На 27.02.2018 г. (вторник) от 15,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019 – 2021 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. + Приложение 1 + Приложение 2 + Приложение 3
2. Предложение за решение относно: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан.
3. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г. с имот в гр. Чирпан за продажба.
4. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г. с имот в землището на с. Стоян Заимово за продажба.
5. Предложение за решение относно: Съгласие за промяна границите между три съседни имота – общинска и частна собственост, чрез сключване на предварителен договор по реда на Закона за устройство на територията.
6. Предложение за решение относно: Предварително съгласие по чл.25 от ЗСПЗЗ, чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, във връзка с изработване на ПУП – Парцеларен и трасировъчен план извън границите на урбанизираната територия на гр. Чирпан.
7. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПП /Парцеларен план/ извън границите на урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура– за част от имот № 000441- пасище, мера по земеразделителния план на гр.Чирпан с цел смяна на предназначението на 43 кв.м. от имота с оглед осигуряване на транспортен достъп до имоти № 147186, 147187, 147188 и 147189, собственост на „САНИ МЛ” ЕООД.
8. Предложение за решение относно: Съгласие представителят на Община Чирпан в Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД – Стара Загора, по точки 1,2,3 и 4 от дневния ред на Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД – Стара Загора, което ще се проведе на 06.03.2018 г., 10,30 часа, да изрази становище „за” / „против” / „въздържал се”. + Инвестиционна програма 2018 ВиК + Линк ВиК Асоциация Стара Загора

Заседание на обща комисия от общински съветници ще се проведе на 23.02.2018 г. /петък/ от 15:00 ч. в сградата на общинска администрация Чирпан.

Проект на дневен ред – сесия 27.02.2018 г.