На 08.04.2016 г. (петък) от 15,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред:

  1. Предложение за решение относно: Разрешение за изменение на ПУП:

Вариант 1: ПУП План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ за УПИ II-за високотехнологично оранжерийно производство в кв.4 по плана на гр.Чирпан

Вариант 2: ПУП-План за улична регулация /ПУР/ на улица с о.т.240-241, ПУП-План за регулация /ПР/ и План застрояване /ПЗ/ за УПИ IV-за хладилни складове на ОКС в кв.4 по плана на гр.Чирпан

Ваирнат 3: ПУП-План за улична регулация /ПУР/ на улица с о.т.232-235, ПУП-План регулация /ПР/ и Пан застрояване /ПЗ/ за УПИ II-за високотехнологично оранжерийно производство в кв.4 по плана на гр.Чирпан

Предложени са три варианта от кмета на община Чирпан. На последната сесия бе споменато, че община Чирпан има възможност да кандидатства за финансиране за изграждане на инсталации за сепариране и компостиране на отпадъци.

Къде обаче е най-удачно да се изградят тези инсталации? От представените материали на мен лично не ми става ясно точното местоположение. Надявам се да получа отговорите съвсем скоро. Ако имате питания може да ги изпратите като коментар, по електронна поща или да ми позвъните на телефона. Ще задам всички Ваши въпроси на заседанието на комисията.

Извънредното заседание на общинския съвет ще даде отговор поне дотолкова, че да се започне процедура по Закона за устройство на територията.

Всички граждани могат да присъстват по време на заседаване на комисията, която ще разгледа предложените три варианта. Комисията включва всички общински съветници и ще се проведе на 8 април /петък/ от 13,30 ч. в голямата /заседателната/ зала на община Чирпан.

Самото заседание на Общински съвет Чирпан ще се проведе от 15,00 ч. на 8 април 2016 г. /петък/, което също е открито за посещение от граждани.

Предстоящо: Извънредно заседание на 08.04.2016 г.