На 27.07.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2017 година. + Приложение
2. Предложение за решение относно: Издаване на запис на заповед от община Чирпан в полза на ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД50 – 155 / 21.10.2016 г., сключено между „МИГ Чирпан”, представлявано от председателя на Управителния съвет Валентин Йорданов Ангелов и Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., представляван от Васил Грудев – ръководител на Управляващия орган съгласно заповед № РД – 462 / 26.06.2015 г. на министъра на земеделието и храните и по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.
3. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 год.
4. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 год.
5. Предложение за решение относно: Приемане на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – общинска собственост в с. Средно Градище.
6. Предложение за решение относно: Отмяна на решение № 251/30.03.2017 г. на Общински съвет гр.Чирпан за учредяване на безвъзмездно ограничено вещно право по чл.7, ал.5, т.2 от Закона за държавната собственост (ЗДС), във връзка с чл.67, ал.2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) в полза на Община Чирпан за изграждане на линейна инфраструктура- довеждащ електропровод до ПСОВ гр.Чирпан върху поземлен имот 000467-канал (р.”Текирска”) по плана за земеразделяне на гр.Чирпан, Община Чирпан, Област Стара Загора.
7. Предложение за решение относно: Учредяване на ограничено вещно право по чл.7, ал.5, т.2 от Закона за държавната собственост (ЗДС), във връзка с чл.67, ал.2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) в полза на Община Чирпан за изграждане на линейна инфраструктура- довеждащ електропровод до ПСОВ гр.Чирпан върху поземлен имот 000467-канал (р.”Текирска”) по плана за земеразделяне на гр.Чирпан, Община Чирпан, Област Стара Загора.
8. Предложение за решение относно: Съществуване на маломерни и слети паралелки в училищата на територията на община Чирпан и осигуряване на необходимите средства за дофинансирането им за учебната 2017 / 2018 г.
9. Предложение за решение относно: Одобряване на командировъчните разходи на Председателя на Общински съвет – Чирпан за периода април – юни 2017 г.
Питане от Иван Станчев – Общински съветник от групата на ПП „ГЕРБ” към Общински съвет – Чирпан

Заседанията на постоянните комисии към Общински съвет Чирпан са: Правна – 24.07.2017 г., 13:15 ч.; ТСУ – 24.07.2017 г., 14:00 ч.; Култура – 25.07.2017 г., 13:15 ч.; БФ – 25.07.2017 г., 14:00 ч.

Проект на дневен ред – сесия 27.07.2017 г.