На 30.06.2016 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Определяне на средна месечна брутна заплата на едно лице от работещите в общинска администрация и утвърждаване на месечен лимит на средствата за заплати за дейност „Общинска администрация”, считано от 01.07.2016г.
2. Предложение за решение относно: Определяне на основните месечни заплати на кметове и кметски наместници , считано от 01.07.2016г.
3. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2016 година + Приложение
4. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имоти –общинска собственост за 2016 год.
5. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имоти –общинска собственост за 2016 год.
6. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г.
7. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г. с имоти в землището на с. Средно Градище за продажба.
8. Предложение за решение относно: Промяна на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г., с цел отдаване под наем на общински имот чрез публичен явен търг
9. Предложение за решение относно: Промяна и допълване на Програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г. с цел отдаване под аренда на общински имоти чрез публичен явен търг
10. Предложение за решение относно: Отдаване под наем на общинско помещение на сдружение с нестопанска цел.
11. Предложение за решение относно: Обявяване на поземлени имоти в землището с. Златна ливада за публична общинска собственост.
12. Предложение за решение относно: Предоставяне за стопанисване и управление на имущество, собственост на Община Чирпан.
13. Предложение за решение относно: Допълване на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
14. Предложение за решение относно: Съгласие за продажба на недвижим имот, представляващ нива – собственост на „Комплексен търговски център – Чирпан” ООД
15. Предложение за решение относно: Разрешение за изменение на ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на улица с о. т.20-19-18 и План за регулация /ПР/ за УПИ IІ – 193 и III -191 в кв. 29 по плана на с. Златна ливада, община Чирпан.
16. Предложение за решение относно: Разрешение за изменение на ПУП – План за регулация /ПР/ и план за застрояване /ПЗ/ за УПИ V – обществена зеленина и УПИ XV стопански дейности в кв.54 по плана на град Чирпан във връзка с постъпило заявление от Атанас Калоферов Калоферов от гр.Чирпан.
17. Предложение за решение относно: Изработване на ПУП-ПЗ /План застрояване/ извън регулация в ПИ 062018 и 062020 в землището на с. Димитриево, община Чирпан с начин на трайно ползване за”Стопански двор”.
18. Предложение за решение относно: Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Чирпан ( 2016 – 2020 г. ) + Стратегия

Допълнително предложена точка преди началото на заседанието – Отпускане на финансова помощ на Стефан Величков Асенов

Предстоящо: Проект на дневен ред – сесия 30.06.2016 г.