На 29.03.2018 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Присъстват 20 общински съветника, по уважителни причини отсъства г-н Господин Ангелов. Предложеният проект на дневен ред предвижда 18 точки. Като вносител на т.2 г-н Стефан Радев оттегли предложението си (за издаване на запис на заповед в полза на МИГ Чирпан).

1. Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2018 година.

От внесената за разглеждане актуализация стана ясно, че проект по „Красива България” за обект „Ремонт сградата на Медицински център „Д-р „Николай Тошев”-гр.Чирпан” не е одобрен за финансиране и предвидените за това средства няма да бъдат използвани с това предназначение. От предложението на г-жа Кичка Петкова се вижда, че средствата се разпределят както следва: 38 560 лева да бъдат предоставени под формата на субсидия за текуща дейност на „МБАЛ-гр.Чирпан” ЕООД; 20 000 лева да се използват за разработването на проект ”Рекултивация на депо „Шахтова пещ”; 14 000 лева да се предвидят за изграждане на вентилационно съоръжение в ученически стол към ОУ ”Васил Левски”-гр.Чирпан; 19 240 лева да се използват за ремонт на улица „Константин Нунков“ в град Чирпан; 1500 лева за картофобелачка за ученическия стол на СУ „П.К.Яворов“-гр.Чирпан; 2250 лв. наем за ПГСС гр.Чирпан. В началото д-р Николай Стоянов предложи да се направи промяна като средствата за проект на депо „Шахтова пещ“ да се пренасочат към МБАЛ-Чирпан ЕООД и така субсидията към болницата да нарастне на 58 560 лв. Второто предложение дойде от г-н Гено Генов, който предложи да се гласува параграф по параграф. Г-н Николай Петков изрази мнение, че улицата, която е заложена за ремонт е в добро състояние и констатира, че тази водеща до завод Бъдещност е в окаяно състояние. Там има по-голяма необходимост за ремонт, тъй като ежедневно по нея се движат много от работниците. В крайна сметка формулира предложението си, средствата от 19 240 лв. да бъдат вложени за ремонт на ул. „Лозарска“ (улицата от прелеза на Винпрома към завод Бъдещност). Двете предложения (на д-р Стоянов и на г-н Петков) не бяха приети от съветниците на БСП и ДПС, с общо 10 гласа те бяха отхвърлени. При гласуването на параграф по параграф се стигна дотам, че първите две предложения за наема на ПГСС и за картофобелачката се приеха, но останалите не успяха да съберат нужния брой гласове. В заключение председателя на Общински съвет Чирпан обобщи, че актуализацията на бюджета не е приета, тъй като няма как да се измени общата предложена сума в т.1.

2. Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г. с имот в землището на гр. Чирпан за продажба.

Община Чирпан е собственик на поземлен имот №121008 с площ 6,139 дка, НТП „Нива”, четвърта категория, находящ се в землището на гр. Чирпан, местността „Гълъбова могила”. Предложението е включване в Раздел IІІ – „Имоти, предвидени за продажба и за учредяване на право на строеж” на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год. посочената нива. При гласуването със „за“ – 16 гласували, с „против“ – 2, с „въздържал се“ – 2. Предложението се приема.

3. Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г. и учредяване право на строеж върху общински имот.

Постъпило е заявление с вх. № 76-01-3 / 15.02.2018 г. от Кольо Петров – председател на НЧ „П.К.Яворов – 1867”, гр.Чирпан, с което се иска от Общински съвет – Чирпан да учреди право на строеж в полза на читалището, тъй като сградата му е разположена в УПИ I – за театър и читалище, в кв.88в по плана на град Чирпан, който УПИ е публична общинска собственост. Правото на строеж е необходимо на НЧ „П.К.Яворов – 1867”, гр.Чирпан за изграждане на повдигателно съоръжение /асансьор/, външно на сградата, като с проектното предложение ще се кандидатства за осигуряване на достъпна архитектурна среда пред Агенцията за хората с увреждания. При гласуването със „за“ – 20 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

4. Съгласие за промяна границите между три съседни имота – общинска и частна собственост, чрез сключване на предварителен договор по реда на Закона за устройство на територията.

Тази точка е свързано с взето решение на миналата сесия на Общински съвет Чирпан. Оказа се, че областния управител със своя Заповед №АК-01-ЗД-59 / 09.03.2018 г. връща решението за преразглеждане с мотив, че оценката не е изготвена от лицензиран оценител.

Общински съвет – Чирпан дава съгласие, Община Чирпан да сключи предварителен договор за прехвърляне на собственост върху общинско място от 252 кв.м. – част от УПИ VI „Стопански дейности” в кв.54 по плана на гр. Чирпан. Общински съвет – Чирпан одобрява изготвената от лицензиран оценител пазарна цена, в размер на 4550,00 лв. без ДДС за продажба на 252 / 4450 ид.ч. от урегулиран поземлен имот УПИ VI „Стопански дейности” в кв.54 по плана на гр. Чирпан. При гласуването със „за“ – 19 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

5. Приемане на Списък за определяне броя, вида и местонахождението на общинските жилища за 2018 г.

Предложен бе списък за разпределение на общинските жилища по брой, вид и местонахождение за 2018 г. При гласуването със „за“ – 20 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

6. Приемане на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в гр. Чирпан.

Одобрява изготвената от лицензиран оценител пазарна цена, в размер на 3330,00 лв. без ДДС, за продажба на общински имот, находящ се в гр. Чирпан, Община Чирпан, област Стара Загора: поземлен имот с площ 330 кв.м., представляващ УПИ XXI-3501 в кв.71 по плана на града, ул. „Победа”. При гласуването със „за“ – 20 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

7. Изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Предложени бяха 4 промени в правилника. Обсъждане имаше единствено по текста: „Най-малко 3 дни преди заседанието председателят на общинския съвет информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието чрез поставяне на информационното табло на Община Чирпан, чрез местните медии или чрез официалната интернет страница на Община Чирпан“. За мен предложената промяна ще ограничи възможността за информиране на обществеността за дневния ред на заседанията на общинския съвет. Предложих да се гласува параграф по параграф именно с идеята тази промяна да не бъде подкрепена, както се случи и в зала. Приети бяха останалите 3 предложения.

8. Приемане на Правилник за допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Предложението предвижда създадване на нова ал. 3 в чл.64 на Правилника с текст: „Всяко заседание на Общински съвет Чирпан започва с изслушване на химна на Република България.

Общинският съвет е орган на местното самоуправление, избиран пряко от населението на общината и законодателната му власт произтича от тях. Със своите действия Общинският съвет е в състояние и е морално задължен да допринася за укрепването на единството и патриотизма на регионално равнище. Пример за запазването и развитието на чувството за патриотизъм може да бъде регулярното изпълнение на националния химн преди заседанията на съвета. Едва ли има българин, който да не си припомня за славното минало на нашата страна и за подвизите на великите си предци, още с първите акорди на „Мила Родино”. Заседанията на Общински съвет се провеждат един път в месеца, и като отговорна институция сме длъжни да изразим уважение към нацията ни и съгражданите си.

В зала г-н Гено Генов предложи химна да се слуша единствено на тържествени заседание на Общински съвет, което не бе прието. При гласуване на моето предложение всяка заседание да започва с изслушване на химна отново не бе постигнато мнозинство. Моето предложение не бе подкрепено от съветниците на БСП и ДПС, които гласуваха против и въздържал се. По този начин стана ясно, че химн няма да се слуша в заседателната зала в Чирпан.

9. Разрешение за изработване на ПЛАН-СХЕМА ЗА ЕЛЕМЕНТ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА- електроснабдяване към ПУП-ПЗ на с. Могилово, Община Чирпан на основание чл.124а, ал.1, чл.134, ал.1, т.1, чл.64, ал.2, чл.108, ал.2 от ЗУТ.

Става въпрос за „МИДАЛИДАРЕ ВИНЕЯРДС“ ЕООД и тяхно инвестиционно намерение. При гласуването със „за“ – 20 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

10. Приемане на План за младежта на Община Чирпан за 2018 г.

Изказване по точката направи г-н Васил Донев. Планът в действителност е една странна компилация на отчет и план, като данните в него са от далечната 2011 г. Липсват ясно разписани цели и отговорни институции за реализирането им. Планът е следвало да бъде представен в областна администрация до 31.01.2018 г. При гласуването със „за“ – 10 гласували, с „против“ – 4, с „въздържал се“ – 6. Предложението не се приема.

11. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.

В деловодството на Община Чирпан от Дирекция “Социално подпомагане”, Чирпан е представен проект за общинска програма за закрила на детето за 2018 г. за разглеждане, допълнение и утвърждаване от Общински съвет – Чирпан. Съгласно чл.21, ал.1 от Закона за закрила на детето дирекция „Социално подпомагане“ осъществява текущата практическа дейност по закрила на детето в общината и прави предложения до общинския съвет за общинска програма за закрила на детето. Програмата е съгласувана с институциите, разписани са задължения на всяка една от страните. При гласуването със „за“ – 19 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 1. Предложението се приема.

12. Приемане на годишен план за интеграция на ромите в община Чирпан за 2018-2020 г.

Г-н Вълчо Николов зададе направи изкаване щом се приема план, то не следва ли да се представи и отчет за свършеното през 2017 г. При гласуването със „за“ – 10 гласували, с „против“ – 1, с „въздържал се“ – 9. Предложението не се приема.

13. Отчетна дейност по изпълнението на Програмата за управление на отпадъците на Община Чирпан за 2017г.

Единственият метод за обезвреждане на отпадъците е депониране. От февруари 2017г. то се осъществява на Регионално депо с. Ракитница, част от Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора. Количеството депониран отпадък на депо »Шахтова Пещ» до средата на месец февруари е 307.78т. На Регионалното депо в с. Ракитниза са депонирани 4400.92т. битов отпадък и 111.339т. нерецеклируеми отпадъци след сортиране от системата за разделно събиране. Простата математика показва, че грубо за 1 година отпадъка е 5000 т., което не се свързва с гласуваните в края на декември близо 10т. в план-сметката за такса битови отпадъци. Въпросителните остават… При гласуването със „за“ – 10 гласували, с „против“ – 1, с „въздържал се“ – 9. Предложението не се приема.

14. Приемане на Отчет за Изпълнението на Програма за oпазване на околната среда на територията на Община Чирпан за 2017г.

Във връзка с написаното в отчета: „Община Чирпан своевременно почиства и откликва на всички сигнали, молби и жалби на граждани, свързани с околната среда, като съставя задължителни предписания на граждани и следи за тяхното изпълнение.“ попитах г-жа Петкова колко предписания са съставени и следи ли се изобщо за тяхното изпълнение. За съжаление отговор в зала не получих. При гласуването със „за“ – 11 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 9. Предложението се приема.

15. Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет – Чирпан за периода м. юли 2017 г. – м.декември 2017 г.

Съгласно чл. 44 ал. 1 т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Кметът на общината организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно. Изказване по точката направи Иван Станчев, който повдигна въпроса защо кмета на изпълнява решения на Общински съвет Чирпан. Законодателят мълчи по въпроса какво следва ако кмета на общината не изпълнява решенията. При гласуването със „за“ – 9 гласували, с „против“ – 3, с „въздържал се“ – 7. Предложението не се приема.

16. Съгласие представителят на Община Чирпан в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора, по точки от 1 до 3 от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора, което ще се проведе на 05.04.2018 г., 11:00 часа, да изрази становище „за”/„против”/„въздържал се”.

На 05.04.2018 г. ще се проведе Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора, при следния дневен ред: 1. Промяна в състава на Съвета на директорите. 2. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението. 3. Вземане на решение за прехвърляне на собствеността на недвижими имоти – неоперативен актив, на Община Стара Загора срещу погасяване на задължение за главница за местни данъци и такси. С решението се упълномощава кмета на Община Чирпан да участва в събранието и да гласува по трите точки със „за“. При гласуването със „за“ – 18 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 1. Предложението се приема.

17. Финансова помощ на Емилия Иванова Стефанова в размер на … / … / лева.

Предложението е за 1000 лева еднократна финансова помощ. При гласуването със „за“ – 18 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 1. Предложението се приема.

Видео от последното заседание на Общински съвет Чирпан може да намерите в официалния ютуб канал – ТУК

Заседание на Общински съвет Чирпан – 29.03.2018 г.