На 26.10.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. По предложения проект на дневен ред бяха направени следните промени: включени бяха т.10 и т.11. Точка 10 е относно определяне на представител на Общински съвет Чирпан в Консултативния съвет сформиран към Горското стопанство в Чирпан и съгласно сключен договор между общината и горското стопанство. Точка 11 в проекта на дневен ред е предоставяне на финансова помощ на Катя Христозова (майка на Георги Христозов), като средствата са необходими за спешна операция в чужбина.

1. Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2017 година

Предложението бе за актуализация на бюджета като приходната част се увеличава с 15 020 лв. от наем на земя, в разходната част 8000 лв. за външни услуги за дейности свързани с намаляване на последиците от стихийни бедствия (за ремонт на язовири), 4020 лв. за ПГСС Чирпан и 3000 лв. за закупуване на носии на децата в НЧ П.К.Яворов във връзка с 150 години от основаването на читалището. При гласуването със „за“ – 20 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 1 (Васил Донев). Предложението се приема.

2. Прекратяване на съсобственост върху имот между Община Чирпан и физически лица чрез продажба на частта на Общината на съсобствениците

Община Чирпан е собственик на 730/2030 ид.ч. от дворно място с площ 2030 кв.м., представляващо УПИ IV-73 в кв.19 по плана на с. Златна ливада. Останалата част от имота от 1300/2030 ид.ч. и сградите са собственост на Мария Стефанова Кинева, Златка Станилова Иванова и Атанас Станилов Кинев – съсобственици на общината в имота. С предложението – Общински съвет – Чирпан дава съгласие с цел прекратяване на съсобственост между Община Чирпан и физически лица, Община Чирпан да продаде 730/2030 ид.ч. от дворно място с площ 2030 кв.м., представляващо УПИ IV-73 в кв.19 по плана на с. Златна ливада, на съсобствениците Мария Стефанова Кинева, Златка Станилова Иванова и Атанас Станилов Кинев – собственици на останалата част от имота, по цена, изготвена от лицензиран оценител в размер на 1700,00 лв. без ДДС. При гласуването със „за“ – 21 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

3. Отдаване под наем на язовир – публична общинска собственост

Съгласно Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г., се предвижда предоставяне за ползване под наем или на концесия язовир – имот №000420, землище на с. Зетьово, м. „Тозлугерен”, 220,928 дка. До момента язовира не е отдаден под наем, тъй като са подготвяни документи от местната земеделска кооперация и е била подхваната процедура за създаване на водно сдружение. Нещата обаче не са се случили в срок и в предвид опасността от безстопанственост язовира може да се отдаде под наем (т.е. да се избере оператор на язовирна стена). Отдаването ще бъде на публичен търг при следните условия: Определя начална тръжна цена – 25,00 лв. / дка за година без ДДС: 5523,20 лв. без ДДС, както и по време на заседанието се предложи вместо първоначално предвидените 3500 лв. за гаранция за сключване на договор, да се вземат 5000 лв. При гласуването със „за“ – 20 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 1. Предложението се приема.

4. Отдаване под наем на общинско помещение на сдружение с нестопанска цел

В общинско помещение с площ от 18,50 кв.м., находящо се в източната част на ІІ-я етаж /втората стая вляво по коридора/ в сграда Бивше енергоснабдяване на ул. „В. Калчев” №1 в гр.Чирпан, е настанено Сдружение с нестопанска цел „Съюз на военноинвалидните кооперации в България”. Срокът на договора за наем е до 31.10.2017 г. Постъпило е заявление с което се иска да се удължи срока на наем на договора. С предложение общинския съвет упълномощава Кмета на общината да слючи договор за наем на обекта, за срок от 3 /три/ години, при месечна наемна цена от 4,60 лв./месец без ДДС /съгласно наемните цени, опрделени с Решение №170 / 01.12.2016 г. на Общински  съвет – Чирпан/. При гласуването със „за“ – 21 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

5. Приемане на пазарна оценка на имот – общинска собственост в землището на гр.Чирпан

Община Чирпан е собственик на общинска земеделска земя: „Лозе” с площ от 0.778 дка, девета категория, в местността „Шахтова пещ”, съставляващо имот № 170014 по плана на земеразделяне на гр.Чирпан. С предложението се дава възможност за стартиране на процедура по продажба на публичен търг, като се одобрява изготвената от лицензиран оценител пазарна цена на стойност 290,00 /двеста и деветдесет/ лв. без ДДС представляваща начална тръжна цена за продажба на общински имот. При гласуването със „за“ – 21 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

6. Вземане на решение за преустройство и реставрация на съществуващ навес в двора на къща музей „Пейо К.Яворов“ в „Дюкянъ Крачоловъ“

Тази точка предизвика истински дебати и по време на комисиите на общински съвет Чирпан. Предложението бе на Иван Станчев – общински съветник. Стана ясно, че клуб „Отворено общество“ Стара Загора е спечелило проект за 10 000 лв. по програма на LIDL и има възможност да изпълни проекта без да е необходимо финансиране от община Чирпан. Идеята е стар навес намиращ се в края на имота на къща-музей Яворов да бъде ремонтиран и да се превърне в „Дюкянъ Крачоловъ“. Един от необходимите документи, за да може проектът да бъде осъществен, е собственикът на имотът да даде своето съгласие за преустройството. В случая имотът е публична общинска собственост и е необходимо решение на Общински съвет – Чирпан като колективен орган – принципал на общинската собственост. Красимира Славчева от БСП сподели, че идеята е добра, но е незаконосъобразно решението. Защо е незаконосъобразно тя не можа да се обоснове. Факт е, че групата на БСП гласува с „въздържал се“. А по време на постоянните комисии при отсъствието на г-жа Петкова – кмет на общината, нейния заместник Стайко Генов по всякакъв начин се опитваше да ни убеди, че този проект няма как да се случи. Вместо да обединим усилия и да направим нещо полезно за музея, общинското ръководство по всякакъв начин стопира нещата. Последният вариант предложен от Иван Станчев в зала може да видите – ТУК. Моето лично мнение, което представих и на сесията е, че общинското ръководство по всякакъв начин се стреми да не се случват нещата особено за съветници извън тяхната листа. Видео от изказването ми може да намерите в секция „Видео“. При гласуването със „за“ – 13 гласували (ГЕРБ, Коалиция „Чирпан“, ДПС без Орхан Кемалов и аз), с „против“ – 1 (Орхан Кемалов), с „въздържал се“ – 7 (БСП). Предложението се приема.

7. Финансова помощ на Тодорка Димитрова Видева в размер на … / … / лева

Предложението е за отпускане на финансова помощ от 460 лв. във връзка с медицински нужди. При гласуването със „за“ – 19 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 2. Предложението се приема.

8. Одобряване на командировъчните разходи на Кмета на Община Чирпан за периода юли – септември 2017 г.

От предложението стана ясно, че за периода юли – септември 2017 г. на Кмета на Община Чирпан командировъчните разходи са в размер на 60,00 лева. Васил Донев по време на постоянните комисии поиска занапред да се дава повече информация за това къде е пътува и с каква задача. При гласуването със „за“ – 21 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

9. Одобряване на командировъчните разходи на Председателя на Общински съвет – Чирпан за периода юли – септември 2017 г.

От предложението стана ясно, че за периода юли – септември 2017 г. командировъчните разходи на Председателя на Общински съвет – Чирпан са в размер на 26,56 лева. При гласуването със „за“ – 20 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Отвод си направи Даниела Драгийска. Предложението се приема.

10. Определяне на представител на Общински съвет Чирпан в Консултативен съвет, който ще координира действията, свързани с изпълнението на договор с Държавно горско стопанство – Чирпан за управление, стопанисване, ползване и опазване на горските територии, собственост на Община Чирпан

За представител на Общински съвет Чирпан бе предложен Динко Тотев. При гласуването със „за“ – 20 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 1. Предложението се приема.

11. Финансова помощ на Катя Манева Христозова

Тази точка се включи като извънредна, като сумата предложена от изпълняващия функциите на кмет г-н Стайко Генов е в размер на 2000 лв. Средствата са необходими за операция на Георги Христозов от Чирпан. При гласуването със „за“ – 21 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

Питане от Росен Иванов – Независим общински съветник към Общински съвет – Чирпан

По тази точка не ми бе предоставена информация. Г-жа Петкова отсъства от заседанието поради ползването на платен отпуск. Материалите ще получи в писмен вид и ще ви запозная с отговора и моето становище по него.

Заседание на Общински съвет Чирпан – 26.10.2017 г.