На 30.06.2016 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. На заседанието присъстваха 21 общински съветника. По първоначално предложения проект за дневен ред имаше две нови предложения. Първото бе на г-жа Кичка Петкова, която оттегли предложението под номер 10 в проекта на дневния ред, касаещо отдаване под наем на стая от сграда публична общинска собственост в с.Рупките. Желанието на клуб „Русофили” да наемат стая за момента се оставя без разглеждане, тъй като не бяха приложени към предложението нужните документи удостоверяващи съществуването на сдружението и представителството.
По предложение на г-жа Драгийска на мястото на тази точка 10 бе предложено да бъде включено предложение за отпускане на финансова помощ на жител на град Чирпан, като мотив за това бе изтъкнат, че здравословното му състояние е влошено и не може да се изчака до следващата сесия на общински съвет.

1. Определяне на средна месечна брутна заплата на едно лице от работещите в общинска администрация и утвърждаване на месечен лимит на средствата за заплати за дейност „Общинска администрация”, считано от 01.07.2016г.
Каква е промяната – считано от 1 февруари 2016 г. общинския съвет беше определил средна месечна брутна заплата за дейност „Общинска администрация” (наброяваща 82,5 щатни бройки) в размер на 616,48 лв. Сега от 1 юли 2016 г. предложението бе средната месечна брутна заплата да се увеличи до 665,33 лв. Направих си труда да проверя доколкото това е публично, кога действително е пристигнало писмото от Министерството на финансите. Писмото е с изх. № ФО-2/21.01.2016 г. и е пристигнало в община Чирпан през месец февруари 2016 г. С това писмо Министерството на финансите осигурява допълнително 57 100 лв. за възнаграждения и осигурителни вноски на кметските наместници в общинската администрация.
На комисиите попитах г-жа Петкова и по-скоро г-н Гърдов – гл.счетоводител на общината защо това увеличение на средната месечна брутна заплата се прави с такова голямо закъснение и защо моята груба сметка показва, че е заделен един доста приличен резерв и не се прави увеличение с цялата сума, която е пристигнала за заплати до края на годината?! Отговора беше, че се оставя резерв за догодина, а може би и за допълнително материално стимулиране в края на годината.
При гласуването предложението бе подкрепено единодушно от всички 21 общински съветника.

2. Определяне на основните месечни заплати на кметове и кметски наместници , считано от 01.07.2016г.
Предложението на г-жа Петкова предвиждаше възнагражденията на всички кметове и кметски наместници да се увеличат с 30 лв. бруто. Единствено с 50 лв. бруто е увеличеното на заплатата на г-жа Петкова – кмет на общината, но да припомня, че през месец февруари, когато се гледаха възнагражденията на кметовете и кметските наместници увеличението на нейната заплата не бе предложено тогава. След приемането на предложението кмета на община Чирпан ще взима 1400 лв. месечно, тези на с.Зетьово – 750 лв., с.Свобода – 730 лв., с.Гита – 720 лв., с.Спасово – 680 лв., с.Рупките – 610 лв., с.Винарово – 570 лв., с.Целина – 570 лв., с.Средно градище – 550 лв., с.Малко Тръново – 550 лв., с.Ценово – 550 лв., с.Яздач – 550 лв., с.Могилово – 490 лв., с.Държава – 490 лв., с.Димитриево – 490 лв., с.Изворово – 490 лв., с.Златна ливада – 480 лв., с.Стоян Заимово – 450 лв., с.Осларка – 230 лв. Напомням, че допълнително се дава възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1% върху основната месечна работна заплата, за всяка година съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.
При гласуването предложението бе подкрепено единодушно от всички 21 общински съветника.

3. Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2016 година
От предложението, което се разгледа на комисиите стана ясно, че общината е получила 194 984 лева целеви средства от фонда за бедствия и аварии за ремонт на мостово съоръжение в с. Гита. Тъй като за целта се изисква изработването на технически проект съгласно ЗУТ предложено бе 12 000 лв. от капиталовите разходи да отидат за проектирането необходимо преди започване на строително-монтажните работи по мостовото съоръжение. В резултат на проведени обществени поръчки свързани с разходване на средства по капиталовата програма на общината за 2016 г. са направени икономии на средства, които бяха предложени да се разпределят както следва:
-12 000 лв. за проектиране на моста в с.Гита
– 9 500 лева ще бъде закупена сграда в с. Целина (тъй като в селото няма сграда общинска собственост подходяща за ползване от пенсионерски и младежки клуб, коментира се че това ще бъде сградата на Магазин КООП)
– 20 954 лв. ще бъдат добавени към средствата за изкърпване на улици.
– 3400 лв. за закупуване на лиценз за ползване на географска информационна система
– Ремонт на улица „Москва” (26709 лв.), улица Г.С.Раковски (21183 лв.), улица Шипка (5943 лв.).
При гласуването предложението бе подкрепено единодушно от всички 21 общински съветника.

4. Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имоти –общинска собственост за 2016 год. касаещо заявен интерес за ползване на дългосрочна концесия на „Изкуствена водна площ” с площ 28.898 дка, съставляващ имот № 000211 по плана на земеразделяне на с.Средно Градище
В момента този имот не е отдаден под наем или концесия. Начина му трайно ползване „Изкуствена водна площ” отдавна е загубил значение. Интерес към имота проявява новосъздадена фирма, която възнамерява да ползва имота за нуждите на стопанството, т.е. за поливни и други цели. Направих си труда да видя дали за този имот се ползва субсидия от Държавен фонд „Земеделие” от други лица, както знаем през последните години много физически и юридически лица „очертават” и ползват субсидии без правно основание за това, или плащат т.нар петна, което в този случай е разрешено. От направената от мен справка в сайта на ДФЗ се установи, че за имота за 2014 и 2015 г. е получена субсидия от фирма „Авивас” ЕООД гр.Стара Згора като едноличен собственик на капитала е друга фирма – „Ормуз” ЕООД и управител на двете фирми е Боян Михайлов Ботев.
При гласуването предложението бе подкрепено единодушно от всички 21 общински съветника.

5. Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имоти –общинска собственост за 2016 год. касаещо имоти в землището на с.Средно градище, за които е обявен интерес за закупуването им от фирма „Градище агро” ООД
Проявен е интерес за закупуване на следните имоти в землището на с.Средно градище:
Имот № 001535, м. „Дъбравата”, Изоставена нива, VІІІ категория, площ-0.363 дка, АОС № 2702/26.05.2016 год.
Имот № 001536, м. „Дъбравата”, Изоставена нива, VІІІ категория, площ-1.082 дка, АОС № 2703/26.05.2016 год.
Имот № 001537, м. „Дъбравата”, Изоставена нива, ІХ категория, площ-1.904 дка, АОС № 2704/26.05.2016 год.
Имот № 001538, м. „Дъбравата”, Изоставена нива, ІХ категория, площ-2.178 дка, АОС № 2705/26.05.2016 год.
Имот № 001539, м. „Дъбравата”, Изоставена нива, VІІІ категория, площ-0.363 дка, АОС № 2706/26.05.2016 год.
Имот № 001541, м. „Дъбравата”, Изоставена нива, VІІІ категория, площ-0.747 дка, АОС № 2707/26.05.2016 год.
Имот № 001542, м. „Дъбравата”, Изоставена нива, VІІІ категория, площ-0.888 дка, АОС № 2708/26.05.2016 год.
Действително горепосочените имоти отговарят на специфичните изисквания, заложени в „Стратегията за управление на общинската собственост в община Чирпан за мандат 2015/2019 год.” приета с Решение № 25/28.01.2016 год. на Общински съвет – Чирпан и могат да бъдат предмет на бъдеща продажба. Въпреки това моето лично мнение е, че не бива с лека ръка да се разпродава общинска земя, макар и с толкова ниска категория и в толкова малки размери. Да, действително фирма „Градище агро” макар и създадена съвсем скоро през 2016 г., но със солидни съдружници – Слави Стайков, Петър Танев, Манол Манолов, Константин Ламбрев, Илиана Ламбрева, с управител на фирмата Слави Стайков писмено е представила едно заявление, в което е описала, че предвиждат изграждане на стопанство в различни направления (създаване на площи с етерично-маслени култури, трайни насаждения, фуражни култури, изграждане на дестилерия за извличане на етерични масла, изграждане на ферма за дребен рогат добитък, изграждане на винарна и др), но това не значи, че на обявения публичен търг с явно наддаване ще се яви само този участник и намеренията на фирмата няма да се окажат само химера.
При гласуването на предложението: със „за” – 20 съветника, с „против” – 0, с „въздържал се” – 1. Предложението бе прието. Очакваме сега на следващата сесия на общински съвет да се гласува първоначална продажна цена за всеки един от имотите след като ни бъде предоставена оценка от независим лицензиран оценител.

6. Допълване на Програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г., касаещо „Изоставена нива”, съставляваща имот № 001914 по плана на земеразделяне на с.Средно Градище, десета категория, площ – 2.789 дка, находяща се в м. „Над село”
Постъпило е заявление от Стоян Станков Йорданов от гр.София, с което същия иска да закупи цитираната по-горе нива като иска да я ползва за отглеждане на пчелни семейства като постави кошери там. Свързах се по телефона с г-н Йорданов, разговаряхме около 5 минути, при които стана ясно, че към момента той не е регистриран земеделски производител . Аз му предложих, да наеме имота за 10 години, а дори след като се регистрира като земеделски производител (защото той спомена, че скоро ще поднови регистрация, която е загубил преди няколко години) може да наеме имота без търг, тъй като това е позволено съгласно Закона за пчеларството. Няма гаранция, че на обявения публичен търг за продажба на имота ще се яви само той и че този имот няма да бъде закупен от друго лице. Придържайки се към предишното предложение и тук гласувах с въздържал се.
При гласуването на предложението: със „за” – 20 съветника, с „против” – 0, с „въздържал се” – 1. Предложението бе прието. Очакваме сега на следващата сесия на общински съвет да се гласува първоначална продажна цена за всеки един от имотите след като ни бъде предоставена оценка от независим лицензиран оценител.

7. Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г. с имоти в землището на с. Средно Градище за продажба касаещо поземлен имот №001278, с площ от 2.939 дка, начин на трайно ползване „Изоставена нива” и поземлен имот №001834, с площ от 2.119 дка, начин на трайно ползване „Изоставена нива”
За описаните имоти е заявен интерес за закупуване от Танко Колев Колев от с. Спасово – с молба с вх. № 93-00-1269 / 25.03.2016 г. И тук стигаме до текст, който виждаме в самите мотиви на предложението а именно: „Посочените имоти не се обработват и отговарят на изискванията за продажба, заложени в Стратегията за управление на общинската собственост в община Чирпан за мандат 2015 – 2019 г. След справка за имотите, направена в Общинска служба „Земеделие” – гр. Чирпан се установиха следните особености: Поземлен имот №001278, с площ от 2.939 дка, начин на трайно ползване „Изоставена нива” е обрасъл с храстовидна растителност /подобно на пасище с храсти/. Поземлен имот №001834, с площ от 2.119 дка, начин на трайно ползване „Изоставена нива” е в съседство с държавен горски фонд и близо четвърт от площта на имота представлява гора”.
Гласувам против включването на тези имоти за продажба. Видно е, че те са станали залесени ниви и в по-голямата си част придобиват статут на гора, от което ще се възползва един бъдещ купувач на тези имоти. Не е редно да се продава общинска земеделска земя да не говорим, че това си е „чиста” гора. По всяка вероятност цената на която ще се продадат имотите ще бъде много изгодна, с оглед на това, че оттам ще се добива най-вероятно незаконно дървесина.
Остава да видим на следващата сесия каква ще бъде реакцията сред останалите колеги в залата. При направеното предложение да се включат тези два имота за продажба в програмата за 2016 г. гласуваха: със „за” – 16 гласа (БСП, ГЕРБ и Коалиция Чирпан), „против” – 1 глас (аз), „въздържал се” – 4 гласа (ДПС).

8. Промяна на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г., с цел отдаване под наем на общински имот чрез публичен явен търг, касаещо включване на имот в с.Ценово от раздела под аренда в раздела под наем
Община Чирпан е собственик на имот № 059002 , „Нива”, пета категория, площ – 44.598 дка, находящ се в м. „Шейтан дере”, землище с.Ценово, АОС № 1713/28.11.2011 год. Имотът е предвиден за отдаване под аренда за създаване на трайни насаждения /семкови и костилкови/ в Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 год.На обявените три търга за отдаване под аренда: на 11.05.2016 год., 18.05.2016 год. и 25.05.2016 год., за имота не са се явили кандидати. За описания имот е заявен интерес за ползване под наем за производство на едногодишни полски култури от „АПК” ООД с.Зетьово с Управител инж.Генчо Стайков Стайков.
Така на търг за отдаване под наем ще бъде даден имота за срок от 5 стопански години при първоначална тръжна цена от 23 лв./дка за година.
При гласуването предложението бе подкрепено единодушно от всички 21 общински съветника.

9. Промяна и допълване на Програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г. с цел отдаване под аренда на общински имоти чрез публичен явен търг на имоти в землището на с.Средно градище
Става въпрос за имоти в землището на с.Средно градище, а именно:
Имот № 002135, м. „Под язовира”, Нива, ІV категория, площ-0.145 дка, АОС № 2709/27.05.2016 год.; Имот № 002136, м. „Под язовира”, Нива, ІV категория, площ-0.189 дка, АОС № 2710/27.05.2016 год.; Имот № 002137, м. „Под язовира”, Нива, Х категория, площ-0.288 дка, АОС № 2711/27.05.2016 год.; Имот № 002142, м. „Под язовира”, Нива, ІV категория, площ-0.089 дка, АОС № 2713/27.05.2016 год.; Имот № 002149, м. „Под язовира”, Нива, ІV категория, площ-0.048 дка, АОС № 2714/27.05.2016 год.; Имот № 015004, м. „Казалача”, Нива, V категория, площ-0.376 дка, АОС № 2715/27.05.2016 год.; Имот № 015006, м. „Казалача”, Нива, V категория, площ-4.000 дка, АОС № 2716/27.05.2016 год. Имотите са предвидени за отдаване под наем за селскостопанска дейност в Програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г. Към момента възниква интерес от „Градище Агро” ООД с. Средно Градище същите имоти да бъдат взети под аренда, като към тези имоти е се добавя и имот № 000194, Изградено торище с площ 5.608 дка по плана за земеразделяне на с.Средно Градище, АОС № 2697/26.05.2016г. Условията, при които ще се отдават под аренда имотите са посочени в предложението за решението и по тях единствен коментар бе направен в т.5, като текста придоби този вид: „5.Определя начална тръжна цена за периода на плододаване на лавандулата – 30.00 лв./дка за година”
При гласуването предложението бе подкрепено единодушно от всички 21 общински съветника.

10. Отпускане на финансова помощ на Стефан Величков Асенов
Тази допълнително внесена точка е във връзка с постъпило заявление от Стефан Величков Асенов за финансова помощ в размер на 150 лв.
При гласуването предложението бе подкрепено единодушно от всички 21 общински съветника.

11. Обявяване на поземлени имоти в землището с. Златна ливада за публична общинска собственост.
Съгласно чл.19, ал.1, т.4, буква „а”, чл.19, ал.1, т.5 от Закона за водите описаните имоти е следвало да бъдат публична общинска собственост. Незнайно как при създаване на плана за земеразделяне на с.Златна ливада същите са били вписани собственост на МЗХ-ХМС, към момента по скица и трите имота се водят държавна собственост. След направена кореспонденция между Областна администрация Стара Загора, Напоителни системи ЕАД, Водоснабдяване и канализация ЕООД Ст.Загора става ясни, че този проблем трябва да намери своето решение. Не съм убеден, че единствено с решението на общинския съвет ще бъде приключен казуса, тъй като една такава грешка може да бъде решена единствено от държавата или може би от съда.
При гласуването предложението бе подкрепено единодушно от всички 21 общински съветника.

12. Предоставяне за стопанисване и управление на имущество, собственост на Община Чирпан.
Това предложение касае предоставянето на общинско имущество на Общинско предприятие „Чистота” (сметосъбиращите автомобили, кофи и контейнери).
При гласуването предложението бе подкрепено единодушно от всички 21 общински съветника.

13. Допълване на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
По предложение на г-жа Драгийска бе добавен раздел към наредбата касаещ „Надзор и актуване на имотите – общинска собственост”.
На няколко пъти до община Чирпан и Общински съвет Чирпан са постъпвали писма от Районна прокуратура Чирпан с оглед привеждане на наредбата в съответствие със закона за общинската собственост. За да не се допусне внасяне на искане от прокуратурата в съда и дела във връзка с тази наредба след приемане на предложението всичко ще бъде наред.
При гласуването предложението бе подкрепено единодушно от всички 21 общински съветника.

14. Съгласие за продажба на недвижим имот, представляващ нива – собственост на „Комплексен търговски център – Чирпан” ООД
Тази точка бе отложена от предходното заседание на Общински съвет Чирпан. Все си мислех, че управителя на фирмата ще дойде на комисия и ще каже защо му е нужно да продава тази нива. При положение, че дружеството е на загуба, едва ли тези пари ще го спасят. Чуха се коментари, че парите щели да се инвестират в някакви съоръжения на пазара. Добре де, но каква е гаранцията, че това ще се случи? Аз на слухове на вярвам. Още повече, че дружеството е длъжник на общината и то със сериозни суми. Да, действително нашия процент в капитала е само 30%, т.е. ние нямаме никаква права да спрем една така сделка. Но ако е така, то тогава защо изобщо го гласуваме и взимаме отношение по въпроса? Едно е истина, че за тази нива със сигурност вече има намерен купуван, може и на изгодна цена за купувача да се продаде знае ли човек….. При гласуването се получи 10 „за“ (Коалиция Чирпан, ГЕРБ, Данко Георгиев от БСП, 10 „против“ (аз, ДПС, БСП без Д.Георгиев и Д.Драгийска) и 1 въздържал се (Даниела Драгийска от БСП). Така за пореден път нямаше да бъде взето решение как да гласува г-жа Петкова по време на общото събрание на дружеството, което е насрочено за 4 юли 2016 г. На няколко пъти г-жа Драгийска подкани за процедура за прегласуване. Но явно никой не искаше да си смени мнението. Въпреки това в крайна сметка г-н Генов от БСП взе думата и предложи да се прегласува предложението. В ролята на сменилия мнението си влезе Данко Георгиев от БСП. При гласуването се получи 9 „за“ (Коалиция Чирпан, ГЕРБ), 11 „против“ (аз, ДПС, БСП без Д.Драгийска) и 1 въздържал се (Даниела Драгийска от БСП).
След тази точка в залата присъстват 20 общински съветника, тъй като г-жа Катя Рабаджиева напусна залата.

15. Разрешение за изменение на ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на улица с о. т.20-19-18 и План за регулация /ПР/ за УПИ IІ – 193 и III -191 в кв. 29 по плана на с. Златна ливада, община Чирпан.
По тази точка съгласно ЗУТ единствено общински съвет е в правомощията да взема решение за одобрение техническото задание за изработване на ПУП-план за улична регулация и план за регулация
При гласуването: със „за” – 20 гласа, „против” – 0 гласа, „Въздържал се” – 0 гласа. Предложението се приема.

16. Разрешение за изменение на ПУП – План за регулация /ПР/ и план за застрояване /ПЗ/ за УПИ V – обществена зеленина и УПИ XV стопански дейности в кв.54 по плана на град Чирпан във връзка с постъпило заявление от Атанас Калоферов Калоферов от гр.Чирпан.
По тази точка съгласно ЗУТ единствено общински съвет е в правомощията да взема решение за одобрение техническото задание.
При гласуването: със „за” – 20 гласа, „против” – 0 гласа, „Въздържал се” – 0 гласа. Предложението се приема.

17. Изработване на ПУП-ПЗ /План застрояване/ извън регулация в ПИ 062018 и 062020 в землището на с. Димитриево, община Чирпан с начин на трайно ползване за”Стопански двор”.
По тази точка съгласно ЗУТ единствено общински съвет е в правомощията да взема решение за одобрение техническото задание.
При гласуването: със „за” – 20 гласа, „против” – 0 гласа, „Въздържал се” – 0 гласа. Предложението се приема.

18. Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Чирпан (2016 – 2020 г.)
Приета бе Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Чирпан през периода 2016-2020 г. При гласуването: („за“-20 гласа; „въздържал се-1 глас (Рафаил Вели“).

В края на заседанието беше отчетена дейността на Общинския съвет Чирпан. Председателя г-жа Драгийска представи подробен отчет за дейността на съвета от неговото конституиране до края на юни 2016 г.

Заседание на Общински съвет Чирпан – 30.06.2016 г.