На 22.12.2016 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предложеният проект на дневен ред включваше разглеждането на 15 точки. В последния момент бе внесено и предложение, касаещо упълномощаване на представител на Община Чирпан в Общото събрание на УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович“ Стара Загора за продажба на два недвижими имота.

1.Определяне на такса битови отпадъци за 2017 година

Предложението на кмета на Община Чирпан бе за финансирането на дейности свързани с сметосъбиране, почистването на нерегламентираните сметища извън регулацията на града включващо прибутване и извозване на Община Чирпан за 2017 г. са необходими  1 531 056,91 лв. По План-сметка на ОП „ЧИСТОТА” за дейността по поддържане чистотата на населените места в Община Чирпан за 2017 г. – 471 703,00 лева. Предложено бе изравняване на промилите за всички села. Увеличението на таксата е с 48%. Още по време на комисиите стана ясно, че съветниците от БСП и ДПС ще подкрепят предложението. В защита на предложението г-жа Петкова сподели, че увеличението е необходимо заради нарастналите държавни такси и извозването на отпадъците до регионалното депо в село Ракитница. Решението на проблема било изграждане на сепарираща и компостираща инсталация. В момента се изготвя работния проект, като той струва 130 000 лв. Не е ясно колко ще струва изграждането на тези инсталации, няма да може да се разчита на еврофинансиране и ще трябва общината да се справя сама или чрез кредити. Фирмите, които са предлагали да изградят такива инсталации не са предлагали до момента приемливи условия. Изказвания по темата направиха г-н Иван Станчев и г-н Николай Петков. След гласуването с право на отрицателен вот изказване направи и г-н Христо Стефанов. При гласуването: със „За“ – 11 гласа (БСП + ДПС), с „против“ – 7 гласа (ГЕРБ, аз и Николай Петков), с „въздържал се“ – 3 гласа (Васил Донев, Илияна Ангелова, Вълчо Николов). Така с 11 гласа таксата през новата 2017 г. ще бъде увеличения с близо 48%. Само ще вметна, че план-сметката на ОП Чистота е завишена и това аз отбелязах по време на комисиите, г-н Станчев в зала също сподели, че сметките не са верни за него. Въпреки това никой от ръководството на общината не даде по-подробна информация как ОП Чистота харчи пари за ремонти, заплати, резервни части. Не се знае също така и има ли големи длъжници – фирми и какво се прави за събиране на тези задължения. Тема, която ще има продължение съвсем скоро.

2. Проектиране и изграждане на инсталация за сепариране и инсталация за компостиране на твърди битови отпадъци.

След проведена обществена поръчка има избран изпълнител, който да изготви проект за изграждане на тези инсталации. За да не става заплащането на 130 000 лв. за сметка на общинския бюджет има възможност Община Чирпан да използва натрупаните средства от отчисленията по чл.20 от Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина на изчисляване и определяне размера на обезпечения и отчисленията, изисквания при депониране на отпадъци, за заплащане на изготвен инвестиционен проект за „Площадка за третиране на отпадъците – Компостираща и сепарираща инсталации в УПИ IV, кв.4 по плана на гр. Чирпан. и последващо осъществяване на авторски надзор” по договор № 375/22.08.2016г. между Община Чирпан и ДЗЗД „Ретона БИ ЕС Чирпан 2016”  гр.София. При гласуването: със „За“ – 21 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

3. Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Чирпан.

Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на  1,3 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. До момента размерът бе 1,1 на хиляда. По време на комисиите зададох въпрос на г-жа Петкова, това увеличение в числово изражение до какво ще доведе. До момента сме събирали 300 000 лв. от този данък, след увеличението ще се увеличи до 350 000 лв. т.е. около 18-20%. При гласуването: със „За“ – 11 гласа (БСП + ДПС), с „против“ – 6 гласа, с „въздържал се“ – 4 гласа. Приема се.

4. Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Чирпан.

Във връзка с настъпила молба  от Таньо Славчев Танев от гр. Чирпан, работещ като масажист на патентен данък в масажно студио „Здраве” в гр. Чирпан и като единствен такъв заплащащ този вид данък се предлага патентния данък да стане 500 лв. независимо от местонахождението на обекта. До момента този данък беше по-висок, което затрудняваше развитието на тази услуга в общината. При гласуването от 20 присъстващи: със „за“ – 19 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 1 глас. Приема се.

5. Актуализация на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа валидна на територията на Община Чирпан.

Съгласно изискванията на закона Цените се актуализират най – малко веднъж годишно – чл. 24а, ал. 12 от Закона за автомобилните превози. До сега действащите тарифи са: Минимални цени: Дневна тарифа – 0,50 лв. на километър; Нощна тарифа – 0,60 лв. на километър. Максимални цени: Дневна тарифа – 1,00 лв. на километър; Нощна тарифа – 1,20 лв. на километър. Предложение предвижда да се запазят тези цени и през 2017 г. При гласуването от 20 присъстващи: със „за“ – 20 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

6. Приемане на пазарна оценка на право на строеж върху имот – частна общинска собственост в землището на с. Зетьово.

Изготвена е от лицензиран оценител пазарна цена, в размер на 34320,00 лв. без ДДС, за учредяване на безсрочно право на строеж, без търг или конкурс на Сдружение с нестопанска цел на ловците и риболовците „Ловно – рибарско дружество Чирпан”, булстат 123564025, седалище гр. Чирпан, ул. Янко Иванов №14, представлявано от Спас Делчев Ангелов – Председател, за строителство на учебно-тренировъчен стрелкови комплекс, върху имот №000080, находящ се в землището на село Зетьово, община Чирпан, област Стара Загора, НТП „Спортен терен”, с площ 19,117 дка, при граници: имот №000081. При гласуването от 20 присъстващи: със „за“ – 19 гласа, с „против“ – 1 глас (Вълчо Николов), с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

7. Продажба на част от имот – частна общинска собственост по реда на Закона за устройство на територията, с цел прилагане на влезнал в сила подробен устройствен план.

Община Чирпан да продаде общинско място от 170 кв.м., което по действащия план на село Средно градище е присъединено към УПИ ІV „За училище” от 4240 кв.м. в кв.24, на „Ей Ей Инвест” ЕООД – с. Средно градище, представлявано от Николай Ганчев Далаков – собственик на имот пл. №114, за който е отреден УПИ ІV „За училище” в кв.24 по плана на селото, по цена, определена с Решение №530 / 31.03.2007 г. на Общински съвет – Чирпан, а именно: 170 / 4240 ид.ч. от застроен урегулиран поземлен имот ІV „За училище” в кв.24 по подробния устройствен план на с. Средно градище, целият от 4240 кв.м., при граници на поземления имот: УПИ V-117, УПИ ІІІ-115 и улици, за сумата 510,00 лв. без ДДС. При гласуването от 19 присъстващи: със „за“ – 19 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

8. Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Чирпан.

В деловодството на Общински съвет – Чирпан е заведен протест от Петко Георгиев – прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с вх.№  464 / 18.11.2016 г., от който е видно, че прокуратуратурата е извършила проверка за непълнота и несъответствие на отделни текстове от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Чирпан. При извършената проверка са установени основания за съдебно оспорване законосъобразността на текстовете на чл.4, ал.1 и чл.49, ал.3 от наредбата. За да се приведе наредбата съгласно изискванията на Закона е необходима да бъде актуализирана. Предложенията са адекватни и не породиха обсъждания по време на комисиите. При гласуването от 20 присъстващи: със „за“ – 20 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

9. Издаване на разрешително за ползване на воден обект по реда на Закона на водите и Наредба за ползване на повърхностни води.

Община Чирпан е възложител на инвестиционен проект с обект „Ремонт на мостово съоръжение с. Гита с о. с. 185,180 и 179, Община Чирпан”. Премостваното препятствие е преобладаващо сухо дере, през което се оттичат повърхностните води от валежите. Дерето е публична общинска собственост и попада в северната си част в кв. 44, а в южната си – в кв. 52 по плана на с. Гита. При гласуването от 20 присъстващи: със „за“ – 20 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

10. Създаване на специализиран общински културен институт – къща – музей „Пейо К. Яворов”, гр.Чирпан, като самостоятелно юридически лице.

Към настоящия момент къщата е част от структурата на Исторически музей – Чирпан под наименованието музейна експозиция – къща „Пейо К. Яворов”. Желанието на родствениците на Яворов и на обществеността, както и с цел по – ефективно функциониране на културните институции в община Чирпан, са мотивите ръководството на Община Чирпан да пристъпи към действия за обособяването на къща – музей „Пейо К. Яворов”, гр.Чирпан, като самостоятелно юридическо лице. По време на комисиите попитах и г-жа Петкова и г-н Гърдов какво печели и какво губи общината от едно такова обединение. Според г-н Гърдов не вижда смисъл в едно такова разделяне, което няма да доведе нито до завишаване на разходи, нито за повишаване на приходи. По време на заседанието бе предложение да се увеличи щатната численост с още 1/4, която да отиде за „озеленител“. При гласуването от 20 присъстващи: със „за“ – 12 гласа, с „против“ – 1 гласа, с „въздържал се“ – 7 гласа. Приема се.

11. Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие „П.Р.Гарвалов”, гр.Чирпан. 

Според чл.49, ал.8 от Закона за предучилищното и училищното образование / ЗПУО /, в сила от 01.08.2016 г., устройството и дейността на центровете за подкрепа за личностно развитие се уреждат с правилник, приет от съответния общински съвет. Съгласно §18, ал.3 от ПЗР на ЗПУО в 5-месечен срок от влизането в сила на закона съответният общински съвет приема правилник за устройството и дейността на съответния център за подкрепа за личностно развитие. Предложения правилник бе разгледан по време на комисии, нямаше обсъждания и предложения. При гласуването от 19 присъстващи: със „за“ – 19 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

12. Увеличаване на плановата численост на желаещите да ползват услугите на Домашен социален патронаж (ДСП), гр. Чирпан.

Домашния социален патронаж, гр. Чирпан обслужва възрастни хора, инвалиди и военноинвалиди от гр. Чирпан и селата – Рупките, Спасово, Изворово, Средно Градище, Зетьово, Ценово, Свобода и Малко Тръново. Финансира се от бюджета на Община Чирпан. Една от основните дейности на ДСП е доставянето на храна по домовете на хората. Населението на Община Чирпан е предимно застаряващо, с оглед на което броят на нуждаещите ще се увеличава. Плановата численост на ДСП е 215 човека, определена в Решение № 357/ 28.11.2002 г. на Общински съвет – Чирпан. Към момента ДСП, гр. Чирпан се грижи за 270 човека. Поради тази причина се иска увеличаване на щатните бройки с 1, която ще бъде готвач. При гласуването от 18 присъстващи: със „за“ – 18 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

13. Финансова помощ на Иван Недев Недев в размер на …….. лева.

Предложено бе да се предостави финансова помощ в размер на 1000 лв. за лечение на Иван Недев. При гласуването с единодушие всички гласуваха със „за“.

14. Одобряване на командировъчните разходи на Кмета на Община Чирпан за периода юли – декември 2016 г.

Одобряване на разходите за командировки за периода юли – декември 2016 г. на Кмета на Община Чирпан в размер на 60 / шестдесет / лева. При гласуването от 19 присъстващи: със „за“ – 18 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 1 глас. Приема се.

15. Одобряване на командировъчните разходи на Председателя на Общински съвет – Чирпан за периода юли – декември 2016г.

Одобряване на разходите за командировки за периода юли – декември 2016 г. на Председателя на Общински съвет – Чирпан в размер на 140,12 / сто и четиридесет лева и дванадесет стотинки / лева. При гласуването от 19 присъстващи: със „за“ – 18 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 1 глас. Приема се.

16. Упълномощаване на представител на Община Чирпан в Общото събрание на УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович“ Стара Загора за продажба на два недвижими имота

Общото събрание на УМБАЛ, което ще се проведе през януари 2017 г. има задача да вземе решение дали да се продадат 2 сгради. Всеки един от акционерите на дружеството има право на глас спрямо неговите вноски. Предложение бе представителя на община Чирпан да гласува със „за“. Прието бе с единодушие от присъстващите съветници.

Заседание на Общински съвет Чирпан – 22.12.2016 г.