На 31.03.2016 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. На заседанието присъстват всички 21 общински съветника.

Заседанието започна тържествено. В средата на този месец се проведе Европейско Първенство за деца и юноши по Карате Киокушин в столицата на Германия, Берлин. В състезанието участваха 251 бойци от 13 страни, 5 организации и в 29 категории.
Ето резултатите на българския отбор:
6 Европейски титли
Михаил Парков /Чирпан/, Моника Димитрова /Бургас/, Любомира Николова /Шумен/, Валентин Вълчанов /Бургас/, Васил Димитров /Садово/ и Ивайло Маринов /Бургас/;
С това медалите не приключват. Ето още какво завоюваха:
5 сребърни медала на Сенай Хасан /Шумен/, Алекс Вълев /Габрово/, Иван Попов /Бургас/, Стилиян Петков /Русе/, Сара Иванова /Бургас/;
и 4 бронзови медала на Кристиян Барбов /Русе/, Валерия Лозанова /Габрово/, Мариела Любенова /Левски/, Доника Желязкова /Стара Загора/

Именно отдавайки почти към чирпанлията заседанието започна тържествено. Г-жа Петкова връчи на Махаил Парков  парична награда от 1000 лв.  от името на Община Чирпан. Бяха връчени също така и почетни плакети на него и неговия треньор от името на Община Чирпан и Общински съвет Чирпан.

Желая успехи на този млад състезател и да продължи да радва и слави община Чирпан и занапред.

Заседанието бе открито официално от г-жа Даниела Драгийска – председател на ОбС Чирпан. Проектът на дневен ред включваше 14 точки и две питания до кмета на Общината от Васил Донев – общ.съветник. Съветниците единодушно приеха така предложения дневен ред.

1. Предоставяне на финансово стимулиране на Михаил Парков
По време на заседанията на постоянните комисии, които се проведоха тази седмица се стигна до единодушно мнение, че минималната сума, с която може да бъде подпомогнат европейския шампион е 1000 лв. Предложението и в заседателна зала бе прието с пълно мнозинство (21 общински съветника).

2. Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г. и отдаване под наем на имот – публична общинска собственост.
Тази точка касаеше две стаи намиращи се на 4-ия етаж в сградата на общинската администрация. Преди години целия 4-ти етаж бе предоставен от държавата на общината. Интерес към двете стаи на 4-тия етаж проявява СНЦ „МИГ Чирпан“. Те и в момента се ползват от тях, но за да продължи ползването им се налага да бъдат отдадени под наем чрез явяване на публичен търг. Причина за това са разпоредбите на Закона за общинска собственост. Според него имоти частна общинска собственост могат да бъдат отдавани под наем на сдружения с нестопанска цел дори без провеждане на търг, но не така стои въпроса, когато имотите са публична общинска собственост. Поради тази причина ще се проведе търг за отдаване под наем на двете стаи от 4-я етаж на общинската сграда. Началната тръжна цена е от 13 лева без ДДС на месец за обща площ от 52 кв.м. При гласуване: със „За“ – 21 гласа; 0 – против и 0 – въздържал се.

3. Допълване на Програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г. с обект от първостепенно значение – публична общинска собственост.
Тази точка касае отбивката от АМ Марица към манастира „Св.Атанасий“ в с.Златна ливада. Тъй като предстоят отчуждителни процедури на земеделски земи и имоти в района на отбивката се налага включването им в Програмата за управление и разпоеждане в общинско имущество и по-конкретно в раздела за Обекти с първостепенно значение. При гласуване: със „За“ – 21 гласа; 0 – „против“ и 0 – „въздържал се“.

4. Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 год. – с.Гита.
Тази точка предлага включване в Програмата за разпореждане и управление с общинска собственост за 2016 г. имот в с.Гита за продажба. Същият макар и с предназначение „Водостопанско съоръжение“ отдавна вече не предполага използването му. Становище за продажбата има от кмета на с.Гита, който е писал, че имота е загубил предназначение и може да бъде продаден на търг. Предложението на този етап включва единствено обекта да попадне в програмата за 2016 г. и да му бъде изготвена оценка за продажбата от лицензиран оценител. На следваща сесия ще бъде разглеждана цената. При гласуване: със „За“ – 21 гласа; 0 – „против“ и 0 – „въздържал се“.

5. Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 год.
Предложението по тази точка предвиждаше имот с площ 10,140 дка представляващ пасище, мера по плана за земеразделяне на гр.Чирпан да бъде включен в Програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г. Тъй като искането от заинтересованото лице касае поставянето на пчелни кошери в посочения имот. Той се включва в раздел I „Имоти, които могат да бъдат отдадени под наем при заявен интерес“. Предложено бе на гласуване срока на учредено право на ползване да бъде за 10 години, като началната тръжна цена е 7 лв./дка за година. При гласуване: със „За“ – 21 гласа; 0 – „против“ и 0 – „въздържал се“.
Тук само ще посоча, че много малко от жителите знаят, че съгласно чл.39, ал.3 от Закона за общинската собственост: „В случаите, когато лицата, на които може да се учреди право на ползване, са определени със закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2″. Такъв и е този случай, тъй като съгласно Закона за пчеларството тези лица попадат в този кръг.
На комисиите бе коментирано, че лицето заявило желание да получи право на ползване чрез търг, а не по Закона за пчеларството. Поради тази причина гласуването е да се учреди правото на ползване след провеждане на търг с явно наддаване.

6. Приемане на Списък за определяне броя, вида и местонахождението на общинските жилища за 2016 г.
Предложено за гласуване бе списък с броя, вида и местонахождението на общинските жилища за 2016 г. От списъка е видно, че много малък е броят на свободните общински жилища. За продажба не се предвиждат жилища. При гласуване: със „За“ – 21 гласа; 0 – „против“ и 0 – „въздържал се“.

7. Отдаване под наем на общинско помещение на сдружение с нестопанска цел.
Тъй като е изтекъл договора за наем на помещение общинска собственост намиращо се в гр.Чирпан на ул.Райко Даскалов 19 от СНЦ „Рок фест – Чирпан“ и след подаване на писмено заявление с искане за удължаване на срока на договора се взе единодушно решение от Общински съвет Чирпан да се отдаде под наем за срок от 3 години без търг помещение на СНЦ „Рок фест – Чирпан“, представлявано от Калчо Славчев Василев. Наемната цена е 8,25 лв./месец без ДДС.

8. Отдаване под наем на язовир – публична общинска собственост.
Проявен е интерес от инвеститор. Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена на язовира в с.Ценово. Язовирът е с площ 136,114 дка, началната тръжна цена е 25 лв./дка на година без ДДС, срок на договора – 10 години, депозит за участие – началната тръжна цена на имота без ДДС, гаранция за сключване на договор – 3500 лв. Тъй като състоянието на язовирна стена и спирателния кран не са в най-добро състояние, задължение на наемателя ще бъде да ги преведе в нормален вид в срок от 1 година. По време на заседанието се коментира, че за да се затегнат нещата и да не се допуска наемател да се отказва след няколко месеца, да се предвиди в договора неустойка за наемателя в размер на един годишен наем. При гласуване: със „За“ – 21 гласа; 0 – „против“ и 0 – „въздържал се“.

9. Приемане на решение за отдаване под наем на общински недвижими имоти /ливади/ – по реда на Наредбата за общинско имущество.
Предвижда се отдаване под наем на ливади за период от 5 месеца чрез търг. Началната тръжна цена е 8 лв./дка за период от 5 месеца. Ливадите се намират в с.Гита и с.Целина, като за тях има проявен интерес от животновъди. При гласуване: със „За“ – 21 гласа; 0 – „против“ и 0 – „въздържал се“.

10. Промяна в собствеността и финансиращия орган на Професионална гимназия по селско стопанство – Чирпан, считано от учебната 2016 / 2017 г.
С последните промени и влизане в сила на Закон за предучилищното и училищното образование всички училища държавна собственост под шапката на Министерството на земеделието и храните ще станат общински. Законът влиза в сила от 1 август 2016 г., поради, което а и съгласно разпоредбите към момента на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета това преобразуване става след като имаме решение на Общинския съвет, становище на РИО и други съпътстващи документи. Факт е, че Общинските съвети в случай, че не приемат тези училища същите ще попаднат в един омагьосан кръг без яснота на финансиращ орган и собственост. При гласуване: със „За“ – 21 гласа; 0 – „против“ и 0 – „въздържал се“.

11. Проектиране и изграждане на инсталация за сепариране и инсталация за компостиране на твърди битови отпадъци.
Не е точно наименованието на това предложение, тъй като касае плащане по договор за извършен морфологичен анализ на битовите отпадъци, генерирани на територията на Община Чирпан по договор 34/17.02.2015 г. между Община Чирпан и „Глен консулт“ ЕООД. Миналият месец Общински съвет Чирпан взе решение да се започне процедура по изграждане на сепарираща и компостираща инсталация за отпадъци. С писмо до РИОСВ са поискани средства от отчисленията, които прави общината съгласно Наредба 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина на изчисляване и определяне размера на обезпечения и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. Тъй като в предишното решение на ОбС Чирпан не е уточнено, от кои средства точно да се извърши трансфера в настоящето заседание това вече е изяснено. Стойността на платената сума по договора с консултанта е в размер на 19 800 лв. без ДДС. При гласуване: със „За“ – 20 гласа; 0 – „против“ и 1 – „въздържал се“.

12. Дарение на гориво за нуждите на Районно управление „Полиция” – Чирпан.
Предложението на г-жа Кичка Петкова е да се дарява гориво за нуждите на РУП Чирпан в размер на 50 литра месечно до края на 2016 г. След разглеждане на предложението бюджетната комисия се обедини върху това да се предоставят 100 литра месечно. Надявам се да се подобри работата на патрулните екипи, да се повиши вниманието по селата. При гласуване: със „За“ – 21 гласа; 0 – „против“ и 0 – „въздържал се“

13. Изразяване на мнение от страна на Общински съвет – Чирпан за опрощаване на държавно вземане на Таня Тотева Тотева
Задължението е направено след като г-жа Тотева е получава обезщетение за отглеждане на малко дете, а в същото време детето е било дадено в детско заведение. Задълженията на лицето са над 2200 лв., като техния размер расте, тъй като наказателната лихва е 18%. В предишно заседание на Общински съвет отново не можа да се стигне до решение по предложение за опрощаване на задълженията за друго лице. В конкретния случай отново не бе взето решение. Подложено на гласуване бе да се опрости вземането: със „за“ – 5 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 16 гласа; Подложено бе на гласуване да не се опрости задължението: със „за“ – 1 глас, с „против“ – 2 гласа, с „въздържал се“ – 18 гласа. По този начин Общински съвет Чирпан не взема становище.

14. Утвърждаване на платен годишен отпуск на кмета на община Чирпан.
Поискан е от кмета на община Чирпан да ползва платен годишен отпуск в размер на 5 работни дни. При гласуване: със „За“ – 21 гласа; 0 – против и 0 – въздържал се.

Две питания отправи общинският съветник Васил Донев. По първия въпрос стана ясно кои фирми извършват почистване на речни корита, дерета, в кои села и на каква стойност са договорите. Всички тези данни са за 2015 г. Като копия на документите както беше поискал г-н Донев не му бяха предоставени.

Вторият въпрос включваше какви дела има заведени срещу община Чирпан и дали има актове съставени от контролиращи органи. Отговорът бе подробно изложен, като в края стана ясно, че в момента Сметната палата е дошла на нова проверка, а по старата все още не е предаден одитния доклад.

Заседание на Общински съвет Чирпан – 31.03.2016 г.