На 26.01.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Приемане на Програма на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г. + Програма 2017
2. Предложение за решение относно: Определяне на средните месечни брутни заплати на едно лице на работещите в общинска администрация и звената, финансирани от общинския бюджет и утвърждаване на месечни лимити за заплати в дейностите, финансирани от общинския бюджет, считано от 01.01.2017 г.
3. Предложение за решение относно: Определяне на основните месечни заплати на кметове и кметски наместници , считано от 01.01.2017 г.
4. Предложение за решение относно: Подпомагане разходите за погребения.
5. Предложение за решение относно: Кандидатстване на Община Чирпан по проект „Красива България” 2017 година.
6. Предложение за решение относно: Определяне на численост на персонала в местна дейност „Осветление на улици и площади”, считано от 01.02.2017 г.
7. Предложение за решение относно: Дарение на гориво за нуждите на РУМВР – Чирпан за 2017 г.
8. Предложение за решение относно: Приемане на Бюджета на Община Чирпан за 2017 година.
9. Предложение за решение относно: Приемане на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – общинска собственост в землището на гр. Чирпан.
10. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба за контролиран прием в първи клас в начални, основни и средни училища в град Чирпан. + Наредба за контролиран прием
11. Предложение за решение относно: Обявяване на имоти, придобити от Държавата, за публична общинска собственост.
12. Предложение за решение относно: Приемане на решение за промяна на регулационния план на гр. Чирпан, обявяване на улица за частна общинска собственост и продажба с цел прилагане на план за регулация.
13. Предложение за решение относно: Приемане на решение за промяна на регулационния план на с. Средно Градище, обявяване на улици за частна общинска собственост и продажба с цел прилагане на план за регулация.
14. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПП /Парцеларен план/ извън границите на урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура за имот 000532- полски път в землището на гр.Чирпан, Община Чирпан, с цел смяна на предназначението на имота във връзка с изграждане на довеждащ път до ПСОВ.
15. Предложение за решение относно: Състоянието на здравното обслужване на територията на Община Чирпан.
16. Предложение за решение относно: Утвърждаване на платен годишен отпуск на Кмета на Община Чирпан.

Заседанията на постоянните комисии на Общински съвет Чирпан ще се проведат на 23.01.2017 г. и 24.01.2017 г. от 13.30 ч. в малка зала на общината.

Проект на дневен ред – сесия 26.01.2017 г.