На 28.03.2019 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред:

 1. Предложение за решение относно: Приемане на бюджета на Община Чирпан за 2019 година.   + Приложение 1 – Приходи от държавни дейности + Приложение 1а – Разпределение преходен остатък + Приложение 2 – Разходи + Приложение 3 – Капиталова програма + Приложение 4 – Транспортни разходи за персонал + Приложение 5 – Средства по Оперативни програми и други от ЕС + Приложение 6 – Приходи от местни дейности + Приложение 7 – Разходи за местни дейности + Приложение 7а – Тригодишна прогноза МБАЛ Чирпан ЕООД + Приложение 8 – Културен календар + Приложение 9 – Спортен календар + Приложение 10 – ОП „Чистота“ .
 2. Предложение за решение относно: Определяне на второстепенни разпоредители с бюджет към Община Чирпан.
 3. Предложение за решение относно: Одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. + Приложение 1 + Приложение 2 + Приложение 3 .
 4. Предложение за решение относно: Издаване на Запис на заповед от община Чирпан в полза на Министерството на околната среда и водите, обезпечаващ авансово плащане по административния договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № BG16M1OP002-1.009-0003-C01 от 06.11.2017 г. по процедура BG16M1OP002-1.009 „Изпълнение на ранни ВиК проекти – компонент 2”, сключен между Община Чирпан и Министерство на околната среда и водите.
 5. Предложение за решение относно: Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг.
 6. Предложение за решение относно: Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг.
 7. Предложение за решение относно: Обявяване на имоти за публична общинска собственост.
 8. Предложение за решение относно: Приемане на Списък за определяне броя, вида и местонахождението на общинските жилища за 2019 г.
 9. Предложение за решение относно: Кандидатстване на НЧ „Стоян Заимово – 2016”, село Стоян Заимово пред МИГ – Чирпан.
  Вносител: Кичка Петкова – Кмет на Община Чирпан
 10. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за подробен устройствен план – Парцеларен план извън границите на урбанизираната територия за елементите на техническата инфраструктура за обект “Реконструкция на вътрешна канализационна мрежа на гр. Чирпан – отливен канал на Преливник 1” в ПИ 81414.1.368, ПИ 81414.40.541 и ПИ 81414.40.542 по КККР на гр. Чирпан, община Чирпан, обл. Стара Загора.
 11. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за подробен устройствен план – Парцеларен план извън границите на урбанизираната територия за елементите на техническата инфраструктура за обект “Реконструкция на вътрешна канализационна мрежа на гр. Чирпан – Главен колектор IIIa в участъка от РШ 100 до РШ 105” в ПИ 81414.147.363, ПИ 81414.147.171, ПИ 81414.147.172 и ПИ 81414.147.173 по КККР на гр. Чирпан, община Чирпан, обл. Стара Загора”.
 12. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 65810.22.512 КККР с. Свобода, община Чирпан, като за ПИ с идентификатор 65810.22.512 се отреди устройствена зона с конкретно предназначение „Технологични и складови площадки за дейности съпътващи добива” на кариера „Свобода” на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
 13. Предложение за решение относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Чирпан за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за изпълнение на проект „Закриване и рекултивация на депо за неопасни твърди отпадъци на Община Чирпан“.
 14. Предложение за решение относно: Отчетна дейност по изпълнението на Програмата за управление на отпадъците на Община Чирпан за 2018г.
 15. Предложение за решение относно: Приемане на Отчет за Изпълнението на Програма за oпазване на околната среда на територията на Община Чирпан за 2018г.
 16. Предложение за решение относно: Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени междуселищни автобусни линии от Общинската транспортна схема, квота на Община Чирпан.
 17. Предложение за решение относно: Приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетните за календарната 2018 година. + Отчет
 18. Предложение за решение относно: Одобряване на споразумение за съвместни дейности между Община Чирпан, Дирекция „Бюро по труда”, град Чирпан и Дирекция „Социално подпомагане”, град Чирпан в изпълнение на препоръката на Съвета на ЕС относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда. + Проект на споразумението

Заседанията на постоянните комисии към Общински съвет Чирпан са насрочени както следва:

На 25.03.2019 г. от 14,00 часа – Комисия по правни въпроси, контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
На 25.03.2019 г. от 14,30 часа – Комисия по териториално и селищно устройство, имоти, ред и сигурност, транспорт и благоустрояване, земеделие и гори, опазване на околната среда;
На 26.03.2019 г. от 14,00 часа – Комисия по наука, образование, защита правата и интересите на децата, младежта и спорта, здравеопазване и социална политика, култура и вероизповедания;
На 26.03.2019 г. от 14,30 часа – Комисия по бюджет, финанси, стопанска и инвестиционна политика и усвояване на средства от еврофондове и външни източници.

Проект на дневен ред – сесия 28.03.2019 г.