Само преди няколко дни разбрах, че обществената поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Допълване на пътен възел „Плодовитово” при пресичане на АМ „Тракия” и път III-666”, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“ е в процес на обжалване.

Преди година в личния си блог споделих информация за стартирането на обществената поръчка. Да припомня хронологията до момента.

На 08.10.2015 г. с Решение на инж.Лазар Лазаров – председател на УС на АПИ е открита процедура за избор на изпълнител съгласно Закона за обществените поръчки. Прогнозната стойност на поръчката е 1 600 000 лв. без ДДС, като срок за изпълнение до 80 календарни дни.

В срока за приемане на оферти 4 фирми са представили такива, а именно за изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Допълване на пътен възел Плодовитово при пресичане на АМ Тракия и път III-666“. Отворените оферти от комисия назначена от Възложителя са тези на Пътинженеринг ЕООД; Пътища Пловдив АД; Трейс Груп Холд АД; ПСТ Груп“ ЕАД.
Пет членна комисия по ЗОП разглежда офертите на участниците в свои заседания на 20.11.2015 г.,23.11.2015 г., 24.02.2016 г., дотук добре и изведнъж 19.09.2016 г. и 04.10.2016 г., за което съставя протоколи.

Интересно в случая е, че Възложителя след представяне работата на комисията протоколирана в първите три заседания е използвал възможността,  която Закона за обществени поръчки му предоставя и е върнал работата като е посочил указания към комисията.
В първоначалното разглеждане комисията е класирала на първо място офертата на „Пътища Пловдив“ АД, която е оферирала най-висока цена 1 565 265,62 лв. без ДДС, при максимална прогнозна стойност от 1 600 000 лв. без ДДС. Като интересното в случая е, че фирмата е оферирала да изпълни строително-монтажните работи за 6 /шест/ календарни дни. Комисията е разгледала обосновка на фирмата и е приела така посочения срок. В последствие обаче в указанията на Възложителя до комисията се отбелязва, че изисканите обосновки за предложените срокове за изпълнение на обекта от „Пътища Пловдив“ АД и от друг участник „Пътинженеринг“ ЕООД следва да се разгледат по-обстойно от комисията и да се изпълнят задълженията по ЗОП като се напишат по-подробни и обосновани мотиви за приемане или отхвърляне на така представените обосновки от участниците.

По интересното в случая е какво се случва с работата на комисията от 24.02.2016 г. до 19.09.2016 г. Видно е, че указанията на Възложителя са с дата 29.09.2016 г. Умишлено или не документацията по поръчката е престояла някъде, дали при комисия дали при Възложител остава лично за мен загадка.

Факт е, че с последния протокол на комисията се променя класирането за избор на изпълнител и вече на първо място е обявен „ПСТ Груп“ ЕАД с цена 892 892,27 лв. без ДДС (най-ниска цена от 4-мата участници) и срок на изпълнение 45 календарни дни. В същия този протокол става ясно, че участника „Пътища Пловдив“ АД е отстранен от участие. Същото се потвърждава и от Решение на инж.Лазар Лазар в качеството му на Възложител.

За жалост „Пътища Пловдив“ АД обжалва решението на Възложителя в Комисията за защита на конкуренция и в момента се очаква произнасяне от органа. Като се има в предвид предстоящия празничен декември, произнасянето на контролния орган едва ли ще се случи през тази година.

Това ще забави неимоверно изпълнението на обекта, тъй като може да се стигне и до жалба до Върховния административен съд.
Вече има избран изпълнител за осъществяване на надзор по време на строителството (строителен надзор), така че единствената пречка остава избора на изпълнител на СМР.

Да се надяваме на бързо решаване на казуса, за да можем да се възползваме от изграждането на пътния възел в най-близко време.

Може да следите движението на поръчката и в „Профила на купувача“ на АПИ – тук

Пътен възел „Плодовитово“ се отлага за догодина

One thought on “Пътен възел „Плодовитово“ се отлага за догодина

Comments are closed.