На 31.03.2016 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно:
2. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г. и отдаване под наем на имот – публична общинска собственост.
3. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г. с обект от първостепенно значение – публична общинска собственост.
4. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 год. – с.Гита
5. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 год.
6. Предложение за решение относно: Приемане на Списък за определяне броя, вида и местонахождението на общинските жилища за 2016 г.
7. Предложение за решение относно: Отдаване под наем на общинско помещение на сдружение с нестопанска цел.
8. Предложение за решение относно: Отдаване под наем на язовир – публична общинска собственост.
9. Предложение за решение относно: Приемане на решение за отдаване под наем на общински недвижими имоти /ливади/ – по реда на Наредбата за общинско имущество
10. Предложение за решение относно: Промяна в собствеността и финансиращия орган на Професионална гимназия по селско стопанство – Чирпан, считано от учебната 2016 / 2017 г.
11. Предложение за решение относно: Проектиране и изграждане на инсталация за сепариране и инсталация за компостиране на твърди битови отпадъци.
12. Предложение за решение относно: Дарение на гориво за нуждите на Районно управление „Полиция” – Чирпан.
13. Предложение за решение относно: Изразяване на мнение от страна на Общински съвет – Чирпан за опрощаване на държавно вземане на Таня Тотева Тотева
14. Предложение за решение относно: Утвърждаване на платен годишен отпуск на кмета на община Чирпан.

Питания от Васил Донев – общински съветник

Постоянните комисии на Общински съвет Чирпан ще заседават както следва:
– ПК по правни въпроси, контрол по изпълнение на решенията на Общински съвет и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на 28.03.2016 г. от 14,00 ч.
– ПК по териториално и селищно устройство, имоти, ред и сигурност, транспорт и благоустрояване, земеделие и гори, опазване на околната среда на 28.03.2016 г. от 15,00 ч.
– ПК по наука, образование, защита правата и интересите на децата, младежта и спорта, здравеопазване и социална политика, култура и вероизповедания на 29.03.2016 г. от 14,00 ч.
– ПК по бюджет, финанси, стопанска и инвестиционна политика и усвояване на средства от еврофондове и външни източници на 29.03.2016 г. от 15,00 ч.

Предстоящо: Проект на дневен ред – сесия 31.03.2016 г.