В няколко поредни публикации споделих последните новини около изграждането на пътен възел „Плодовитово. Един наистина важен пътен обект за общините Чирпан, Братя Даскалови и Първомай и не само за тях разбира се. След като измина година и половина от стартирането на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително–монтажни работи на обект: „Допълване на пътен възел „Плодовитово“ при пресичане на АМ „Тракия“ и път III-666, тя вече е към своя финал.

Стартирана от Агенция „Пътна инфраструктура“ още през октомври 2015 г. само преди броени дни Върховния административен съд се произнесе с Решение в полза на агенцията.

Припомням накратко какво се случи през този период: На 08.10.2015 г. с Решение на инж.Лазар Лазаров – председател на УС на АПИ е открита процедура за избор на изпълнител съгласно Закона за обществените поръчки. Прогнозната стойност на поръчката е 1 600 000 лв. без ДДС, като заложения срок за изпълнение е до 80 календарни дни. В срока за приемане на оферти 4 фирми са представили такива, а именно за изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Допълване на пътен възел Плодовитово при пресичане на АМ Тракия и път III-666“. Отворените оферти от комисия назначена от Възложителя са тези на Пътинженеринг ЕООД; Пътища Пловдив АД; Трейс Груп Холд АД; ПСТ Груп“ ЕАД. След проведени заседания на комисията назначена от Възложителя се стига до избор за изпълнител в лицето на фирма „Пътища Пловдив“ АД. След няколко месечна суматоха, обаче се стига до връщане на преписката отново на комисията, която втория път избира вече „ПСТ Груп“ ЕАД за спечелил поръчката. В офертата си „Пътища Пловдив“ АД предлага срок за изпълнение на строителните работи по изграждането на обекта – 6 /шест/ календарни дни. Разбира се, това е твърде нереален срок дори за неспециалист в тази област и правилно комисията (защо чак при втория път?!) е отстранила участника от участие в обществената поръчка.

С окончателното решение на агенцията е обявен за изпълнител – „ПСТ Груп“ ЕАД с цена 892 892,27 лв. без ДДС (най-ниска цена от 4-мата участници) и срок на изпълнение 45 календарни дни. Става ясно, че участника „Пътища Пловдив“ АД е отстранен от участие в поръчката.

Естествено по стара българска традиция в 80% от случаите отстранения участник подава жалба до Комисията за защита на конкуренцията през ноември 2016 г. В същия момент агенцията иска от Комисията предварително изпълнение на поръчката с оглед защитата на интересите на българските граждани. В крайна сметка КЗК се произнася в полза на Агенция „Пътна инфраструктура“ със свое Решение на 15.12.2016 г.

Това не задоволява претенциите на „Пътища Пловдив“ АД и те отправят писмена жалба до Върховния административен съд, като е образувано административно дело №651/2017. На 21 март 2017 г. ВАС се произнася в полза на Агенция „Пътна инфраструктура“, с което се слага край на одисеята с обществената поръчка. Решението е окончателно и влиза в сила от датата на постановяването му. Сега пред Агенцията остава единствено да бъде сключен договор с избрания изпълнител „ПСТ Груп“ ЕАД и да се надяваме, че финансирането от близо 1 млн.лв. е осигурено, за да може до края на лятото, началото на есенния период да стане факт изграждането на пътен възел „Плодовитово“. Повече информация по самия обект е публикувана в профила на купувача на Агенцията – тук.

Ще продължа да следя и да Ви информирам за развитието на този ключов пътен обект.

Зелена светлина за пътен възел „Плодовитово“