На 29.06.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Отпускане на безлихвен заем на СНЦ „Местна инициативна група – Чирпан”.
2. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г. с имот в с. Средно Градище за продажба.
3. Предложение за решение относно: Продажба на част от имот – частна общинска собственост по реда на Закона за устройство на територията, с цел прилагане на влезнал в сила подробен устройствен план.
4. Предложение за решение относно: Приемане на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – общинска собственост в с. Малко Тръново.
5. Предложение за решение относно: Приемане на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – общинска собственост в с. Спасово.
6. Предложение за решение относно: Предварително съгласие по чл.25 от ЗСПЗЗ, чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за реализация на проект „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово” от обект „Подготовка на проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2”.
7. Предложение за решение относно: Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Чирпан.
8. Предложение за решение относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Чирпан.
9. Предложение за решение относно: Актуализация на „Общинския план за развитие на община Чирпан 2014-2020г.” с цел даване на възможност на Църковното настоятелство при Храм „Свето Въведение Богородично” гр. Чирпан, за кандидатстване с проект по ПРСР 2014-2020 г.
10. Предложение за решение относно: Ежегодно актуализиране списъка на средищните училища.
11. Предложение за решение относно: Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2017 – 2020 г. + Програма
12. Предложение за решение относно: Програма за енергийна ефективност на Община Чирпан за периода 2017 – 2020 г. + Програма

Заседанията на постоянните комисии към Общински съвет Чирпан са: Правна комисия – 26.06.2017 г., 13:30 ч.; ТСУ – 26.06.2017 г., 14:30 ч.; Култура – 27.06.2017 г., 13:30 ч.; БФ – 27.06.2017 г., 14:30 ч.

Проект на дневен ред – сесия 29.06.2017 г.