На 28.03.2019 г., в 14:00 часа, в заседателната зала на Oбщина Чирпан, се проведе редовно  заседание на  Общински съвет – Чирпан. От общ брой общински съветници – 21, на заседанието присъстват 15. На заседанието не присъства никой от общинското ръководство. Видео от причините – ТУК

 1. Приемане на бюджета на Община Чирпан за 2019 година.
Гласували: „за“ – 10; „против“ – 5 и „въздържал се“ – 1. Не се приема бюджета.
 1. Определяне на второстепенни разпоредители с бюджет към Община Чирпан.
  Определени бяха второстепенните разпоредители с бюджет към община Чирпан. Това са: СУ „П. К. Яворов” Чирпан; ОУ „Св. св. Кирил и Методий” Чирпан; ОУ „В. Левски” Чирпан; НУ „Св. Кл. Охридски” Чирпан; ОУ „Отец Паисий” Зетьово; ОУ „Кирил и Методий” Свобода; ОУ „Васил Левски” Гита; ПГСС Чирпан; .Дейност „Образование”- включваща дейностите от функция „Образование”, неприлагащи системата на делегирани бюджети; Исторически музей; Къща музей „Пейо К. Яворов”; ОП Чистота Одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. От общо 21 общински съветници, присъстват 16, от които „за” – 16, „против” – няма, „въздържали се” – няма.
 2. Одобряване на  средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
  Хр. Стефанов: Както на предишното заседание, така и сега правя процедурно предложение за отлагане на предложението за решение за следващото заседание на Общински съвет – Чирпан . От общо 21 общински съветници, присъстват 16, от които „за” – 16, „против” – няма, „въздържали се” – няма.  Предложението за отлагане се приема.
 3. Издаване на Запис на заповед от община Чирпан в полза на Министерството на околната среда и водите, обезпечаващ авансово плащане по административния договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № BG16M1OP002-1.009-0003-C01 от 06.11.2017 г. по процедура BG16M1OP002-1.009 „Изпълнение на ранни ВиК проекти – компонент 2”, сключен между Община Чирпан и Министерство на околната среда и водите. От 21 общински съветници, присъствали 16, от които: „за“ – 14, „против“ – 0, „въздържал се“ – 2 (Росен Иванов и Даниела Драгийска). Видео може да видите – ТУК
 4. Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг.
  От 21 общински съветници, присъствали 16, от които: „за“ – 15, „против“ – 0, „въздържал се“ – 1 (Росен Иванов).

6. Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг.
От 21 общински съветници, присъствали 16, от които: „за“ – 15, „против“ – 0, „въздържал се“ – 1 (Росен Иванов). В последствие със Заповед на областния управител се оказа, че и двете решения са незаконосъобразни, точно за това което аз алармирах в изказването си.

7. Обявяване на имоти за публична общинска собственост: сграда на бившето енергоснабдяване; сградата на бившето помощно училище „Ст. Заимов”; помещение на втория етаж на ул. „Яворов” № 5; помещение (бивш магазин) на ул. „А. П. Стоянов” № 10; помещение – клуб на бул. „Г. Димитров” № 30, освободен от ПП „СДС”; помещение – клуб на бул. „Г. Димитров” № 43, клуб на хората с увреждания; помещение – клуб на ул. „Я. Иванов” № 14 .
В. Донев: Чисто юридически публичната общинска собственост има по-ограничени вещни права за ползване, нали така? Не може да се кандидатства по проекти, не може да се продава и т. н. Примерно, в т.1 имотът е Сграда (бивше енергоснабдяване) – освен цитираните институции там има и неправителствени организации, има детска педагогическа стая, въпросът ми е ще могат ли да се използват вторият и третият етаж от тези, които в момента са настанени там? Този въпрос ми е и към имота от т.5, който е бивш клуб на политическа партия СДС –  ако стане публична общинска собственост няма да може да се отдава като партиен клуб. Според мен, това са въпроси, на които е редно някой да отговори. От 21 общински съветници, присъствали 16, от които: „за“ – 12, „против“ – 0, „въздържал се“ – 4 (Васил Донев, Вълчо Николов, Николай Петков и Росен Иванов)

8. Приемане на Списък за определяне броя, вида и местонахождението на общинските жилища за 2019 г.
Р. Иванов: И с моето ясно съзнание, че няма кой да ми отговори, искам да попитам за ведомствените жилища от кого се ползват и срещу какъв наем, или без наем се ползват? От 21 общински съветници, присъствали 16, от които: „за“ – 9, „против“ – 0, „въздържал се“ – 7 (Васил Донев, Вълчо Николов, Иван Станчев, Илияна Желякова, Николай Петков, Росен Иванов и Христо Стефанов). Не се приема предложението.

9. Кандидатстване на НЧ „Стоян Заимово – 2016”, село Стоян Заимово пред МИГ – Чирпан.
Тук става дума, че дейностите на този проект отговарят на приоритетите и целите на общинския план на развитие на Община Чирпан 2014 – 2020 г. Проектът е туристическа пътека с. Стоян Заимово – язовир Могилово – с. Могилово. От 21 общински съветници, присъствали 16, от които: „за“ – 16, „против“ – 0, „въздържал се“ – 0.

10. Одобряване на Проект за подробен устройствен план – Парцеларен план извън границите на урбанизираната територия за елементите на техническата инфраструктура за обект “Реконструкция на вътрешна канализационна мрежа на гр. Чирпан – отливен канал на Преливник 1” в ПИ 81414.1.368, ПИ 81414.40.541 и ПИ 81414.40.542 по КККР на гр. Чирпан, община Чирпан, обл. Стара Загора.
От 21 общински съветници, присъствали 16, от които: „за“ – 16, „против“ – 0, „въздържал се“ – 0.

11. Одобряване на Проект за подробен устройствен план – Парцеларен план извън границите на урбанизираната територия за елементите на техническата инфраструктура за обект “Реконструкция на вътрешна канализационна мрежа на гр. Чирпан – Главен колектор IIIa в участъка от РШ 100 до РШ 105” в ПИ 81414.147.363, ПИ 81414.147.171, ПИ 81414.147.172 и ПИ 81414.147.173 по КККР на гр. Чирпан, община Чирпан, обл. Стара Загора”.
От 21 общински съветници, присъствали 16, от които: „за“ – 16, „против“ – 0, „въздържал се“ – 0.

12. Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 65810.22.512 КККР с. Свобода, община Чирпан, като за ПИ с идентификатор 65810.22.512 се отреди устройствена зона с конкретно предназначение „Технологични и складови площадки за дейности съпътващи добива” на кариера „Свобода” на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
Тук отново става дума за ПУП, само че този път става дума за разрешение за изработване му, като се отреди устройствена зона с конкретно предназначение „Технологични и складови площадки за дейности съпътстващи добива“ на кариера с. Свобода по искане от собственика на имота „Каолин” ЕАД. От 21 общински съветници, присъствали 16, от които: „за“ – 2, „против“ – 0, „въздържал се“ – 14. Не се приема.

13. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Чирпан за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за изпълнение на проект „Закриване и рекултивация на депо за неопасни твърди отпадъци на Община Чирпан“.
От 21 общински съветници, присъствали 16, от които: „за“ – 14, „против“ – 0, „въздържал се“ – 2.

14. Отчетна дейност по изпълнението на Програмата за управление на отпадъците на Община Чирпан за 2018г.
Р. Иванов: Тъй като по време на комисиите нямаше на кого да си задам въпроса и сега отново няма, ще отбележа само нещо, което не ми е много ясно, а именно в отчета пише че „количеството за депониран отпадък за 2018 г. е 4800.140 т. битов отпадък и 83.140 т. нерецеклируеми отпадъци..“ – доколкото си спомням по план-сметката предвиждаме към 9800 т. за отпадък, а оттук излиза, че много по-малко се извозва към с. Ракитница. Нещо сметките се губят при определянето на план-сметката. Това не ми стана ясно, но и нямаше кого да попитам по време на комисии. Като цяло отчета сам по себе си съдържа доста информация. Единственото ми притеснение е това, че залагаме в една план-сметка количество отпадък, а от отчета е по-малко. Не знам дали това е някаква техническа грешка.
От 21 общински съветници, присъствали 16, от които: „за“ – 6, „против“ – 5, „въздържал се“ – 5. Не се приема.

15. Приемане на Отчет за Изпълнението на Програма за oпазване на околната среда на територията на Община Чирпан за 2018г.
От 21 общински съветници, присъствали 16, от които: „за“ – 6, „против“ – 4, „въздържал се“ – 6. Не се приема.

16. Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени междуселищни автобусни линии от Общинската транспортна схема, квота на Община Чирпан.
От общо 21 общински съветници, присъстват 16, от които „за” – 16, „против” – няма, „въздържали се” – няма

17. Приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетните за календарната 2018 година.
От общо 21 общински съветници, присъстват 16, от които „за” – 10, „против” – 3, „въздържали се” – 3.

18. Одобряване на споразумение за съвместни дейности между Община Чирпан, Дирекция „Бюро по труда”, град Чирпан и Дирекция „Социално подпомагане”, град Чирпан в изпълнение на препоръката на Съвета на ЕС относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда.
От общо 21 общински съветници, присъстват 16, от които „за” – 14, „против” – 1, „въздържали се” – 1

19. Финансова помощ на Йордан Маринов Йорданов в размер на  560 / петстотин и шестдесет / лева.
От общо 21 общински съветници, присъстват 16, от които „за” – 14, „против” – няма, „въздържали се” – 2

Заседание на Общински съвет Чирпан – 28.03.2019 г.