На 28.02.2017 г. (вторник) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. При откриване на заседанието липсваха трима общински съветника – Орхан Асанов, Рафаил Вели и Васил Донев. По време на заседанието се включи Васил Донев, но останалите двама отсъстваха, предполагам по уважителни причини.

По предложение на Николай Петков т.19 от проекта за дневен ред (Поставяне на паметен знак в Чирпан) бе оттеглена. По предложения дневен ред с отпадналата точка нямаше против и въздържал се.

1. Oдобряване на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

Съгласно дадените указания общините разработват бюджетна прогноза само в частта постъпления от местни приходи и разходи за местни дейности.При прогнозирането на приходите и разходите за местни дейности се имат в предвид настъпилите до момента на съставянето промени в нормативната уредба, взетите решения за нови разкрити  или закрити структури и услуги.  В съответствие с указанията на МФ, трансферите  за местните дейности и целевата субсидия за капиталови разходи,  за всички години от  периода 2018-2020, се залагат в  размери, равни на   одобрените  със ЗДБРБ за 2017 г. за общината. При гласуването в зала: със „за“ – 13 гласа, с „против“ – 5 гласа (ГЕРБ), с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

2. Промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Чирпан

Във връзка с настъпили промени в Закона за местни данъци и такси свързани с промяна на срока за изготвяне на удостоверенията за данъчна оценка, който от 14-дневен се променя на 5-дневен това предложение включи и промяна в цените на тези услуги. До момента: за обикновена услуга (срок до 14 дни) – 3 лв.; бърза услуга (срок до 7 дни) – 6 лв.; експресна услуга (срок до 24ч.) – 15 лв. Предложението на г-жа Кичка Петкова предвиждаше: обикновена услуга (срок до 5 дни) – 5 лв.; експресна услуга (срок до 24ч.) – 20 лв. По време на комисии се стигна до положително становище да не се променя цената на експресната услуга, а обикновената услуга да стане 7 лв. Така в зала се разгледа предложението: обикновена услуга (срок до 5 дни) – 7 лв.; експресна услуга (срок до 24ч.) – 15 лв. При гласуването на това предложение в зала: със „за“ – 18 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 1 глас. При гласуване на цялото предложение с така одобрените цени на услугите: При гласуването в зала: със „за“ – 19 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

3. Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 год. с имот за отдаване под наем

Община Чирпан е собственик на Магазин за продажба на хранителни стоки в с.Свобода с площ 32,50 кв.м. /в сградата на кметството/. Договорът за наем е изтекъл и затова предлагам обекта да бъде обявен за отдаване под наем. Изказване направи г-н Иван Станчев, който препоръча в бъдеще при изготвяне на програмата, която се приема от Общинския съвет за годината да бъде прегледано кои договори изтичат и да бъдат включени в нея още през януари месец. При гласуването в зала: със „за“ – 19 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

4. Отдаване под наем на общинско помещение на сдружение с нестопанска цел.

Сдружение с нестопанска цел „Бридж клуб Чирпан” – гр. Чирпан с ЕИК 176600995, седалище и адрес на управление гр. Чирпан, ЖК „Младост”, бл.4, вх.Б, ап.49, представлявано от Тошко Димитров Сталев иска имот частна общинска собственост: ½ ид.ч. от общинско помещение с площ от 18 кв.м., находящо се в западната част на ІІ-я етаж в сграда Бивше енергоснабдяване на ул. „В. Калчев” №1 в гр.Чирпан. По време на заседание на комисиите на общинския съвет стана ясно, че това помещение доскоро се е ползвало и от шахматния клуб в Чирпан, но те са спрели дейност, така че цялото помещение е свободно. Именно поради тази причина в зала бе предложено да се предостави за ползване на клуба по бридж цялото помещение срещу 4,50 лв./месечно без ДДС. При гласуването в зала: със „за“ – 18 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 1 глас (Динко Тотев). Приема се.

5. Предоставяне на общинските мери, пасища и ливади

По време на заседанието в последния момент научих, че отпадат няколко села от предложения проект за решение (касае се за селата Стоян Заимово, Средно градище и Изворово). Причината поради, която бе предложено да отпаднат е че не са уточнени имотите дали отговарят за пасища и ливади или по-скоро са залесени територии и в площите има дървета. Гласувах въздържал се по това предложение поради факта, че чл.37и, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи ясно и точно гласи: „Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с категории се обявява в общините и кметствата и се публикува на интернет страницата на общината в срок до 1 март.“ След това до 10 март животновъдите подават заявления в общинска администрация и процедурата продължава с разглеждане на документите от комисия назначена от кмета на общината. Мотивите, че тези села ще останат за разглеждане по-късно на следващи заседания на Общински съвет Чирпан за мен са „отбиване на номер“. Днес разбрах, че за 1 година по проблема не е работено и не подкрепих предложението. При гласуването в зала: със „за“ – 18 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 1 глас (аз). Приема се.

6. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПП /Парцеларен план/ извън границите на урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура– довеждащ водопровод и довеждащ колектор- допълнение към одобрен Парцеларен план с Решение № 120/31.07.2012 г. на Общински съвет Чирпан, с цел проектиране на трасета за преминаване през имоти № 000467- канал (р.Текирска), № 000485 и № 147126 по земеразделителния план на гр.Чирпан до крайна регулация на гр.Чирпан, в кв.”Текира”.

При гласуването в зала: със „за“ – 18 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

7. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за ПУП – ПП /Парцеларен план/ извън границите на урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура за имот № 000532- полски път в землището на гр.Чирпан, Община Чирпан, с цел смяна на предназначението на имота във връзка с изграждане на довеждащ път до ПСОВ.

При гласуването в зала: със „за“ – 18 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

8. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – План за улична регулация /ПУР/ на улица с о.т.459а- 459б- 459в- 459 и План за регулация /ПР/ за УПИ ХVIІ- „За производствена и складова дейност” в кв.109 по плана на гр.Чирпан, Община Чирпан, Област Стара Загора.

При гласуването в зала: със „за“ – 17 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Отвод по предложението си направи г-н Господин Ангелов, поради конфликт на интереси. Приема се.

9. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – План за улична регулация /ПУР/ на улица с о.т. 191а- 192а и улица с о.т.193-194 и План за регулация /ПР/ за УПИ II- 381 в кв. 21 по плана на с. Средно градище, Община Чирпан, Област Стара Загора.

При гласуването в зала: със „за“ – 18 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

10. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за подробен устройствен план- Парцеларен план извън границите на урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура- изграждане на пътна връзка на ПИ 083018, местност ”Кармък дере” в землището на с.Зетьово, Община Чирпан.

При гласуването в зала: със „за“ – 19 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

11. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за подробен устройствен план- Парцеларен план извън границите на урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура- изграждане на пътен достъп на ПИ 083022, местност ”Кармък дере” в землището на с.Зетьово, Община Чирпан, Област Стара Загора.

При гласуването в зала: със „за“ – 19 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

12. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за подробен устройствен план- Парцеларен план извън границите на урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура- изграждане на външно ел.захранване и водопроводно отклонение на ПИ 083022, местност ”Кармък дере” в землището на с.Зетьово, Община Чирпан, Област Стара Загора.

При гласуването в зала: със „за“ – 19 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

13. Предложение за решение относно: Приемане на Правилник за устройството и дейността на Къща музей „П.К. Яворов”, гр.Чирпан

С решение № 191 / 22.12.2016 г. на Общински съвет – Чирпан бе създаден общински културен институт къща музей „П.К. Яворов” – гр.Чирпан – самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджет. Съгласно чл.17, ал.2, т.4 от Закона за културното наследство /ЗКН/ следва правилника за устройството и дейността на музея да се приеме от Общински съвет след съгласуване с министъра на културата. При гласуването в зала: със „за“ – 19 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

14. Предложение за решение относно: Избор на управител на „МБАЛ – Чирпан” ЕООД

Със свое решение № 179 / 01.12.2016 г. Общински съвет – Чирпан откри процедура за избор на управител на  търговско дружество със 100 % общинско участие „МБАЛ – Чирпан” ЕООД. В определения в горепосоченото решение срок за подаване на документи за участие в конкурса за избор на управител постъпи 1 / едно / заявление за участие. Съгласно условията за провеждане на конкурса, определени с решение № 179 / 01.12.2016 г. на Общински съвет – Чирпан, комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на лечебното заведение класира на първо място следния кандидат : д-р Неделчо Радев Тотев. По предложение на г-жа Драгийска гласуването в зала бе направено явно. Резултата от гласуването: със „за“ – 14 гласа, с „против“ – 4 гласа, с „въздържал се“ – 1 глас. Приема се.

15. Предложение за решение относно: Избор на управител на Медицински център „Д-р Николай Тошев – Чирпан” ЕООД

Със свое решение № 180/01.12.2016 г. Общински съвет – Чирпан откри процедура за избор на управител на  търговско дружество със 100 % общинско участие Медицински център „Д-р Николай Тошев – Чирпан” ЕООД. В определения в горепосоченото решение срок за подаване на документи за участие в конкурса за избор на управител постъпи 1 /едно/ заявление за участие. Съгласно условията за провеждане на конкурса, определени с решение № 180/01.12.2016 г. на Общински съвет – Чирпан, комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на лечебното заведение класира на първо място следния кандидат : д-р Минка Георгиева Еремиева. При гласуването в зала: със „за“ – 19 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

16. Предложение за решение относно: Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет – Чирпан за периода м. юли 2016 г. – м. декември 2016 г.

При гласуването на това предложение: със „за“ – 18 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

17. Предложение за решение относно: Приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за календарните 2016 година.

По това предложение по време на постоянните комисии на Общински съвет бяха поставени две препоръки, едната от г-н Рафаил Вели (който изискваше повече конкретика в мероприятията, къде и кога са проведени, и от кого), а другата препоръка от г-жа Драгийска относно това да бъде поискана справка от Районен съд Чирпан, колко осъдени непълнолетни лица има през годината. Тези препоръки се надяваме да влезнат в отчета за следващата година. Питане по време на заседанието имаше от г-н Васил Донев, колко са обществените възпитатели и на какви договори са назначени. Разяснение по темата направиха г-жа Петкова и Жельо Димитров – секретар на МКБППМН. При гласуването на това предложение: със „за“ – 19 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

18. Предложение за решение относно: Съгласие представителят на Община Чирпан в Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД – Стара Загора, по точки 1,2,3 и 4 от дневния ред на Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД – Стара Загора, което ще се проведе на 07.03.2017 г., 10,30 часа, да изрази становище „за” / „против” / „въздържал се”.

По време на заседанията на комисиите се постигна съгласие упълномощения представител на общината в общото събрание да бъде Стайко Генов – зам.кмет, като по всички точки от дневния ред да гласува със „за“. При гласуването на това предложение: със „за“ – 19 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

19. Финансова помощ на Деньо Петров Денев в размер на … / … / лева.

Стана ясно, че средствата са за възстановяване на къщата му след пожар. Мотиви за отпускането на финансова помощ: лицето е с постоянен адрес на територията на община Чирпан и е предоставило всички изискуеми от Наредбата документи. Предложено бе сумата да бъде в размер на 500 лв. При гласуването на това предложение: със „за“ – 19 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

20. Предложение за решение относно: Финансова помощ на Ангел Вълчев Троев в размер на 460 / четиристотин и шестдесет / лева.

От предложението стана ясно, че г-н Троев е навършил 101 години и като столетник може да получи финансова помощ. Предложено бе 460 лв. да бъдат предоставени на столетника. При гласуването на това предложение: със „за“ – 18 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 1 глас. Приема се.

21. Предложение за решение относно: Утвърждаване на платен годишен отпуск на Председателя на Общински съвет – Чирпан

Предложението бе за платен годишен отпуск,  както следва : от 06.03.2017 г. до 24.03.2017 г. /включително/, общо 15 дни на Даниела Иванова Драгийска. В периода на отсъствие тя да бъде замествана от Гено Николаев Генов. При гласуването на това предложение: със „за“ – 14 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 3 гласа. Приема се.

Заседание на Общински съвет Чирпан – 28.02.2017 г.