На 22.12.2016 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред:

 1. Предложение за решение относно: Определяне на такса битови отпадъци за 2017 година.
 2. Предложение за решение относно: Проектиране и изграждане на инсталация за сепариране и инсталация за компостиране на твърди битови отпадъци.
 3. Предложение за решение относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Чирпан.
 4. Предложение за решение относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Чирпан.
 5. Предложение за решение относно: Актуализация на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа валидна на територията на Община Чирпан.
 6. Предложение за решение относно: Приемане на пазарна оценка на право на строеж върху имот – частна общинска собственост в землището на с. Зетьово.
 7. Предложение за решение относно: Продажба на част от имот – частна общинска собственост по реда на Закона за устройство на територията, с цел прилагане на влезнал в сила подробен устройствен план.
 8. Предложение за решение относно: Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Чирпан.
 9. Предложение за решение относно: Издаване на разрешително за ползване на воден обект по реда на Закона на водите и Наредба за ползване на повърхностни води.
 10. Предложение за решение относно: Създаване на специализиран общински културен институт – къща – музей „Пейо К. Яворов”, гр.Чирпан, като самостоятелно юридически лице.
 11. Предложение за решение относно: Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие „П.Р.Гарвалов”, гр.Чирпан. + Правилник
 12. Предложение за решение относно: Увеличаване на плановата численост на желаещите да ползват услугите на Домашен социален патронаж (ДСП), гр. Чирпан.
 13. Предложение за решение относно: Финансова помощ на Иван Недев Недев в размер на …….. лева.
 14. Предложение за решение относно: Одобряване на командировъчните разходи на Кмета на Община Чирпан за периода юли – декември 2016 г.
 15. Предложение за решение относно: Одобряване на командировъчните разходи на Председателя на Общински съвет – Чирпан за периода юли – декември 2016г.

Заседанията на постоянните комисии към Общински съвет Чирпан ще се проведат на 19.12.2016 г. /понеделник/ от 13.00 ч. Всички желаещи могат да присъстват.

Проект на дневен ред – сесия 22.12.2016 г.

3 thoughts on “Проект на дневен ред – сесия 22.12.2016 г.

Comments are closed.