На 26.01.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предложеният проект на дневен ред включваше разглеждането на 16 точки. По така предложения дневен ред изказване направи г-жа Красимира Славчева, която предложи точка 15 от дневния ред (внесена от Иван Станчев) да отпадне тъй като било стартирано създаването на кабинет за неотложна медицинска помощ и той щял да бъде факт до няколко дни. С 10 гласа „за“, 7 „против“ и 3 „въздържал се“ предложението на г-жа Славчева не бе подкрепено. Така дневния ред се запази от 16 точки.

1. Приемане на Програма на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г. 

Направени бяха няколко технически промени в предложената програма, които бяха приети. Предложение направи г-н Иван Станчев за включване на имот, който да бъде придобит от общината чрез закупуване. Става въпрос за къщата на Георги Данчов – Зографина, която в момента е частна собственост. Изложени бяха мотиви от г-н Станчев защо общината трябва да придобие имота. При гласуването на това предложение: със „за“ – 11 гласа (Красимира Славчева, ГЕРБ, Коалиция Чирпан и аз), с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 10 гласа (ДПС и БСП без Славчева). При гласуването на цялата програма с така направените промени в нея: „за“ – 19 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 2 гласа. Приема се.

2. Определяне на средните месечни брутни заплати на едно лице на работещите в общинска администрация и звената, финансирани от общинския бюджет и утвърждаване на месечни лимити за заплати в дейностите, финансирани от общинския бюджет, считано от 01.01.2017 г. 

Всяка година преди приемане на бюджета се гласуват и средните месечни брутни заплати. Стана ясно, че в общинска администрация увеличението ще е средно с 60 лв. бруто. При гласуването на това предложение: със „за“ – 21 гласа, с „против“ – 0 глас, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

3. Определяне на основните месечни заплати на кметове и кметски наместници , считано от 01.01.2017 г.

Предложението предвижда считано от 01.01.2017г., основни месечни работни заплати на Кмет на Община,  кметове на кметства  и кметски наместници, както следва: Кмет на Община Чирпан 1 480лв; Кмет на кметство с. Зетьово 810лв; Кмет на кметство с. Свобода  790лв; Кмет на кметство с. Гита 780лв; Кмет на кметство с. Спасово 740лв; Кмет на кметство с. Рупките 670лв; Кмет на кметство с.  Винарово 630лв; Кмет на кметство с.Целина 630лв; Кмет на кметство с. Средно Градище 610лв; Кмет на кметство с. Малко Тръново  610лв; Кмет на кметство с.Ценово 610лв.; Кмет на кметство с.Яздач 610лв.; На кметските наместници, както следва: Кметски наместник с. Могилово 550лв; Кметски наместник с. Държава 550лв; Кметски наместник с. Димитриево 550лв; Кметски наместник с. Изворово 550лв; Кметски наместник с. Златна ливада  540 лв; Кметски наместник с. Стоян Заимово 510лв.; Кметски наместник с. Осларка 230лв. При гласуването на това предложение: със „за“ – 21 гласа, с „против“ – 0 глас, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

4. Подпомагане разходите за погребения.

Във връзка с постъпило предложение вх. № 63 – 00 – 9 / 10.01.2017 година от „Обредни дейности – Чирпан” ЕООД, е необходимо Общински съвет – Чирпан да утвърди цените на погребалните стоки и услуги. Тук става дума само за услугите по извършването на служебните погребения се заплащат от Община Чирпан. Спрямо миналата година има леко завишени на цената. Предложението бе едно такова погребение да бъде заплащано от общината за 282 лв. с ДДС. Г-жа Петкова поясни, че става въпрос за не повече от десетина такива през годината. При гласуването на това предложение: със „за“ – 21 гласа, с „против“ – 0 глас, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

5. Кандидатстване на Община Чирпан по проект „Красива България” 2017 година.

Община Чирпан има намерение да кандидатства по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с обект: „Ремонт на дневна детска ясла „Д-Р ИВ. СОФКАРОВ”, гр. Чирпан. Кандидатстването ще бъде по проект „Красива България” през 2017 г., който е част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната и всяка година се финансира в рамките на утвърдените средства за активна политика на пазара на труда. Предложението е Общински съвет – Чирпан да даде своето съгласие за кандидатстване по проект „Красива България” 2017 година и поема ангажимента да осигури финансов принос в размер на 200 000 лв. с ДДС. Проект „Красива България“ финансира проекта до 100 000 лв., но тъй като необходимата сума за ремонт е значително по-голяма то и затова съфинансирането на общината е в размер на 200 000 лв. Припомням, че по проект „Красива България“ бе направен и асансьора в бившата „Поликлиника“, но там съфинансирането от общинския бюджет бе в рамките на 10%. При гласуването на това предложение: със „за“ – 21 гласа, с „против“ – 0 глас, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

6. Определяне на численост на персонала в местна дейност „Осветление на улици и площади”, считано от 01.02.2017 г.

Стана ясно, че фирма Обелос, която е 50% общинска няма възможност да извърша повече услугите по поддържане на осветлението. На проведената през декември месец обществена поръчка тя е класирана на 1-о място, но не е успяла да набави необходимите по Закона за обществени поръчки документи за подписването на договор. Предложено е хората заети в тази фирма да бъдат прехвърлени в общината. Става въпрос за 4 щ.бройки, в дейност „Осветление на улици и площади“. С приемането на това решение ще се даде възможност на Община Чирпан самостоятелно, без да ползва услугите на външна фирма, да осъществява поддръжката на уличното осветление на територията на общината.Предложението за одобряване на числеността в дейност „ Осветление на улици и площади“ и поемането на поддръжката на уличното осветление като местна дейност на общината, се прави с цел по-добра координация и организация на работата, създаване на условия за по-бързо разрешаване на възникналите проблеми, както и икономия на финансови средства. С одобряването на  числеността, следва да се определи и  средна брутна заплата за дейността. Считано от 1 февруари 2017 година  определя средна месечна брутна заплата в размер на 689,70лв.и месечен лимит на средствата за заплати в размер на  2 759 лв за 4 щ.бр. в местна дейност  „Осветление на улици и площади”. При гласуването на това предложение: със „за“ – 21 гласа, с „против“ – 0 глас, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

7. Дарение на гориво за нуждите на РУМВР – Чирпан за 2017 г.

Постъпила е докладна записка от г-н Георгиев – началник на РУМВР – Чирпан, с която се моли за съдействие в осигуряване на гориво за служебните автомобили. През миналата година пак с решение на Общински съвет Чирпан бе предоставено гориво за автомобилите на управлението. Предложението сега е да се даде съгласие Община Чирпан да дари на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Стара Загора за нуждите на  РУМВР – Чирпан, 1200 / хиляда и двеста / литра гориво / бензин А-95 / за 2017 г.  Дареното гориво може да бъде използвано само за нуждите на служебните автомобили на РУМВР – Чирпан. При гласуването на това предложение: със „за“ – 21 гласа, с „против“ – 0 глас, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

8. Приемане на Бюджета на Община Чирпан за 2017 година.

Кратко изложение по проектобюджет 2017 направи г-жа Кичка Петкова – кмет на общината. След това изказване от групата на ГЕРБ направи г-н Христо Стефанов, който каза, че няма да подкрепят бюджета и изтъкна мотивите за това, а именно увеличението на такса битови отпадъци и данък сгради. Премина се първо към гласуване на писмените предложения постъпили в Общински съвет. Преди провеждането на комисиите на общинския съвет, аз бях отправил своите предложения свързани с културния и спортния календар (виж тук). Също така предложих да се увеличи с 2000 лв. субсидията за спортните клубове с оглед на това, че от месец октомври 2016 г. общината спря да извозва децата на спортни мероприятия. Освен това е тревожно състоянието на тренировъчното игрище по футбол на градския стадион. В момента футбол спортуват над 80 души, а терена крие своите опасности от по-сериозни контузии. Състоянието на градския стадион е плачевно по отношение на поддръжката. Все пак г-жа Петкова по време на заседанията на комисиите даде дума да се работи в тази насока, което аз считам за дадено обещание и изключих предложението си на този етап. Кой как гласува по моите предложения може да видите тук. Включено също така бе в културния календар като събитие да се чества 15 януари Ден на Освобождението на Чирпан (20 за, 0 против и 1 въздържал се – Господин Ангелов). При гласуването на проектобюджета с така приетите промени: „за“ – 15 гласа (БСП, ДПС и Коалиция Чирпан), „против“ – 5 гласа (ГЕРБ) и „въздържал се“ – 1 глас (аз). Приема се.

9. Приемане на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – общинска собственост в землището на гр. Чирпан.

Приемане на изготвената от лицензиран оценител пазарна цена, в размер на 3300,00 лв. без ДДС, за продажба на общински имот, находящ се в землището на гр. Чирпан, местност „Гробища”, област Стара Загора: поземлен имот №147047, с площ от 1.305 дка, начин на трайно ползване „Нива”, категория – IV, при граници на имота: имоти №.147048, 147179, 147046 и 000424. От залата отсъства г-н Николай Петков, така присъстващите съветници са 20. При гласуването на това предложение в залата бяха 20 общински съветника: със „за“ – 20 гласа, с „против“ – 0 глас, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

10. Приемане на Наредба за контролиран прием в първи клас в начални, основни и средни училища в град Чирпан.

Съгласно чл.43, ал.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, издадена от министъра на образованието и науката, за осъществяване на приема в първи клас за всяко населено място с повече от едно училище общините разработват система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до настоящ адрес на родителите/настойниците и/или най-краткото време за достигане до училището. При по-голям брой кандидати за прием в първи клас за определено училище се прилагат и критерии, посочени в чл.43, ал.2 от наредбата. В едномесечния срок за приемане на предложения/становища бяха постъпили 3 такива – две от директори на училищата и едно от мен като общински съветник. Моите предложения може да видите – ТУК. От така направените от мен предложения не беше подкрепено единствено първото, останалите бяха приети и бяха включени в наредбата, което е в полза на родителите и с което се дава по-голяма прозрачност. Предложенията на директорите също бяха разгледани и приети. При гласуването на цялата наредба с така направените промени: от 20 общински съветника се получи следното: със „за“ – 20 гласа, с „против“ – 0 глас, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

11. Обявяване на имоти, придобити от Държавата, за публична общинска собственост.

С договор №Д-ДС-1-87 / 18.11.2016 г., Държавата чрез Областния управител на Област Стара Загора, прехвърля безвъзмездно на Община Чирпан собствеността върху недвижими имоти – частна държавна собственост /в управление на ПГСС – Чирпан/. От г-жа Петкова бе уточнено че за газстанцията, която се намира в имот, доскоро управляван от ПГСС е удължен договора за ползване, парите от наема са постъпвали досега в бюджета на ПГСС, но от сега нататък ще постъпват в общинския бюджет, като ще се намери механизъм те отново да бъдат върнати на ПГСС. При гласуването на това предложение в залата бяха 20 общински съветника: със „за“ – 20 гласа, с „против“ – 0 глас, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

12. Приемане на решение за промяна на регулационния план на гр. Чирпан, обявяване на улица за частна общинска собственост и продажба с цел прилагане на план за регулация.

дава съгласие за промяна на регулацията на УПИ ХVІІ „За производствена и складова дейност” в кв.109 по плана на гр. Чирпан и промяна на уличната регулация от о.т.459а до о.т.459, като към УПИ ХVІІ „За производствена и складова дейност” се присъединава общинско място с площ 986 кв.м. Дава се съгласие Община Чирпан да продаде на „Агрозлатекс” ООД общинското място с площ 986 кв.м., присъединено към УПИ ХVІІ „За производствена и складова дейност” в кв.109 по плана на града, за сумата 14790,00 лв. без ДДС. Отвод по предложението си направи г-н Господин Ангелов. При гласуването на това предложение в от 19 общински съветника се получи следното: със „за“ – 19 гласа, с „против“ – 0 глас, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

13. Приемане на решение за промяна на регулационния план на с. Средно Градище, обявяване на улици за частна общинска собственост и продажба с цел прилагане на план за регулация.

Да се даде съгласие за промяна на регулацията на УПИ ІІ-381 в кв.21 по плана на с. Средно Градище и промяна на уличната регулация на улица о.т.191а-192-а и улица с о.т.193-194, като към УПИ ІІ-381 се присъединава общинско място с площ 177 кв.м. Да се даде съгласие Община Чирпан да продаде на „Градище Агро” ООД общински места с обща площ 177 кв.м., присъединени към УПИ ІІ-381 в кв.21 по плана на селото, за сумата 531,00 лв. без ДДС. При гласуването на това предложение в залата бяха 20 общински съветника и се получи следното: със „за“ – 20 гласа, с „против“ – 0 глас, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

14. Разрешение за изработване на ПУП – ПП /Парцеларен план/ извън границите на урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура за имот 000532- полски път в землището на гр.Чирпан, Община Чирпан, с цел смяна на предназначението на имота във връзка с изграждане на довеждащ път до ПСОВ.

Във връзка с подадено от Община Чирпан проектно предложение  № BG16M1OP002-1.009-0003 за „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в гр. Чирпан“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ процедура BG16M1OP002-1.009 „Изпълнение на ранни В и К проекти–компонент 2“ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020год.“ и необходимостта от осигуряване на транспортен достъп до имот 147180, в който ще се изгражда ПСОВ е наложително изработване на Парцеларен план за имот 000532- полски път в землището на гр.Чирпан. При гласуването на това предложение в залата бяха 19 общински съветника и се получи следното: със „за“ – 19 гласа, с „против“ – 0 глас, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

15. Състоянието на здравното обслужване на територията на Община Чирпан.

Предложението бе направено от г-н Иван Станчев, входирано в Общински съвет Чирпан на 16 януари 2017 г. Припомням, че на 11 януари се проведе среща организирана от г-жа Петкова във връзка с възникналия проблем с кабинета за неотложна медицинска помощ. Г-н Станчев изложи мотивите си за предложението, което предвижда да се възложи на управителя на „Медицински център д-р Николай Тошев – Чирпан” ЕООД да регистрира дежурен кабинет за неотложна медицинска помощ в срок на изпълнение до 10.02.2017 г. Като също така да се възложи на Кмета на Община Чирпан съобразно разпоредбите на чл. 10 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и за реда за  упражняване на правата на собственост на общината в общинските търговски дружества да осъществи контрол по изпълнение решението на общинския съвет. При гласуването на тази точка отсъства г-н Николай Петков и от 20 общински съветника се получи следното: със „за“ – 9 гласа (ГЕРБ, Коалиция Чирпан без Петков и аз), с „против“ – 1 глас (Рафаил Вели), с „въздържал се“ – 10 гласа (БСП и ДПС без Вели). Предложението не бе прието.

16. Утвърждаване на платен годишен отпуск на Кмета на Община Чирпан.

Да се разреши ползването на платен годишен отпуск  както следва: от 06.02.2017 г. до 13.02.2017 г. / включително/, общо 6 /шест/ дни на Кичка Тонева Петкова – Кмет на Община Чирпан. При гласуването от 20 общински съветника се получи следното: със „за“ – 20 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

Заседание на Общински съвет Чирпан – 26.01.2017 г.

2 thoughts on “Заседание на Общински съвет Чирпан – 26.01.2017 г.

  • 31.01.2017 at 10:40
    Permalink

    Господин Иванов, кога ще разясните на своите съграждани как гласувахте на последното заседание? А мислите ли да запознаете обществеността с предложението ви за увеличение на възнагражденията на общинските съветници. В началото на мандата то беше 246.00лв. , сега ще нарасне на 434.00лв. Доколкото мога да смятам това е със 190.00лв. Мислите ли , че това е справедливо спрямо служителите от общинска администрация? А какво да кажем за пенсионерите , чиито пенсии през последната година почти не са повишавани. Кой в нашия град получава възнаграждение 434лв. за 4 часа работа?

  • 31.01.2017 at 13:45
    Permalink

    Здравейте! Относно гласуването ми за проектобюджет 2017 ясно съм описал в статията как съм гласувал. Да припомня, че подкрепих бюджет 2016 с надежда да видя някаква промяна. Изводите оставям на всеки трезвомислещ жител на общината. Не на последно място позицията ми за всяко едно по-важно решение е предварително обсъждана с широк кръг наши съграждани. А що се отнася до втората част от въпросите, за тях ще прочетете (видите, чуете) съвсем скоро. Винаги съм бил отворен за срещи и дискусии, така че с радост бихме обсъдили заедно проблемните теми в общината.

Comments are closed.