На 30.11.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голяма зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. При откриване на заседанието присъстваха 19 общински съветника (поради служебни ангажименти отсъства Васил Донев, а Стефан Радев се включи по-късно в заседанието). Заради пристигнало писмо от Министерство на здравеопазването в дневния ред бе включена точка 7.

1. Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 год. с имот за отдаване под наем в гр. Чирпан

Община Чирпан е собственик на Магазин №2 с площ 19,34 кв.м. находящ се в гр. Чирпан в жилищна кооперация на ул. „М. Кочев” №3. Към настоящия момент обектът е свободен. За ползване на имота под наем е заявен интерес от „Хавай 66” ООД – с. Шейново. Първоначалното предложение на кмета на Община Чирпан бе имота да се предостави под наем за срок от 10 години. В последствие по време на заседанията на постоянните комисии на Общински съвет повечето от съветниците подкрепиха срок от 5 години. По време на гласуването в зала за срок от 5 години гласуваха – 11 „за“ (БСП и ДПС), 4 „против“ (ГЕРБ) и 4 „въздържали се“ (Коалиция Чирпан и аз). Така бе прието срока за отдаване под наем да бъде 5 години. При цялостното гласуване на предложението: със „за“ – 19 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

2. Предоставяне ползването на имоти – полски пътища и напоителни канали по реда на чл. 75б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

В писмо с вх.№ 370/30.10.2017 год., Директора на областна дирекция „Земеделие” Стара Загора отправя искане до Председателя на Общински съвет гр.Чирпан за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в масиви за ползване, разпределени между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи по землища въз основа на заповед на Директора на областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. За стопанската 2017/2018 год. за имотите могат да се сключат договори за наем за една година в срок до 30 дни от влязлото в сила решение на Общински съвет гр.Чирпан. При гласуването: със „за“ – 19 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

3. Разпределение на средствата на местната комисия по Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно – спестовни влогове

Съгласно § 17 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, набраните средства в извънбюджетната сметка на местната комисия се разходват целево за дейностите на местните комисии, в т.ч. стопански разходи, разходи за услуги по граждански договори и материално стимулиране на членовете на комисиите. От председателят на комисията научихме, че тази година комисията е работила много малко и средствата за разпределение са незначителни. Отвод от точката си прави Даниела Драгийска – като председател на комисията. При гласуването: със „за“ – 18 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

4. Свикване на Общо събрание на „Обелос- Чирпан” ООД

Община Чирпан е съдружник с „Денима 2001” ООД в дружеството „Обелос- Чирпан” ООД, с дялово участие на всеки от съдружниците по 50 дяла от общо 100. Предметът на дейност на „Обелос- Чирпан” ООД е предоставяне на енергоефективни услуги, свързани с проучване, проектиране, конструиране, инсталиране, модернизация, поддръжка и/или управление и мониторинг на външна осветителна мрежа, нейната експлоатация, търговия и търговско представителство и посредничество, рекламни, информационни, програмни и други услуги и дейности, незабранени от закона. Съгласно Решение № 203 от 26.01.2017г. на Общински съвет – Чирпан се одобрява численост на персонала от 4 /четири/ щатни бройки в местна дейност „Осветление на улици и площади”- дейност към Общинска администрация, считано от 1 февруари 2017 г. Създаването на тази дейност в Община Чирпан изземва функциите, изпълнявани от този момент от „Обелос- Чирпан” ООД и е безпредметно съществуването на дружеството. Опасенията тук са, че дружеството въпреки, че не извършва стопанска дейност може да се окаже в един момент, че е задлъжняло и това да доведе до финансови загуби за общината. Ще отправя един упрек към ръководството на общината – защо чак сега се задейства след като това бе ясно още февруари месец тази година. Дано до края на мандата на този общински съвет видим закриването на фирмата. При гласуването: със „за“ – 20 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

5. Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Чирпан

В резултат на постъпило писмо с вх. №326 / 21.09.2017 г. от Окръжна прокуратура – Стара Загора се налага изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Чирпан. Също така са постъпили писма №3188 / 24.07.2017 г. и №2837 / 24.10.2017 г. от Окръжна прокуратура – Стара Загора. Предложенията за изменение на наредбата са свързани с отразяване на текста на чл.8, ал.9, т.2 от Закона за общинската собственост и внасяне на корекции в текстовете на чл.41, ал.3, чл.63, ал.1 и чл.84 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Както и това, че промените следва да отразят актуалните текстове на чл.302, чл.303 и чл.305 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Изказването ми е относно предложените промени в чл.41, ал.3 от наредбата: „Режийните разноски се начисляват, както следва: – в случаите на продажби по чл. 15, ал. 5, чл. 17, ал. 5 и §8 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, когато размерът на предаваемата земя е с площ до 100 кв.м. – в размер на 20,00 лв. – във всички останали случаи при разпореждане с общинско имущество – в размер на 50,00 лв“. Този текст е обжалван от редица Окръжни прокуратури в цялата страна и то с основание. Факт, е че законодателя не е определил понятието „режийни разноски“ и не е дал правомощия общините да събират такива. Единствено общините могат да използват такса за този вид услуга, но тя трябва да е базирана на чл.111 от ЗМДТ, който гласи: „По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса“. Мястото на този вид такса обаче е по-скоро в наредбата за местните такси и цени на услуги. ВИДЕО – ТУК.

При гласуването: със „за“ – 20 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

6. Приемане на Наредба №3 за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Чирпан 

Основните мотиви за настоящото предложение произтича от влизането в сила от 01.08.2016 год. на Закона за предучилищното и училищното образование. Общинските съвети трябваше да приемат нормативна уредба, с която да регламентират воденето на такъв регистър. Регистъра ще включва информация за детските градини (адрес, ръководство, булстат, педагогически и непедагогически персонал и други подробно описани в приложение към регистъра). В 30-дневния срок на публично обсъждане не бяха постъпили предложения и коментари. По време на заседанията на постоянните комисии пристигна писмо от директорите на детските градини, които направиха няколко конструктивни предложения попаднали в окончателния проект на наредбата, който бе подложен и на гласуване в зала. Видео от разискванията по точката може да видите – ТУК. При гласуването: със „за“ – 20 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

7. Определяне на представител на Община Чирпан, който да участва в комисията за област Стара Загора за изработването на Областна здравна карта

С писмо от министъра на здравеопазването Общински съвет Чирпан следва да избере представител на Община Чирпан, който да участва в комисията за област Стара Загора за изработването на Областна здравна карта. Предложението на Гено Генов бе за представител да бъде определен д-р Неделчо Тотев – управител на МБАЛ Чирпан ЕООД. При гласуването: със „за“ – 16 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 4 (ГЕРБ без д-р Николай Стоянов). Предложението се приема.

Заседание на Общински съвет Чирпан – 30.11.2017 г.