На 29.06.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Проекта на дневен ред включваше 12 точки. По лични причини нямах възможност да присъствам на заседанието на общинския съвет, но това не пречи да Ви запозная с приетите решения. Допълнително в дневния ред влиза точка за отпускане на финансова помощ, която е разгледана по време на постоянните комисии, като по този начин дневния ред е от 13 точки.

1. Отпускане на безлихвен заем на СНЦ „Местна инициативна група – Чирпан”

К. Петкова: Заявява, че това е най-важната точка от днешния дневен ред. Тук става дума за отпускане на безлихвен заем СНЦ „МИГ – Чирпан”. На две от комисиите е изкоментирано състоянието, в което се намира „МИГ – Чирпан“.

Сдружението има сключен договор за финансиране с Министерство на земеделието и храните, но до момента не е получило никаква средства оттам. Такова е положението и при останалите местни инициативни групи от страната.

Предложението, което е внесено от Община Чирпан е да се подкрепи „МИГ – Чирпан“ с  безлихвен заем в размер на 50 000 лв. В предложението е записано, че той ще бъде върнат до края на тази бюджетна година, защото такива са очакванията по това, което трябва да бъде получено, но дали това ще бъде на 100% Общината не може да каже, както не може да каже и „МИГ – Чирпан“. Изказване по точката прави и г-н Христо Стефанов от името на ПП ГЕРБ. В изказването се коментира, че тези 50 000 лв. ще бъдат разделени в две части, от които 44 000 лв. са за текущи разходи, а останалите 6 000 лв. са за разходи на дейности. Въпреки евентуални риск за неодобрение на местната инициативна група, от страна на управляващия орган по програмата, групата общински съветници от политическа партия ГЕРБ, ще подкрепи заема с визията, че в крайна сметка крайният резултат от приблизително 3 млн. лв. биха могли да влезнат в Общината и да подпомогнат частните бенефициенти. Засегнат е въпроса дали община Чирпан не е пред фалит? Защо общината напусна Управителния съвет на „МИГ – Чирпан“? В отговор на тези въпроси г-жа Петкова споменава, че няма такъв проблем и всичко в общината е наред. При гласуването отвод си правят Даниела Драгийска и Иван Станчев. При гласуването със „за“ – 17 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 1 (Орхан Кемалов). Предложението се приема.

2. Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г. с имот в с. Средно Градище за продажба

Има постъпило искане за един имот, който е общинска собственост. Той е с площ 610 кв.м. Намира се в село Средно градище. Има интерес за закупуването на този общински имот, с цел застрояването му. Общината предлага да бъде  включен в програмата за продажба за 2017 г. От 21 общински съветници, присъствали 20, от които „за“ – 20, „против“ – 0, „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

3. Предложение за решение относно: Продажба на част от имот – частна общинска собственост по реда на Закона за устройство на територията, с цел прилагане на влезнал в сила подробен устройствен план

Става дума за 238 кв. м. Собственикът на имота желае да закупи тази част, която е общинска, защото тя е попаднала в неговия имот. Поради тази причина Общината предлага да се продаде частта. Имотът се намира в с. Зетьово. Съгласно разпоредбите на ЗУТ във връзка с прилагане на влезнал в сила подробен устройствен план се предлага да се продаде общинско място от 238 кв.м., което по действащия план на село Зетьово е присъединено към УПИ ІI-561 от 9962 кв.м. в кв.71, на Хубчо Койчев Койчев от гр. Ст. Загора, Иринка Койчева Димитрова от гр. Чирпан и Делка Койчева Димова от с. Зетьово – собственици на имот пл. №561, за който е отреден УПИ ІI-561 в кв.71 по плана на селото, по цена, определена с Решение №530 / 31.03.2007 г. на Общински съвет – Чирпан. От 21 общински съветници, присъствали 20, от които „за“ – 20, „против“ – 0, „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

4. Приемане на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – общинска собственост в с. Малко Тръново

На предходното заседание имота беше включен в Програмата за продажба. Изготвена е оценка от лицензиран оценител и началната продажна цена е 1480 лв. без ДДС. общински имот, находящ се в с. Малко Тръново, Община Чирпан, област Стара Загора: поземлен имот с площ от 525 кв.м., оформен в УПИ XV в кв. 21 по плана на село Малко Тръново. От 21 общински съветници, присъствали 20, от които „за“ – 20, „против“ – 0, „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

5. Приемане на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – общинска собственост в с. Спасово

Това е отново имот, който на предишното заседание на Общинския съвет е включен в програмата на Община Чирпан за продажба за 2017 г. Направена е пазарна оценка, която е в размер на 46 000 лв. без ДДС. Имотът се намира в с. Спасово. От 21 общински съветници, присъствали 20, от които „за“ – 20, „против“ – 0, „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

6. Предварително съгласие по чл.25 от ЗСПЗЗ, чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за реализация на проект „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово” от обект „Подготовка на проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2”.

Tова предложение се разглежда за втори път след като преди време то не бе подкрепено от общински съветници. След като решението не бе прието от Общинския съвет, представители от Железопътна инфраструктура присъстваха на комисия преди повече от месец, за да обяснят за какво става дума и всичко бе изяснено. От 21 общински съветници, присъствали 20, от които „за“ – 20, „против“ – 0, „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

7. Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Чирпан

Промените са свързани с постъпили протест от Окръжна прокуратура Стара Загора и Сметна палата във връзка с някои от членовете на наредбата, които не са актуализирани спрямо действащото законодателство и не защитават интересите на гражданите. От общо 21 общински съветници, присъстват 20, от които „за” – 20, „против” – няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема.

8. Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Чирпан

Подобно на предходната точка и тук се налагат корекции по Наредбата. От общо 21 общински съветници, присъстват 20, от които „за” – 20, „против” – няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема.

9. Актуализация на „Общинския план за развитие на община Чирпан 2014-2020г.” с цел даване на възможност на Църковното настоятелство при Храм „Свето Въведение Богородично” гр. Чирпан, за кандидатстване с проект по ПРСР 2014-2020 г.

Както в стария, така и в новия програмен период има такава мярка, по която църковните настоятелства да могат да кандидатстват за ремонт на църкви. Максималната допустима стойност на проекта е 400 000 лв. Поради тази причина е необходимо да бъде актуализиран общинският план за развитие на Община Чирпан за периода 2016 – 2017 г., за да бъде включен и този проект вътре в общинския план за развитие, за да може да кандидатства църковното настоятелство. От общо 21 общински съветници, присъстват 20, от които „за” – 20, „против” – няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема.

10. Ежегодно актуализиране списъка на средищните училища

Това са средищните училища в Община Чирпан. Тази година това са ОУ „Васил Левски“ в гр. Чирпан, СУ „П.К.Яворов“ в гр. Чирпан и ОУ „Отец Паисий“ в с. Зетьово. От тяхна страна са дадени броя на пътуващите ученици, които ще се  возят до средищните училища. От общо 21 общински съветници, присъстват 18, от които „за” – 18, „против” – няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема.

11. Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2017 – 2020 г.

Тази и следващата програми са задължителни за общината съгласно нормативната уредба. От общо 21 общински съветници, присъстват 18, от които „за” – 17, „против” – няма, „въздържали се” – 1. Предложението се приема.

12. Програма за енергийна ефективност на Община Чирпан за периода 2017 – 2020 г. 

От общо 21 общински съветници, присъстват 18, от които „за” – 18, „против” –  няма, „въздържали се” – няма.

13. Финансова помощ на Кичка Георгиева Иванова в размер на 100 /сто/ лева

Документите, които е предоставила г-жа Кичка Георгиева Иванова са в размер на 80 лв. Мотивите за отпускане на тази финансова помощ са, че лицето живее по постоянен адрес на територията на Община Чирпан. Становището на комисията е положително. От общо 21 общински съветници, присъстват 18, от които „за” – 18, „против” –  няма, „въздържали се” – няма.

Заседание на Общински съвет Чирпан – 29.06.2017 г.