На 27.04.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Председателят на Общински съвет съобщи, че от заседанието отсъства по уважителни причини общинския съветник – Данко Георгиев. Точка 3 от проекта на дневен ред бе оттеглена от вносителя Кичка Петкова. Предложени бяха допълнително две точки, които бяха разгледани по време на постоянните комисии на Общински съвет. След направените предложения проекта на дневен ред бе приет.

1. Приемане на „Доклад за изпълнение на План за развитие на Община Чирпан за 2016 г.”

Единственото предложение е по-скоро за техническа грешка по така предложения доклад. Г-н Вълчо Николов се изказа, че допусната техническа грешка във втора и пета страница на отчета. Там е записано „Снежака“ вместо „Снежанка“. Направеното предложение за коригиране бе подкрепено. При гласуване на предложението за решението с направената корекция: От общо 21 общински съветници, присъстват 20, от които „за” – 20, „против” – няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема.

2. Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г. с имот в с. Средно Градище за продажба.

Изказване по точката направи г-жа К. Петкова: На всички е раздадена молбата на г-н Теленчев  от 2016 г. Той още оттогава желае да закупи този имот. Земята, върху която е изграден този магазин е общинска. Магазинът е притежание или собственост на Наркооп, но тъй като те нямат документи за него, Общината няма как директно да продаде земята на собственика на сградата, за това се налага да се проведе търг, за да бъде продадена тази земя. Г-н Теленчев не бе сигурен дали желае да закупи чрез търг земята, за това Общината изчака неговото категорично и окончателно решение. След като г-н Теленчев го заяви устно на 13 април 2017 г. Общината внесе предложението за решение. Той подаде писмено отново за втори път молба, с което потвърди желанието си да закупи земята като се яви на търг.  В действителност първата молба на г-н Теленчев е от 2016 г., но тогава той не  потвърди, че желае да закупи имота чрез търг, а Общината няма как да проведе търг без да има участници за него.  От общо 21 общински съветници, присъстват 20, от които „за” – 20, „против” – няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема.

3. Обявяване на имот за частна общинска собственост, тъй като е престанал да има предназначение на имот – публична общинска собственост.

По точката изказване направи като вносител г-н Христо Стефанов: Община Чирпан е собственик на застроен парцел V, с площ 10 080 кв. м, в кв. 58 по плана на с. Винарово, заедно с построената в него двуетажна сграда „Здравен дом“. Имотът е актуван като публична общинска собственост с акт за общинска собственост №192 от 2000 г. В сградата се извършват в момента следните дейности: първична медицинска помощ и дентална помощ. Осъществяват се от медицински специалисти регистрирани като свободни професии ЕТ или ООД. Както е видно в сградата се осъществяват дейности от търговски дружества регистрирани по реда на Търговския закон. Самият факт, че гореописаният имот не се ползва за изпълнение на функциите на органите за местно самоуправление и местна администрация, вече не е предназначен за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение. В него се извършват вид стопански дейности, което означава, че имотът е загубил характера си на публична собственост и не попада в обхвата на имотите по чл. 3, ал. 2 от ЗОС. Поради тази причина, описаният имот вече няма предназначението на публична общинска собственост и следва да се обяви от Общинския съвет като имот частна общинска собственост. При гласуването: От общо 21 общински съветници, присъстват 20, от които „за” – 14 (аз, ГЕРБ, Коалиция Чирпан, ДПС), „против” – 2 (Господин Ангелов и Даниела Драгийска -БСП), „въздържали се” – 4 (Красимира Славчева, Камен Мартинов, Динко Тотев, Гено Генов – БСП). Предложението се приема. По темата изказах собствено мнение по време на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет Чирпан, като също така в рубриката „Видео“ на моя блог съм изказал становище относно точката.

4. Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г.

Като вносител на предложението Хр. Стефанов: Става въпрос отново за същия имот, който се намира в с. Винарово. За описания имот е заявен интерес за закупуване от Дмитрий Михайлович с молба с входящ номер 112 от 20.03.2017 г. В случай на положително становище на Общински съвет – Чирпан за продажба, следва имотът да бъде включен в Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г., поради което предлага на Общински съвет – Чирпан да приеме съответно решение. При гласуването: От общо 21 общински съветници, присъстват 20, от които „за” – 14 (аз, ГЕРБ, Коалиция Чирпан, ДПС), „против” – 3 (Господин Ангелов, Красимира Славчева и Даниела Драгийска -БСП), „въздържали се” – 3 (Камен Мартинов, Динко Тотев, Гено Генов – БСП). Предложението се приема. Отново ще изкажа мнение, че самото включване в програмата за 2017 г. не означава директно продажба. За да се стигне до обявяване на имота на търг за продажба трябва да има още едно решение, с което се одобрява пазарната оценка и се упълномощава кмета да проведе търг с явно наддаване. Дали това ще се случи и кога? Ами отговора върху, който се обедини групата подкрепила предложението е, че това ще се случи когато се изградят новите лекарски кабинети, които ще се помещават в кметството.

5. Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 год.

Като вносител г-жа Петкова се изказа: Става дума за заявление от г-н Петър Георгиев Петров, който има интерес към имот с цел поставяне на пчелни кошери за отглеждане на пчелни семейства. Имотът е 8,420 дка. Срокът, за който ще се отдаде имотът е 10 г.  Той ще бъде отдаден на търг с начална тръжна цена 7.00 лв. / дка за година/. От общо 21 общински съветници, присъстват 20, от които „за” – 20, „против” – няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема.

6. Изменение на наемни цени за ползване на общински земи.

Вносител на предложението отново е г-жа Петкова – кмет на общината, която даде следното разяснение: К. Петкова: Изменението се налага, тъй като е излязла заповед на Министерството на земеделието и храните по отношение на държавната земя, която се отдава под наем за различни видове насаждения. Както се вижда завишени са малко цените.

По време на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет Чирпан стана ясно, че в действителност тези цени не са актуализиране през последните 4 години. Същевременно средното рентно плащане за 2016 г. определено от Министерството на земеделието и храните надвишава значително наемните цени на общинската земя. Дискутира се по време на комисия дали тази цена от 31 лв. да остане за всички категории земи. В крайна сметка предложението за решение остана в този вид, в който е предложен от Кмета. От общо 21 общински съветници, присъстват 20, от които „за” – 19, „против” – няма, „въздържали се” – 1 (Орхан Кемалов). Предложението се приема.

7. Изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Като един от вносителите на предложението заявих, то макар да е подписано само от 4 общински съветници, то обхваща по-широк кръг от съветниците. Касае се за възнагражденията на Общинските съветници като промяната, която се предлага е възнаграждението за участие в заседанията да бъде 40% от средната брутна заплата, това се изменя в Правилника. Като мотивите към това предложение за решение няма да ги изчита всичките, а ще се спре само на няколко от тях. Тъй като много голяма част от съветниците са за първи мандат и не разполагат с нужния опит и познание за решаване на всички въпроси от Общинския съвет, са необходими допълнително материали за работата им, както и ползване на консултации от специалисти, което гарантира взимането на законосъобразни решения. Лично за мен, тъй като винаги е претендирал за публичност на отчитане, тези средства, които ще получа като съветник, ще бъдат използвани за спортни и културни мероприятия с участието на деца. Като за тази цел ще гарантира пълна прозрачност при разходването на средствата за заплати, които получавам. За другите колеги, всеки един ще реши по какъв начин може да използва тези средства. Това е негово лично убеждение, тъй като преди два месеца в културния календар по мое предложение са включени няколко културни събития свързани с чирпански личности. Не бяха предвидени средства за обезпечаването им. Повече по темата съм изложил в рубриката „Видео“ в моя блог.

Изказване по точката направиха Гено Генов: Декларира, че групата на БСП е „против“ това предложение за решение. Не могат да разберат колегите вносители, защо това предложение за решение се случва сега. Не е ли по-логично това да се случи непосредствено при приемането на бюджета за текущата година, без значение, която и да е тя, миналата или настоящата. Групата от съветници от БСП ще бъде „против“

Орх. Кемалов: От името на групата от съветници от ДПС, заявява, че ще подкрепят тази докладна, защото те са част от инициаторите. Също така прави и  предложение участието на комисиите да бъде по 50%, а не 40%. Следва уточнение, че е имал в предвид на заседание не на комисия, а на общински съвет да бъде 50% вместо 40%.

Динко Тотев: Личното му мнение е, че може да е законно, но не е морално, това нещо, което се иска да се направи. Това нещо е добре да се направи с бюджета за новата година, защото със стария се приключи. Хубаво е да се направят разчети и тогава да се направи това увеличение на заплащането. Иначе не вярва да има някои от неговата група, който да е против увеличението на заплатата, защото всеки човек се радва на увеличение на възнаграждението си, но смята, че това нещо не му е сега времето

Орх. Кемалов: Благодари на колегата си, че призна, че няма човек, който да е против  корекцията на възнаграждението. Уточнява, че може да се направи корекция и в бюджета. Също така смята, че не бива да се самообвиняват относно морала или други неща, всеки е морален от тях.

Д. Драгийска: Подлага на гласуване  предложението на г-н Кемалов, а именно „за всяко участие в заседание на Общински съвет – Чирпан възнаграждението да бъде в размер на 50% от средната брутна работна заплата  в Общинска администрация за съответния месец“. От общо 21 общински съветници, присъстват 20, от които „за” – 7, „против” – 7, „въздържали се” – 6. Предложението НЕ се приема,

При гласуване на основното предложение: От общо 21 общински съветници, присъстват 20, от които „за” – 13 (ГЕРБ без д-р Стоянов, Коалиция Чирпан, ДПС и аз), „против” – 6 (БСП), „въздържали се” – 1 (Николай Стоянов). Предложението се приема.

8. Отмяна на Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Чирпан и приемане на нова Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Чирпан

Като вносител на точката Даниела Драгийска: Според новите изисквания на Закона за нормативните актове всека наредба, която приема Общинския съвет трябва да бъде номерирана. Тъй като, в момента има само една Наредба, която е номерирана под номер 1, следователно тази наредба, която ще се гласува днес става номер 2. Мотивите за предложението за решение са, че от приемането й от 2004 г. тя не е актуализирана, а закона от тогава до сега е претърпял над 20 изменения, което прави наредбата на Общинския съвет, не отговаряща на законодателството, както и на правилниците към него, т.е. на подзаконовите нормативни актове. Поради тази причина предлага на Общинския съвет – Чирпан тази нова наредба. От общо 21 общински съветници, присъстват 19, от които „за” – 19, „против” – няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема.

9. Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги за 2018 г. 

Вносител на предложението е г-жа Кичка Петкова – кмет на Общината. Изказване направи Даниела Драгийска: На последната страница на годишния план за развитие на социалните услуги има една малка промяна, която е раздадена на всеки един общински съветник.

Като вносител г-жа Петкова: Ще говори по тази точка малко повече, за да стане ясно за какво става дума тук. Първо, по-голямата част от общинските съветници се питат защо се случва, така че през 2017 г. се приема план за 2018 г. и за социалните услуги в общините. Това е така всяка година, защото, ако една община реши да закрие една услуга, да я разшири или да открие нова услуга, трябва да го декларира в рамките на предходната година, за да бъде тя, евентуално, одобрена от Агенцията за социално подпомагане. Също така бюджетът, който ще бъде разчетен за следващата година от Социалното министерство, да бъде направен въз основа на това какво смятат да правят и реализират общините като социални услуги в следващата година, т.е. до края на тази година трябва да е ясно коя от общините ще закрива, открива социални услуги, които са делегирани от държавата дейности, също така и какво още ще се предвиди в бюджета за новата календарна година. Поради тази причина Общината е задължена да направи плана в началото на 2017 г. Заявява, че няма да се спира подробно на това, което е описано. В плана са описани всички социални услуги, които към момента предлага Община Чирпан. Една част от тях са делегирани от държавата дейности, друга част са финансирани от местните приходи, трета част са услуги, които Общината предлага по различни проекти, по които е кандидатствала. Според нея, програмата или предоставянето на социални услуги за различните видове възрасти в Общината е изключително развито. Промяната, която се предлага е в последната точка, която е „брой, вид и капацитет на социални услуги и дейности“, които, евентуално, през 2018 г. ще бъдат реализирани. Там е записано, според областната стратегия, която се направи за социални услуги, без съгласието и желанието на Общината, е предвидено да бъде  реализиран проект „за откриване на Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Чирпан“. Личното и мнение, по отношение на този Център е, че Общината няма нужда от него, тъй като тя предлага достатъчен вид социални услуги, които обхващат описаните по-долу  групи, които могат да бъдат обект на този център, който да предлага услугата. Общината също така няма належаща или  крещяща нужда от него. Това, че той е записан в стратегията до 2020 г., не е задължително да бъде реализиран. Проектът може да бъде реализиран, но може и да не бъде, ако Общината прецени, че няма нужда от него. Мнението й е, че към 2018 г. Общината няма да разработи такъв проект, защото не се нуждае от този вид услуга в гр. Чирпан. Освен това, за да се направи всичко това трябва да бъде определена и сграда, в която, евентуално, да се помещава този вид дейност. Общината предлага това, което е изписано в последната точка по отношение на този Център за социална рехабилитация и интеграция и по точно в частта, че през 2018 г. Община Чирпан ще разработи проектно предложение за предоставяне на услугата и при възможност ще кандидатства за финансирането й, да не се приеме, т.е. Общината да не се ангажира с това през 2018 г. Това няма да повлияе по никакъв начин на това, което се каза, че трябва да бъдат предвиждани средства в държавния бюджет или по оперативни програми. Мнението й е да не се поема ангажимент, че ще се разработва такова предложение, защото към момента нито има нужда, нито има готовност да се направи. Това е нейното лично мнение като Кмет на Община Чирпан и като човек, който счита, че достатъчно познава социалните услуги, които се предлагат в Община Чирпан. Естествено, решението е на Общинския съвет и ако той прецени, че  Общината трябва да направи такова проектно предложение, ще се заложи и ще се направи през 2018 г.

Поставих въпрос по време на заседанието: Въпросът ми бе ако планът остане в първоначалния си вид, който е разгледан на комисиите и ако не бъде изпълнено има ли проблем за Общината и изобщо каква е причината да отпадне последната точка от плана. Отговорът на кмета – няма проблем за Общината, просто тя като Кмет, не иска да поема ангажимент, който мисли, че няма да изпълни, т.е., ако Общинския съвет го гласува, тя като Кмет на Общината счита, че е длъжна да го направи. Отново се изказах защо в последния момент им е предоставена тази промяна, която не е обсъждана на комисии. Г-жа Петкова заяви, че Общинския съвет има правото да не я приеме тази промяна. Поради тази причина бях и един от тези 3-ма, които се въздържаха при приемане на предложението за промяна. При гласуването: От общо 21 общински съветници, присъстват 20, от които „за” – 17, „против” – няма, „въздържали се” – 3. При гласуване на цялото предложение с така приетото изменение от г-жа Петкова отново се въздържах. Там резултата от гласуването: От общо 21 общински съветници, присъстват 20, от които „за” – 18, „против” – няма, „въздържали се” – 2. Предложението се приема.

10. Одобряване на командировъчните разходи на Председателя на Общински съвет – Чирпан за периода януари – март 2017 г.

От общо 21 общински съветници, присъстват 19, от които „за” – 19, „против” – няма, „въздържали се” – няма.

11. Отдаване под наем на общинско помещение на сдружение с нестопанска цел

Това предложение за решение е внесено с един ден закъснение, тъй като молбата на Волейболния клуб Яворов е входирана на 19.04.2017 г. Искането е за общинско помещение на третия етаж на сградата на Старото енерго на ул. „Васил Калчев“ № 1. Срокът на наемът е за 3 години. Месечната наемна цена е по цени, които действат по Наредба в Община Чирпан, а именно 4,25 лв. без ДДС. Помещението е с площ 18,00 кв. м. От общо 21 общински съветници, присъстват 20, от които „за” – 20, „против” – няма, „въздържали се” – няма.

12.Одобряване на командировъчните разходи на Кмета на Община Чирпан за периода януари – март 2017 г.

От общо 21 общински съветници, присъстват 20, от които „за” – 20, „против” – няма, „въздържали се” – няма.

Заседание на Общински съвет Чирпан – 27.04.2017 г.