На 28.09.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. От заседанието отъства общинския съветник Илияна Ангелова. По предложения проект на дневен ред бяха направени следните промени: Кмета на общината – г-жа Петкова оттегли т.6 от проекта на дневен ред (за гаражите в жк.Младост). Нова точка се включи на нейно място в дневния ред, а именно за извеждане от експлоатация на 4 (четири) опасни язовира.

1. Приемане на отчета на Община Чирпан към 31.12.2016 година.

Кметът внася отчета за приемане в срок до 31 август на следващата бюджетна година. В случаите,  когато Сметна палата извършва финансов одит на годишния отчет на общината, кметът внася отчета след заверката от Сметна палата, заедно с одитното становище на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на общината. Общински съвет приема отчета не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната година. Отчетът на бюджета следва да бъде придружен с доклад. По информация на общината отчета ще бъде заверен от Сметна палата без забележки. Аз лично отчет/доклад от Сметна палата до този момент не съм виждал.
Изказване по точката направи г-н Христо Стефанов, който много точно засегна 3 значими проблема пред общината, които ръководството не е разрешило: инфраструктура, инвестиции и чистота. По тях може да се говори с конкретни примери, за всички жители ни е ясно, че това е болната тема. В продължение на думите на колегата аз допълних с изкаване, че съгласно формално приемане едни отчети без да си дадем сметка, каква е политиката на кмета за управление на тази община, изпълнява ли си функциите и приоритетите?! Самият факт, че чл.44, ал.5 от ЗМСМА гласи: „Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари“. Многократно съм поставял този въпрос и отговор до момента нямам. Две години доверие в кметския екип не е малко, младите хора напуснаха града. Поради тази причина считам, че кмета изчерпа доверието на хората. При гласуването със „за“ – 11 гласували (БСП и ДПС), с „против“ – 6 (ГЕРБ и аз), с „въздържал се“ – 2 (Васил Донев и Николай Петков). Предложението се приема.

2. Предложение за решение относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Чирпан към 30.06.2017 година.

Към 30.06.2017г. уточнения годишен план на приходите и разходите по сборния бюджет на  Община Чирпан е 14 730 626 лева. Както обявих в изказването си по т.1 от дневния ред е редно да светне една „червена лампичка“ на управляващите и да се стегнат. Защото без политика, без управленска програма нещата няма как да се случат. Хората, които ме познават могат да кажат, че не обичам работата „на парче“. Нито един проблем не се решава с бюджет 2017 г. Да не говорим, че политиката на общинското ръководство в спорта и културата е под всякаква критика. Чирпан не чества, 2 юни, не чества 22 септември, не чества Костадин Нунков, не чества Георги Данчов-Зографина… Мисля, че 2 години от мандата са период, който не е малък. Факт е, че не се е свършило нищо значимно в нашата общината. При гласуването със „за“ – 13 гласували, с „против“ – 6, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

3. Предложение за решение относно: Одобряване на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

От няколко години по нареждане на Министерство на финансите трябва да бъде изготвена такава тригодишна бюджетна прогнозна, която се актуализира през определено време. Разбира се тази прогнозна е единствено в частта местни приходи. Общо взето се „приписват“ данните от текущата година с леко отклонение за следващите три такива. При гласуването със „за“ – 13 гласували, с „против“ – 6, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

4. Предложение за решение относно: Отчет за изпълнението на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г. и състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2016 г.

Съгласно чл. 4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.66а от Закона за общинската собственост, най-малко един път в годината, кметът на общината съставя и предоставя на общинския съвет отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти. При гласуването със „за“ – 19 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

5. Предложение за решение относно: Дарение на имот – частна общинска собственост за нуждите на Районен съд – Чирпан.

Големи дебита предизвика тази точка от дневния ред. В заседателна зала се предложи нов вариант на решение, който защитава според мен гражданите на общината. В проекто-предложението се добавиха т.3 и т.4:
– Волята на дарителя е дареният имот да се използва само единствено за нуждите на Районен съд – Чирпан;
– При установяване на използване на имота за цели, различни от волята на дарителя, правото на собственост автоматично се възстановява в полза на Община Чирпан, при което не се дължи обезщетение за направените подобрения в имота;

В първоначалния си вид нямаше как да подкрепя това предложение, тъй като интересите на гражданите не бяха защитени. В момента с приемането на втория вариант мисля, че този момент отпада. Само ден преди заседанието пристигна и писмо от ръководителя на Районен съд – Чирпан, в което е посочено, че ще се ремонтира сградата за сметка на Висшия съдебен съвет. В момента сградата се ползва безвъзмездно с договор за управление, чиито срок изтича след няколко години. Факт е, че за основни ремонти Висшия съдебен съвет няма как да направи разходи при положение, че сградата не е тяхна собственост. Районният съд в Чирпан е институция в полза на гражданите на община Чирпан, той обслужва територията на двете общини – Чирпан и Братя Даскалови. В публичното пространство имаше дори слухове, че тъй като сградата не била на съда видиш ли можело да се стигне до закриването му. Факт е също така, че съда осигурява работни места на работещите в институцията, както и на адвокатите на свободна практика. Така или иначе няма друга подходяща сграда, в която да бъде преместен съда. В случай, че съда престане да функционира сградата ще придобие отново общинска собственост заедно с подобренията по нея. В крайна сметка се стигна до решение Общината да дари на Висшия съдебен съвет – триетажна сграда, представляваща имот пл. №2007, находяща се в УПИ І „Жилищно строителство и магазини” в кв.119 по плана на гр.Чирпан, бул. „Георги Димитров” №28, но под условие да се ползва единствено и за нуждите на Районен съд – Чирпан. При гласуването със „за“ – 20 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

6. (ПЪРВОНАЧАЛНО В ПРОЕКТА НА ДНЕВЕН РЕД) Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г. с имот за учредяване на право на строеж.

Този проект на решение бе оттеглен от г-жа Петкова преди гласуването на дневния ред. Няколко дни преди заседанието в социалните мрежи обявих следното: В самото предложение е записано: „По повод с нееднократно заявяван интерес за строителство на гаражи в ЖК „Младост” в гр. Чирпан за построяване на гаражи, общинска администрация разработи частична схема за подобно бъдещо строителство върху общинска земя. Предвижданията са застрояване на три масивни гаража с обща застроена площ от 105,30 кв.м. в УПИ ХVII „За групово жилищно строителство” в кв.203 по плана на гр. Чирпан, ЖК „Младост”, в близост до редовите жилища. Застрояването може да се извърши след учредяване на право на строеж. Правото на строеж да се учреди по реда на чл.37 от Закона за общинската собственост, след провеждане на публичен търг с явно наддаване – за проектиране и построяване на три масивни гаража“ Пред мен възникват следните въпроси:

  • Как точно определихме, че са нужни 3 гаража и как решихме всеки един от тях да бъде с квадратура – 35,10 м2?
  • Каква е визията на общинското ръководство за устройственото планиране на жк. „Младост“?
  • Има ли незаконни гаражи в жк. „Младост и какво правим с тях?

6. (НОВА) Извеждане от експлоатация на язовири – публична общинска собственост

За състоянието на стените и съоръженията към тях, контролен орган в момента е Държавната агенция по метрологичен и технически надзор. Агенцията извършва системни проверки и при констатиране на нередности и неотстраняването им в срок, Кметът на общината търпи финансови санкции, като за първоначални нарушения, те са в размер на 1000 лева. за всяко. За изпълнение на предписанията на агенцията са необходими значителни финансови средства, които към настоящия момент не са предвидени в разходната част на бюджета – основно закупуване и ремонт на кранове, почистване на преливници, почистване на воден и въздушен откос на стените и много други технически проблеми, свързани с безопасната експлоатация на стените и съоръженията. Става въпрос за следните язовири: 1. Язовир Гита 2 „Шкило” – имот №000086, землище на с. Гита, площ 35,853 дка; 2. Язовир Свобода „Манчева чешма” – имот №000258, землище на с. Свобода, площ 96,668 дка; 3. Язовир Чирпан 2 „Костов герен” – имот №000614, землище на гр. Чирпан, площ 60,147 дка; 4. Язовир Изворово 2 „Пеньовска чешма” – имот №000320, землище на с. Изворово, площ 46,116 дка; При гласуването със „за“ – 20 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

7. Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 год. с имот за отдаване под наем

Община Чирпан е собственик на урегулиран поземлен имот с площ 1290 кв.м., представляващ УПИ ІV „Газстанция” в кв.113а по плана на гр. Чирпан, прехвърлен на общината от страна на държавата с договор №Д-ДС-1-87 / 18.11.2016 г. До прехвърлянето на имота в собственост на община Чирпан, имотът беше в управление на ПГСС – гр. Чирпан. На 15.10.2012 г. е сключен договор за наем между ПГСС – гр. Чирпан и „Гив Газ” ЕООД – гр. Ст. Загора за срок от 5 години, т.е. същият изтича на 15.10.2017 г. Сега ще бъде обявен нов публичен търг за отдаване под наем на имота – за експлоатация на газстанция, за срок от 10 /десет/ години, при начална месечна наемна цена от 730,00 лв. без ДДС. При гласуването със „за“ – 20 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

8. Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имоти –общинска собственост за 2017 год.

Община Чирпан е собственик на имот № 170014, м. „Шахтова пещ”, лозе, девета категория, площ-0.778 дка, АОС 2617/04.05.2015 год.,находящ се в землището на гр.Чирпан. За имота е проявен интерес за закупуването му. На това заседание се гласува предложението за включване в Програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2017 год. за продажба. А на следващото заседание ще се гласува началната тръжна цена за продажбата, т.е. имота ще се обяви на публичен търг с явно наддаване. При гласуването със „за“ – 20 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

9. Изразяване на мнение от страна на Общински съвет – Чирпан за опрощаване на държавно вземане на Васил Николов Гаврилов

Васил Николов Гаврилов от град Чирпан е подал молба за опрощаване на държавно вземане до президента на Република България. Съгласно нормативните изисквания общински съвет Чирпан трябва да вземе становище по въпроса. Както нееднократно съм заявявал не може ние като общински съветници да сме съдници и да казваме на един да се опрости на друг да не се прости. Гласуването ми по тези въпроси винаги е бил въздържал се именно поради тази причина. При гласуването ДА СЕ опрости задължението на г-н Гаврилов към държава -със „за“ – 17 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 3. Предложението се приема.

10. Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет – Чирпан за периода м. януари 2017 г. – м. юни 2017 г.

Информацията, която ни се предоставя е за шестмесечие и включва изпълнението на всички решения взети за предходния период. Това са над 100 решения и на всеки един съветник е ясно, че той не може да провери всичко в работата на кмета и администрацията. Негласуването на един отчет като този не води до никакви последствия нито за кмет нито за община, единствено би имало политически отзвук. Единственият гласувал против г-н Иван Станчев поиска думата да развие своя отрицателен вот. Причините са неизпълнение от кмета на общината на решение на общински съвет Чирпан взето в предишния отчетен период в края на месец декември 2016 г., както и самоволното напускане на Управителния съвет на СНЦ МИГ Чирпан от кмета на общината. При гласуването със „за“ – 19 гласували, с „против“ – 1, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

11. Съгласие представителят на Община Чирпан в Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД – Стара Загора, по точка 1 от дневния ред на Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД – Стара Загора, което ще се проведе на 29.09.2017 г., 11,00 часа, да изрази становище „за” / „против” / „въздържал се”

Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК в обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД – Стара Загора, за 2018 г. в размер на 15 000 лева.Според чл.198е, ал.3 от Закона за водите представителят на общината в асоциацията по В и К е кметът на общината, а при невъзможност той да участва общинският съвет определя друг представител. В първоначалния вариант бе предложен Стайко Генов – зам.кмет, но на самото заседание стана ясно, че същия е в отпуск и трябва да бъде сменен от Блага Димитрова – зам.кмет. При гласуването със „за“ – 19 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 1. Предложението се приема.

12. Финансова помощ на Николай Динков Димов в размер на … / … / лева.

Във връзка с необходимостта на заявителя от средства за операция на тазобедрена става лицето Николай Димов са поискани средства. Комисията по образование, социални дейности и здравеопазване излезна с предложение за 500 лв. Според първоначалните разчети за операцията са необходими 1700 лв., като част от тези ще поеме и здравната каса. Изказване направи г-н Донев, който попита как точно е определена сумата 500 лв. и да не се окаже така, че са дадени тези пари, а операция не е направена. При гласуването със „за“ – 18 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 1. Предложението се приема.

Заседание на Общински съвет Чирпан – 28.09.2017 г.