На 27.02.2018 г. (вторник) от 15,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. В заседанието участваха 20 общински съветника. Дневният ред бе приет единодушно от присъстващите 19 общински съветника. От заседанието отсъства Катя Рабаджиева.

1. Одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019 – 2021 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. 

Бе предложено ново Приложение 3, което засяга бюджетната прогноза на МБАЛ Чирпан ЕООД. В предварителния вариант бе посочено за следващите 3 години – 0 (нула), но преди заседанието бе представена корекция. При гласуването със „за“ – 11 гласували (БСП + ДПС), с „против“ – 4, с „въздържал се“ – 5. Предложението се приема.

2. Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан.

Това предложение бе внесено от г-н Иван Станчев. Цели, които си поставя предложението – 1. привеждане на наредбата в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование; 2. създаване на местна подзаконова уредба на обществените отношения, свързани с полудневната и почасовата организация на предучилищното образование като форма на педагогическо взаимодействие. Предложени са 4 промени в наредбата като § 4 бе изменен още по време на обсъждането в комисията проведена на 23.02.2018 г. Още там се прокара усещането, че БСП и ДПС няма да подкрепят промените. Г-жа Блага Димитров (зам.кмет на общината) и г-жа Красимира Славчева (БСП) изложиха своите съображения. По време на заседанието всеки един от параграфите бяха подложени поотделно на гласуване. С гласовете на БСП и ДПС (7 + 4) нито едно от предложенията за промяна в наредбата не бе прието.

3. Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г. с имот в гр. Чирпан за продажба.

Община Чирпан е собственик на поземлен имот с площ 330 кв.м., представляващ УПИ XXI-3501 в кв.71 по плана на гр. Чирпан, ул. „Победа”. За имота е съставен АЧОС №316 / 21.06.2001 г. Постъпила е молба с вх. №93-00-566 / 08.02.2018 г. за закупуване на имота от Бонка Илиева Стефанова от гр. Чирпан. В имота е построена къща, за която обаче няма отстъпено право на строеж. По време на заседанието стана ясно, че данъчната оценка е около 3000 лв. На следващото заседание ще бъде приета оценка и от лицензиран оценител. При гласуването със „за“ – 20 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

4. Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г. с имот в землището на с. Стоян Заимово за продажба.

Община Чирпан е собственик на поземлен имот №000869 с площ 0,664 дка, НТП „Залесена нива”, девета категория, находящ се в землището на с. Стоян Заимово, местността „Двете реки”. За имота е съставен АЧОС №2843 / 09.02.2018 г. За имота има заявен интерес за закупуване от страна на Църковно настоятелство „Свети Пантелеймон”. Интересът е свързан с бъдещо застрояване на православен параклис. При гласуването със „за“ – 20 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

5. Предложение за решение относно: Съгласие за промяна границите между три съседни имота – общинска и частна собственост, чрез сключване на предварителен договор по реда на Закона за устройство на територията.

Община Чирпан е собственик на 4450 кв.м. от УПИ VI „Стопански дейности” в кв.54 по плана на гр. Чирпан. В Община Чирпан постъпи заявление с вх. №69-00-91 / 12.02.2018 г. от „СИ 5” ЕООД, чрез управителя си Тодор Стоилов Стоилов – собственик на съседните имоти УПИ IX и УПИ XVI в същия квартал по регулационния план. В заявлението се посочва интерес за закупуване на 252 кв.м. от общинския имот – видно от приложена скица – предложение, което на практика води до промяна на границата между двата имота. За целта е необходимо подписване на предварителен договор за прехвърляне на собственост по реда на Закона за устройство на територията. При гласуването със „за“ – 20 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

6. Предложение за решение относно: Предварително съгласие по чл.25 от ЗСПЗЗ, чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, във връзка с изработване на ПУП – Парцеларен и трасировъчен план извън границите на урбанизираната територия на гр. Чирпан.

В Община Чирпан постъпи заявление с вх. №69-00-82 / 06.02.2018 г. от „Сани МЛ” ЕООД – гр. Чирпан, с което се иска предварително съгласие за право на преминаване през част от общински имот №000441 с НТП „пасище, мера” в землището на гр. Чирпан. Предвижда се засегната площ от имота да бъде 0,043 дка, с цел осигуряване на транспортен достъп до имот №147186 и съседните му – всички собственост на дружеството. За да бъдат утвърдени трасетата на обслужващите пътни връзки, е необходимо Общински съвет да приеме решение за изразяване на предварително съгласие по чл.25 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.29 от Закона за опазване на земеделските земи и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи. При гласуването със „за“ – 20 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

7. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПП /Парцеларен план/ извън границите на урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура– за част от имот № 000441- пасище, мера по земеразделителния план на гр.Чирпан с цел смяна на предназначението на 43 кв.м. от имота с оглед осигуряване на транспортен достъп до имоти № 147186, 147187, 147188 и 147189, собственост на „САНИ МЛ” ЕООД.

В деловодството на Община Чирпан постъпи заявление с вх. № 69-00-83/06.02.2018 г. от фирма „САНИ МЛ”ЕООД гр.Чирпан с искане да се издаде разрешение за изработване на подробен устройствен план- Парцеларен план за част от имот № 000441- пасище, мера по земеразделителния план на гр.Чирпан с цел смяна на предназначението на 43 кв.м. от имота с оглед осигуряване на транспортен достъп до имоти № 147186, 147187, 147188 и 147189, собственост на „САНИ МЛ” ЕООД. След смяната на предназначението начина на трайно ползване /НТП/ от пасище, мера на тези 43 кв.м.  ще стане „местен път”, като собствеността ще остане общинска публична. При гласуването със „за“ – 20 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

8. Предложение за решение относно: Съгласие представителят на Община Чирпан в Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД – Стара Загора, по точки 1,2,3 и 4 от дневния ред на Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД – Стара Загора, което ще се проведе на 06.03.2018 г., 10,30 часа, да изрази становище „за” / „против” / „въздържал се”.

Предложеното бе представителя на Община Чирпан да бъде г-н Стайко Генов – зам.кмет на община Чирпан и да гласува със „За“ по т.1, т.2, т.3 и т.4 от дневния ред. При гласуването със „за“ – 19 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 1. Предложението се приема.

Заседание на Общински съвет Чирпан – 27.02.2018 г.

2 thoughts on “Заседание на Общински съвет Чирпан – 27.02.2018 г.

  • 02.03.2018 at 12:40
    Permalink

    Решението на Общинския съвет за обявяване на търг и продажба на земята около кръста, издигнат върху руините на Манастира „Свети Пантелеймон“ над с. Стоян Заимово, ринат из основи преди около 700 години от османските рязани свине, изгорили живи 42-ма монаси, а Богомолците изклали, красноречиво говори, че този съвет е съставен от юде – ционистки слуги, които представят пред народа истинското лице на двете основни антиБългарски партии, обединени от лозунга „Вечна дружба между БСП и ГЕРБ !“. Моят скромен, но експертен анализ за случващото се и то под егидата на старозагорския владика е следното: вие всички до един заслужавате унизителна смърт – куршум в тила ! Вие сте срам за нацията ! Продължавайте скверните си дела, спете спокойно в пухкавите си легълца, плюскайте кюфтета с бира и друсайте яки кючеци с гюбеци, но не забравяйте, че Онзи Безименният, който доведе Българския род от звездите в един момент ще изпрати неумолимата Смърт да ви посети и отведе там, където ви е мястото – Геената огнена.

  • 04.03.2018 at 21:44
    Permalink

    Г-н Неделчев, оценявам всяко едно мнение свързано с темата за параклиса „Свети Пантелеймон“. От написаното не става ясно какво е Вашето предложение. От няколко години е подета инициатива за изграждане на параклиса благодарение на хора от село Стоян Заимово и будни граждани от Чирпан. Взетото решение е подкрепено от църковното настоятелство и инициативния комитет за изграждане на параклиса. Оставам отворен за други Ваши предложения и мнения.

Comments are closed.