за“ – 21 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Предложението се приема.

9. Предложение за решение относно: Разрешение за изменение на ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на улица с о.т. 191а- 192а и улица с о.т.193-194 и План за регулация /ПР/ за УПИ II- 381 в кв. 21 по плана на с.Средно градище, Община Чирпан, Област Стара Загора, във връзка с постъпило заявление с вх. № 63-00-586/17.11.2016 г. за изменение на ПУП от „Градище Агро” ООД с управител Слави Тодоров Стайков, с адрес на управление: гр.Чирпан, ул.”Клара Ешкенази” № 1, ЕИК 203948674 и заявление с вх. № 63-00-588/17.11.2016 г., с което се изразява желание за закупуване на площта под улиците, след приключване на процедурата по изменение на регулационния план.

При гласуването: със „за“ – 21 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Предложението се приема.

10. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за подробен устройствен план- Парцеларен план за трасе на външно ел.захранване на ПИ 083018, минаващо през поземлени имоти № № 000224, 000448, 000530, 000533, 000536, 000539, 000609, 083001, 085022, 085023, 085024, местност ”Кармък дере” в землището на с.Зетьово, Община Чирпан.

При гласуването: със „за“ – 21 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Предложението се приема.

11. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за подробен устройствен план- Парцеларен план за трасе на външно водозахранване на ПИ 083018, минаващо през поземлени имоти № № 000067, 000155, 000195, 000215, 000536, 000538, 000544, 000548, 000550, 000609, 082002, местност ”Кармък дере” в землището на с.Зетьово, Община Чирпан.

При гласуването: със „за“ – 21 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Предложението се приема.

12. Предложение за решение относно: Избор на управител на „МБАЛ – Чирпан” ЕООД.

И по време на заседанията на постоянните комисии тази и следващата точка предизвикаха интерес. В заседателна зала влезнаха предложения, които бяха обсъдени и подкрепени на комисиите. В крайна сметка срока за приемане на документи бе променен до 31.01.2017 г. Комисията ще разгледа документите на кандидатите в три етапа съгласно направеното предложение. Изказване по точката направиха д-р Николай Стоянов, г-жа Даниела Драгийска, г-н Васил Донев, г-н Христо Стефанов. Предложението на г-н Донев бе да се включи и по двете точки следния текст: „Лечебното заведение предоставя на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета и щатното си разписание в срока за набиране на документи. Комплектът документи да бъде унифициран и един същ за всички кандидати за периода 01.01.2014 г. – 30.09.2016 г. “
По отношение на комисията, която ще проведе конкурса от ГЕРБ отказаха да вземат участие в тези комисии. Стана ясно, че задължително е присъствието на юрист и магистър по „медицина“, както и да бъде избран резервен член на комисията с оглед на това, че някой от титулярите отсъства. Орхан Кемалов зададе въпрос каква заплата взимат управителите на търговските дружества? Предложен бе следния състав на комисия, който бе подложен и на гласуване: Председател – Анита Кондарева – зам.кмет, секретар – Красимира Славчева, членове: представител на РЗИ, Димитър Славов – юрист, Николай Петков, резервен член – Даниела Драгийска. При гласуването: със „за“ – 21 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Предложението се приема.

13. Предложение за решение относно: Избор на управител на „Медицински център д-р Николай Тошев – Чирпан” ЕООД.

Предложен бе състав на комисията: Председател – Анита Кондарева – зам.кмет, секретар – Красимира Славчева, членове: представител на РЗИ, Димитър Славов – юрист, Николай Петков, резервен член – Даниела Драгийска. При гласуването: със „за“ – 21 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Предложението се приема.

14. Предложение за решение относно: Утвърждаване на платен годишен отпуск на Председателя на Общински съвет – Чирпан.

При гласуването: със „за“ – 20 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 1 глас (Рафаил Вели). Предложението се приема.

Заседание на Общински съвет Чирпан – 01.12.2016 г.