На 31.05.2018 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Промяна структурата на общинска администрация – Чирпан.
2. Предложение за решение относно: Определяне на средните месечни брутни заплати на едно лице на работещите в Детски ясли,детски кухни и яслени групи в ДГ и Център за настаняване от семеен тип и утвърждаване на месечни лимити за заплатите, считано от 01.06.2018 г.
3. Предложение за решение относно: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан
4. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 год. с имот за отдаване под наем в с. Държава.
5. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост за 2018 год.
6. Предложение за решение относно: Приемане на пазарна оценка за продажба на поземлен имот – общинска собственост в землището на с. Ст. Заимово.
7. Предложение за решение относно: Прекратяване участието на Община Чирпан като съдружник в „Комплексен търговски център Чирпан” ООД, ЕИК: 123161985
8. Предложение за решение относно: Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество със 100% общинско участие “Обредни дейности – Чирпан” ЕООД за 2017 г. + СПРАВКА
9. Предложение за решение относно: Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество със 100% общинско участие “МБАЛ – Чирпан” ЕООД за 2017 г. + СПРАВКА
10. Предложение за решение относно: Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество със 100% общинско участие Медицински център „ Николай Тошев ” ЕООД, гр.Чирпан за 2017 г. + СПРАВКА
11. Предложение за решение относно: Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество с общинско участие “Обелос – Чирпан” ООД за 2017 г. + СПРАВКА
12. Предложение за решение относно: Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество с общинско участие „ Комплексен търговски център – Чирпан” ООД за 2017 г. + СПРАВКА
13. Предложение за решение относно: Одобряване на коригиран годишен план за ползване на дървесина от горските територии – собственост на Община Чирпан, в обхвата на ТП ДГС – Чирпан през 2018 г.
14. Предложение за решение относно: Съгласие представителят на Община Чирпан в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора, по точки от 1 до 10 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора, което ще се проведе на 08.06.2018 г. / петък /, 11,00 часа, да изрази становище „за”/„против”/„въздържал се”.

Заседанията на постоянните комисии към Общински съвет Чирпан са насрочени както следва:

На 28.05.2018 г. от 14,00 часа – Комисия по правни въпроси, контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
На 28.05.2018 г. от 14,45 часа – Комисия по териториално и селищно устройство, имоти, ред и сигурност, транспорт и благоустрояване, земеделие и гори, опазване на околната среда;
На 29.05.2018 г. от 14,00 часа – Комисия по наука, образование, защита правата и интересите на децата, младежта и спорта, здравеопазване и социална политика, култура и вероизповедания;
На 29.05.2018 г. от 14,30 часа – Комисия по бюджет, финанси, стопанска и инвестиционна политика и усвояване на средства от еврофондове и външни източници.

Проект на дневен ред – сесия 31.05.2018 г.