На 31.05.2018 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. За първи път от близо 10 години на заседанието не присъства кмет или упълномощен от него зам.-кмет, който да направи разяснения по внесените предложения. Това беше отбелязано и в изказването на г-н Христо Стефанов. От предложения първоначално проект на дневен ред отпадна т.7  Прекратяване участието на Община Чирпан като съдружник в „Комплексен търговски център Чирпан” ООД, тъй като г-жа Кичка Петкова не присъства на заседанията на постоянните комисии, не присъства и представител на общинска администрация, с което се изчерпва възможността да се дадат допълнителни разяснения по предложението. Така дневния ред бе гласуван единодушно да включва 13 точки както следва:

1. Промяна структурата на общинска администрация – Чирпан

С влизане в сила от 25.05.2018 г. на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни се налага всеки административен орган да има лице, което да отговаря за регистрирането, обработването и съхранението на лични данни. В тази връзка по предложение на кмета на общината – промяна в общата численост на отдел „Общинска собственост, европейски програми и проекти” към дирекция „Специализирана администрация”, считано от 01.06.2018г. – от 9 щатни бройки на 8 щатни бройки, за сметка на увеличение числеността на дирекция „Административно-правно обслужване и финансова счетоводна дейност ” с 1 щатна бройка на длъжност „младши експерт „Защита на личните данни”, считано от 01.06.2018 г. Тъй като г-жа Петкова отсъства от заседанието на Общински съвет нямаше кой да направи разяснение дали служител от едната дирекция ще приеме да работи с лични данни и да стане част от състава на другата дирекция. Питане по темата направи г-н Васил Донев, но поради липса на вносителя не стана ясно какво следва. При гласуването със „за“ – 21 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

2. Определяне на средните месечни брутни заплати на едно лице на работещите в Детски ясли,детски кухни и яслени групи в ДГ и Център за настаняване от семеен тип и утвърждаване на месечни лимити за заплатите, считано от 01.06.2018 г.

Внесеното предложение за увеличение на средните месечни брутни работни заплати в дейност „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ДГ – делегирани от държавата дейност“ – 670,00 лв. и в дейност „Център за настаняване от семеен тип – делегирана от държавата дейност“ – 635,00 лв. По предложение на г-н Христо Стефанов за първата дейност бе прието увеличение с още 10 лв. месечно, т.е. средните месечни брутни заплати да бъдат 680,00 лв. (19 „за“ и 2 „въздържал се“). При гласуването на цялото предложение с така приетото от г-н Стефанов увеличение – със „за“ – 19 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 2. Предложението се приема.

3. Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан

Тъй като Домашен социален патронаж не предоставя услугата „Домашен помощник” по проект „Заедно за един по-добър живот” същата не трябва да намира място и в наредбата. Освен това във връзка с изменения на Закона за ветераните от войните на Република България и на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите се налага промяна и в наредбата. За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, както следва: до 15 г. – 15 лв.; за вечни времена – 50 лв.; за урнов гроб – посочените такси намалени с 50 %. При гласуването със „за“ – 21 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

4. Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 год. с имот за отдаване под наем в с. Държава

В Община Чирпан постъпи заявление с вх. №69-00-205 / 18.05.2018 г. от ЕТ „Георги Желев”, с което е заявен интерес за ползване на стая в сградата на кметството в с. Държава за офис на фирмата. Кметският наместник на селото ни уведомява, че стаята е свободна и изразява положително становище за отдаване под наем. Същата се намира на втория етаж, северно изложение и е разположена срещу кметския кабинет. Г-н Орхан Кемалов поиска да се предостави думата на кметския наместник да изложи за какво ще се ползва стаята и кой има намерение да я наеме. След подложеното гласуване на предложението то не събра необходимия вот и така думата не бе предоставена. При гласуването със „за“ – 20 гласували, с „против“ – 1 (Орхан Кемалов), с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

5. Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост за 2018 год.

Община Чирпан е собственик на поземлен имот с идентификатор 68182.191.2, овощна градина/орехово насаждение/ с площ 4478 кв.м., осма категория, находящ се в местност „Дълбок дол” землище с.Спасово. Със Заявление с вх.№ 69-00-172/13.04.2018 год. от Слави Тодоров Стайков – Управител на „Градище Агро” ООД, за имота е проявен интерес за ползване под аренда за срок от десет години с възможност за продължаване. Условия за провеждане на търг с явно наддаване:  Срок за отдаване под аренда – 10 /десет/ години с възможност за продължаване;  начална тръжна цена – 45.00 лв./дка за година; При гласуването със „за“ – 21 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

6. Приемане на пазарна оценка за продажба на поземлен имот – общинска собственост в землището на с. Ст. Заимово

Във връзка със заявен интерес за закупуване на поземлен имот с идентификатор №69496.2.1869 с площ 663 кв.м., трайно предназначение на територията: „Горска”, с НТП „Друг вид недървопроизводителна горска площ”, номер по предходен план: 000869 с площ 0,664 дка, категория – девета, находящ се в землището на с. Стоян Заимово, местността „Двете реки”, същият е включен в Програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год. Това е парцел, който църковното настоятелство в Стоян Заимово вече 3-та година се опитва да придобие и да се построи там параклис. Изготвената от лицензиран оценител пазарна цена е в размер на 198,00 лв. без ДДС. По предложение на г-н Иван Станчев бе прието същата да бъде намалена на 98,00 лв. без ДДС. („за“ – 15, „против“ – 0, „въздържал се“ – 6). Д-р Николай Стоянов предложи да се дари имота, но това не бе предмет на предложението и нямаше възможност да се направи към момента. Моето лично мнение е, че в действителност можеше да се осъществи едно такова дарение, но незнайно поради какви причини това не се случи. При гласуването на цялото предложение със „за“ – 17 гласували, с „против“ – 3, с „въздържал се“ – 1. Предложението се приема. Отрицателен вот направи г-н Васил Донев, според когото не е допустимо да се намаля оценката на лицензирания оценител, въпреки, че данъчната оценка на имота е 29 лв. Опасенията са му, че областния управител ще върне това решение.

7. Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество със 100% общинско участие “Обредни дейности – Чирпан” ЕООД за 2017 г.

Предложението бе печалбата за 2017 г. на “Обредни дейности – Чирпан” ЕООД в размер на 4 474 / четири хиляди четиристотин седемдесет и четири / лева да послужи за покриване на загуби от минали години. При гласуването със „за“ – 21 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

8. Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество със 100% общинско участие “МБАЛ – Чирпан” ЕООД за 2017 г. 

От отчета става ясно, че дружеството приключва с 59 801 лв. счетоводна загуба. Въпреки това на всички ни е ясно в какво положение се намира общинската болница. При гласуването със „за“ – 21 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

9. Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество със 100% общинско участие Медицински център „ Николай Тошев ” ЕООД, гр.Чирпан за 2017 г.

Предложението предвижда печалбата за 2017 г. на Медицински център „ Н. Тошев ” ЕООД, гр.Чирпан в размер на 1 463 лв. да бъде пренасочена за изпълнението на влезналия в сила Регламент за защита на личните данни. При гласуването със „за“ – 21 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

10. Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество с общинско участие “Обелос – Чирпан” ООД за 2017 г.

От данните в отчета става ясно, че дружеството е на загуба 4 000 лв. Странно тъй като всички работници бяха прехвърлени към общината в началото на март тази година. Какво се случва в месеците преди това нямаше кой да даде информация. Натрупването на задължения при спряна дейност е притеснително, остава нерешен и казуса кога ще започне ликвидацията на фирмата. При гласуването със „за“ – 15 гласували, с „против“ – 1, с „въздържал се“ – 5. Предложението се приема.

11. Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество с общинско участие „ Комплексен търговски център – Чирпан” ООД за 2017 г. 

Големият казус с „ Комплексен търговски център – Чирпан” ООД всяка година предизвиква дебати, но само месец след приемане/неприемане на отчета всичко бързо утихва и се забравя. А нещата остават. За 2017 г. става ясно, че дружеството е натрупало счетоводна загуба в размер на 42 000. За сравнение за миналата година те бяха представили отчет на печалба с 1000 лв. Странностите не спират дотук, през последните 10 години стана ясно, че дружеството дължи такса битови отпадъци към общината в много по-голям размер. Уви никой не търси задълженията от фирмата. При гласуването със „за“ – 7 гласували, с „против“ – 7, с „въздържал се“ – 7. Предложението не се приема.

12. Одобряване на коригиран годишен план за ползване на дървесина от горските територии – собственост на Община Чирпан, в обхвата на ТП ДГС – Чирпан през 2018 г.

Тъй като горското стопанство е направило нов анализ и е установено допълнително количество дървесина за добиване се налага актуализирането на този план. По време на заседание на постоянна комисия на Общинския съвет е поставен въпроса дали от добитите дърва не може да се снабдява възрастното население, което няма възможност да заплаща дървата по пазарни цени. При гласуването със „за“ – 19 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 2. Предложението се приема.

13. Съгласие представителят на Община Чирпан в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора, по точки от 1 до 10 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора, което ще се проведе на 08.06.2018 г. /петък/, 11,00 часа, да изрази становище „за”/„против”/„въздържал се”.

След дискусия относно това дали да се гласува със „за“ или „въздържал се“ се предложи и прие да се гласува със „за“ по точките от дневния ред на общото събрание на областната болница. При гласуването със „за“ – 17 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 3. Предложението се приема.

Заседание на Общински съвет Чирпан – 31.05.2018 г.