На 28.02.2017 г. (вторник) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Oдобряване на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. + Приложение 1 + Приложение 2 + Приложение 3
2. Предложение за решение относно: Промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Чирпан.
3. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 год. с имот за отдаване под наем.
4. Предложение за решение относно: Отдаване под наем на част от общинско помещение на сдружение с нестопанска цел.
5. Предложение за решение относно: Предоставяне на общинските мери, пасища и ливади. + Приложение 1 + Приложение 2 + Приложение 3 + Приложение 4
6. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПП /Парцеларен план/ извън границите на урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура– довеждащ водопровод и довеждащ колектор- допълнение към одобрен Парцеларен план с Решение № 120/31.07.2012 г. на Общински съвет Чирпан, с цел проектиране на трасета за преминаване през имоти № 000467- канал (р.Текирска), № 000485 и № 147126 по земеразделителния план на гр.Чирпан до крайна регулация на гр.Чирпан, в кв.”Текира”.
7. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за ПУП – ПП /Парцеларен план/ извън границите на урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура за имот № 000532- полски път в землището на гр.Чирпан, Община Чирпан, с цел смяна на предназначението на имота във връзка с изграждане на довеждащ път до ПСОВ.
8. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – План за улична регулация /ПУР/ на улица с о.т.459а- 459б- 459в- 459 и План за регулация /ПР/ за УПИ ХVIІ- „За производствена и складова дейност” в кв.109 по плана на гр.Чирпан, Община Чирпан, Област Стара Загора.
9. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – План за улична регулация /ПУР/ на улица с о.т. 191а- 192а и улица с о.т.193-194 и План за регулация /ПР/ за УПИ II- 381 в кв. 21 по плана на с. Средно градище, Община Чирпан, Област Стара Загора.
10. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за подробен устройствен план- Парцеларен план извън границите на урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура- изграждане на пътна връзка на ПИ 083018, местност ”Кармък дере” в землището на с.Зетьово, Община Чирпан.
11. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за подробен устройствен план- Парцеларен план извън границите на урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура- изграждане на пътен достъп на ПИ 083022, местност ”Кармък дере” в землището на с.Зетьово, Община Чирпан, Област Стара Загора.
12. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за подробен устройствен план- Парцеларен план извън границите на урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура- изграждане на външно ел.захранване и водопроводно отклонение на ПИ 083022, местност ”Кармък дере” в землището на с.Зетьово, Община Чирпан, Област Стара Загора.
13. Предложение за решение относно: Приемане на Правилник за устройството и дейността на Къща музей „П.К. Яворов”, гр.Чирпан. + Правилник
14. Предложение за решение относно: Избор на управител на „МБАЛ – Чирпан” ЕООД.
15. Предложение за решение относно: Избор на управител на Медицински център „Д-р Николай Тошев – Чирпан” ЕООД.
16. Предложение за решение относно: Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет – Чирпан за периода м. юли 2016 г. – м. декември 2016 г.  + Отчет
17. Предложение за решение относно: Приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за календарните 2016 година.
18. Предложение за решение относно: Съгласие представителят на Община Чирпан в Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД – Стара Загора, по точки 1,2,3 и 4 от дневния ред на Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД – Стара Загора, което ще се проведе на 07.03.2017 г., 10,30 часа, да изрази становище „за” / „против” / „въздържал се”.
19. Предложение за решение относно: Поставяне на паметен знак в Чирпан.
20. Предложение за решение относно: Финансова помощ на Деньо Петров Денев в размер на … / … / лева.
21. Предложение за решение относно: Финансова помощ на Ангел Вълчев Троев в размер на 460 / четиристотин и шестдесет / лева.
22. Предложение за решение относно: Утвърждаване на платен годишен отпуск на Председателя на Общински съвет – Чирпан.
Постоянните комисии на Общински съвет Чирпан ще заседават както следва:
– ПК по правни въпроси, контрол по изпълнение на решенията на Общински съвет и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на 27.02.2017 г. от 13,00 ч.
– ПК по териториално и селищно устройство, имоти, ред и сигурност, транспорт и благоустрояване, земеделие и гори, опазване на околната среда на 27.02.2017 г. от 13,45 ч.
– ПК по наука, образование, защита правата и интересите на децата, младежта и спорта, здравеопазване и социална политика, култура и вероизповедания на 27.02.2017 г. от 15,00 ч.
– ПК по бюджет, финанси, стопанска и инвестиционна политика и усвояване на средства от еврофондове и външни източници на 27.02.2017 г. от 15,45 ч.
Заседанията на постоянните комисии на Общински съвет Чирпан се провеждат в малката зала на общината.

Проект на дневен ред – сесия 28.02.2017 г.