На 21.12.2017 г. (четвъртък) от 15,30 ч. в голяма зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Определяне на такса битови отпадъци за 2018 година
2. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2017 г. + Приложение
3. Предложение за решение относно: Издаване на Запис на заповед от община Чирпан в полза на Министерството на околната среда и водите, обезпечаващ авансово плащане по административния договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № BG16M1OP002-1.009-0003-C01 от 06.11.2017 г. по процедура BG16M1OP002-1.009 „Изпълнение на ранни ВиК проекти – компонент 2”, сключен между Община Чирпан и Министерство на околната среда и водите.
4. Предложение за решение относно: Изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Чирпан
5. Предложение за решение относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на имот – публична общинска собственост на Министерството на здравеопазването, за нуждите на филиала за спешна медицинска помощ – гр. Чирпан.
6. Предложение за решение относно: Обявяване на имот за частна общинска собственост, тъй като е престанал да има предназначение на имот – публична общинска собственост.
7. Предложение за решение относно: Учредяване на безвъзмездно право на строеж върху общински имот на Министерството на здравеопазването, за нуждите на филиала за спешна медицинска помощ – гр. Чирпан.
8. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г. с имот в гр. Чирпан за продажба.
9. Предложение за решение относно: Отдаване под наем на язовир в землището на с. Зетьово – публична общинска собственост.
10. Предложение за решение относно: Изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
11. Предложение за решение относно: Приемане на решение за намаляване на числеността на персонала в „Звено за услуги в домашна среда” към Домашен социален патронаж – Чирпан.
12. Предложение за решение относно: Кандидатстване на Община Чирпан по проект „Красива България” 2018 година.
13. Предложение за решение относно: Актуализация на минимални и максимални цени за таксиметров превозна пътници за един километър пробег по съответната тарифа валидна на територията на Община Чирпан за 2018 година.
14. Предложение за решение относно: Одобряване на командировъчните разходи на Председателя на Общински съвет – Чирпан за периода октомври – декември 2017 г.

Към днешна дата (14.12.2017 г.) все още не са ясни датите и часовете на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет Чирпан. Ще бъдете информирани допълнително.

– ПК по правни въпроси, контрол по изпълнение на решенията на Общински съвет и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на 18.12.2017 г. от 14,30 ч.
– ПК по териториално и селищно устройство, имоти, ред и сигурност, транспорт и благоустрояване, земеделие и гори, опазване на околната среда на 18.12.2017 г. от 15,30 ч.
– ПК по наука, образование, защита правата и интересите на децата, младежта и спорта, здравеопазване и социална политика, култура и вероизповедания на 19.12.2017 г. от 14,30 ч.
– ПК по бюджет, финанси, стопанска и инвестиционна политика и усвояване на средства от еврофондове и външни източници на 19.12.2017 г. от 15,30 ч.

Проект на дневен ред – сесия 21.12.2017 г.