На 25.05.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред:

 1. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2017 г.
 2. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, за 2017 г. с имот в с. Спасово
 3. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, за 2017 г. с имот в с. Малко Тръново
 4. Предложение за решение относно: Приемане на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – общинска собственост, в землището на с.Средно градище, община Чирпан
 5.  Предложение за решение относно: Изменение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Чирпан
 6. Предложение за решение относно: Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество със 100%  общинско участие “МБАЛ –  Чирпан” ЕООД  за 2016 г. + Справка за 2016 г.
 7. Предложение за решение относно: Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество със 100%  общинско участие  Медицински център „Николай Тошев”  ЕООД, гр.Чирпан за 2016 г. + Справка за 2016 г.
 8. Предложение за решение относно: Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество със 100%  общинско участие “Обредни дейности- Чирпан” ЕООД  за 2016 г. + Справка за 2016 г.
 9. Предложение за решение относно: Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество с общинско участие “Обелос – Чирпан” ООД  за 2016 г. + Справка за 2016 г.
 10. Предложение за решение относно: Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество с общинско участие „ Комплексен търговски център – Чирпан” ООД  за 2016 г. + Справка за 2016 г.
 11. Предложение за решение относно: Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество с общинско участие „ Фармавита ” ООД  за 2016 г. + Справка за 2016 г.
 12. Предложение за решение относно: Съгласие представителят на Община Чирпан в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора, по точки от 1 до 13 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора, което ще се проведе на 29.05.2017 г., 11,00 часа, да изрази становище „за”/„против”/„въздържал се”.
 13. Питане от групата общински съветници от ПП „ГЕРБ”

Заседанията на постоянните комисии към Общински съвет Чирпан са насрочени както следва:

На 22.05.2017 г. от 14,00 часа – Комисия по правни въпроси, контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси; На 22.05.2017 г. от 14,30 часа – Комисия по териториално и селищно устройство, имоти, ред и сигурност, транспорт и благоустрояване, земеделие и гори, опазване на околната среда; На 23.05.2017 г. от 13,30 часа – Комисия по наука, образование, защита правата и интересите на децата, младежта и спорта, здравеопазване и социална политика, култура и вероизповедания; На 23.05.2017 г. от 14,20 часа – Комисия по бюджет, финанси, стопанска и инвестиционна политика и усвояване на средства от еврофондове и външни източници, като от 14,30 часа през 15 мин. ще се проведат срещи с управителите на общинските дружества във връзка с отчетите им за 2016 г.

Проект на дневен ред – сесия 25.05.2017 г.