На 30.11.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голяма зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 год. с имот за отдаване под наем в гр. Чирпан.
2. Предложение за решение относно: Предоставяне ползването на имоти – полски пътища и напоителни канали по реда на чл. 75б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
3. Предложение за решение относно: Разпределение на средствата на местната комисия по Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно – спестовни влогове.
4. Предложение за решение относно: Свикване на Общо събрание на „Обелос- Чирпан” ООД.
5. Предложение за решение относно: Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Чирпан.
6. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба №3 за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Чирпан + Проект на наредба

– ПК по правни въпроси, контрол по изпълнение на решенията на Общински съвет и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на 27.11.2017 г. от 14,30 ч.
– ПК по териториално и селищно устройство, имоти, ред и сигурност, транспорт и благоустрояване, земеделие и гори, опазване на околната среда на 27.11.2017 г. от 15,30 ч.
– ПК по наука, образование, защита правата и интересите на децата, младежта и спорта, здравеопазване и социална политика, култура и вероизповедания на 28.11.2017 г. от 14,30 ч.
– ПК по бюджет, финанси, стопанска и инвестиционна политика и усвояване на средства от еврофондове и външни източници на 28.11.2017 г. от 15,00 ч.

Проект на дневен ред – сесия 30.11.2017 г.