На 30.03.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред:

1.Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2017 година.
2. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 год. с имот за отдаване под наем.
3. Предложение за решение относно: Приемане на Списък за определяне броя, вида и местонахождението на общинските жилища за 2017 г.
4. Предложение за решение относно: Отдаване под наем на общински помещения на сдружение с нестопанска цел.
5. Предложение за решение относно: Отдаване под наем на язовири – публична общинска собственост.
6. Предложение за решение относно: Предоставяне на общинските мери и пасища. + Списък
7. Предложение за решение относно: Обявяване на имот за частна общинска собственост, тъй като е престанал да има предназначение на имот – публична общинска собственост.
8. Предложение за решение относно: Изменение и допълнение на решение № 151 / 27.09.2016 г. на Общински съвет – Чирпан във връзка с кандидатстване на Община Чирпан с проект „Реконструкция на улици в община Чирпан, обхващаща населените места: град Чирпан, село Зетьово, село Свобода и село Гита ” по „Програмата за развитие на селските райони” 2014-2020 г. (ПРСР).
9. Предложение за решение относно: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан.
10. Предложение за решение относно: Учредяване на право на прокарване в полза на Община Чирпан за изграждане на обект „Довеждащ водопровод и колектор до ПСОВ гр. Чирпан” – допълнение към одобрен Парцеларен план с Решение №120 / 31.07.2012 г. на общински съвет – Чирпан”, преминаващ през частен имот, за реализация на проект „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), реконструкция и разширение на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Чирпан по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.
11. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за ПУП –ПП /Парцеларен план/ извън границите на урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура– „Довеждащ водопровод и довеждащ колектор до ПСОВ- допълнение към одобрен Парцеларен план с Решение № 120/31.07.2012 г. на Общински съвет Чирпан, преминаващи през имот № 000467- канал (р.Текирска) и продължаващи през имоти № 000485 и № 147126 по земеразделителния план на гр.Чирпан до крайна регулация на гр.Чирпан, в кв.”Текира, Община Чирпан, Област Стара Загора”.
12. Предложение за решение относно: Приемане на Правилник за устройството и дейността на Исторически музей – Чирпан. + Правилник
13. Предложение за решение относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г. + Програма 2017 г.
14. Предложение за решение относно: Приемане на отчет за изпълнение на общинския план за интеграция на ромите и лица в ситуация, близка до тази на ромите, за 2016 г. + Отчет 2016 г.
15. Предложение за решение относно: Приемане на годишен план за интеграция на ромите в община Чирпан за 2017 г. + План 2017 г.
16. Предложение за решение относно: Отчетна дейност по изпълнението на Програмата за управление на отпадъците на Община Чирпан за 2016г., приета с решение № 267 oт 21.07.2005г., актуализирана с Решение № 555 oт 27.01.2011г. на Общински съвет – гр. Чирпан.
17. Предложение за решение относно:Поставяне на паметен знак в Чирпан
18. Предложение за решение относно: Провеждане на извънредно ОС на акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р Ст.Киркович” АД, гр.Стара Загора, свикано на 10.04.2017 г., 11.30 часа.

Постоянните комисии на Общински съвет Чирпан ще заседават на 28 март 2017 г. от 13:00 ч.

По време на заседанията на постоянните комисии бяха получени допълнително 2 предложения за решения:

19. Предложение за решение относно: Учредяване на ограничено вещно право по чл.7, ал.5, т.2 от Закона за държавната собственост (ЗДС), във връзка с чл.104 от Закона за водите (ЗВ) в полза на Община Чирпан за изграждане на линейна инфраструктура- довеждащ водопровод и довеждащ колектор до ПСОВ гр.Чирпан върху поземлен имот 000467-канал (р.”Текирска”) по плана за земеразделяне на гр.Чирпан, Община Чирпан, Област Стара Загора
20. Предложение за решение относно: Учредяване на безвъзмездно ограничено вещно право по чл.7, ал.5, т.2 от Закона за държавната собственост (ЗДС), във връзка с чл.67, ал.2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) в полза на Община Чирпан за изграждане на линейна инфраструктура- довеждащ електропровод до ПСОВ гр.Чирпан върху поземлен имот 000467-канал (р.”Текирска”) по плана за земеразделяне на гр.Чирпан, Община Чирпан, Област Стара Загора

Проект на дневен ред – сесия 30.03.2017 г.