Ще видим ли скоро ремонтни дейности на път III-663 Чирпан – Димитровград – Симеоновград?

С Решение №64 от 04.07.2017 г. на инж. Дончо Свободанов Атанасов – Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ е открита процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на обект BG16RFOP001-7.001 – Лот 19 „Път IIІ-663 Чирпан – Симеоновград участък от км 0+000 до км 15+220, с обща дължина 15.220 км, област Ст. Загора“.

След като година по-рано бе изготвен технически проект за въпросния участък, сега сме на финала с избора на изпълнител за извършване на строително-монтажните работи по участъка. Ремонтираният участък ще бъде от км 0+000 до км 15+220 и е с обща дължина 15.220 км. Финансирането ще бъде със средства от структурните фондове на ЕС (финансова схема – BG16RFOP001-7.001 „Подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници чрез строителство, реконструкция и рехабилитация на първокласни, второкласни и третокласни пътища“) и българския бюджет по Оперативна програма „Региони в растеж”.

Проектираният пътен участък е част от Републиканската пътна мрежа – трети клас. Път ІІІ-663 „Чирпан – Симеоновград“, част от който е Лот 19, е пътна артерия с важно стопанско значение за региона. Ремонтът на пътя се налага поради факта, че същия не е реконструиран след изграждането си през осемдесетте години и експлоатационното състояние на настилката е лошо. Рехабилитацията на отсечката има важно икономическо, социално и образователно значение. Пътната отсечка свързва общините Чирпан и Димитровград, както и представлява алтернативен път на АМ „Марица“. Път ІІІ-663, като част от Републиканската пътна мрежа, осъществява пряка транспортна връзка с TEN-T мрежата: с Коридор № 8 при гр. Чирпан, с Коридор № 4 и № 10 при гр. Димитровград, посредством Коридор № 9 /път І-5/, а чрез него пристанище гр. Русе – Коридор № 7.

Началото на пътната отсечка (км 0+000) е при пътно кръстовище с път ІІ-66 на обходния път на гр. Чирпан.
Краят е при км 15+220, представлява сечение в прав участък на около 220 м преди кръстовището за с. Великан. Освен ремонт на пътя и прилежащите съоръжения проектът предвижда реконструкция на водопровод Ф150 Е за с. Ценово и с. Зетьово, който ще се изпълни с РЕНD тръби Ф160 мм РN10 в обхвата на пътя при км 8+669 с обща дължина 14.70 м. За участъка от км 12+720 до км 13+750, в границите на с. Целина се предвижда реконструкция на съществуващия водопровод.

Срокът за набиране на оферти от участниците е до 17:30 ч. на 28.08.2017 г. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 10 395 419 лв. без ДДС (12 474 502,80 лв. с ДДС). Методиката за избор на изпълнител включва предложена цена с тежест 60% и качествени показатели с тежест 40% (Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – 10%; Екологични характеристики, свързани с изпълнението на договора – 10%; Технология и организация на изпълнението на строителството 20%). Предвиденият прогнозен срок за изпълнение на поръчката е 15 месеца. 

Повече информация може да намерите от профила на купувача на Агенция пътна инфраструктура – ТУК.

За да започнат обаче строително-монтажните работи трябва да бъде избран и строителен надзор на обекта, а по тази процедура се набират оферти от АПИ изтече на 29.06.2017 г. Обществената поръчка за избор на строителен надзор може да следите също в профила на купувача на АПИ – ТУК.

Същевременно текат процедури по ЗОП за избор на изпълнител и за останалите пътни отсечки продължаващи на територията на другите общини.

Ще започне ли скоро ремонт на път III-663 Чирпан – Димитровград – Симеоновград?

One thought on “Ще започне ли скоро ремонт на път III-663 Чирпан – Димитровград – Симеоновград?

Comments are closed.