На 26.10.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голяма зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2017 година.
2. Предложение за решение относно: Прекратяване на съсобственост върху имот между Община Чирпан и физически лица чрез продажба на частта на Общината на съсобствениците.
3. Предложение за решение относно: Отдаване под наем на язовир – публична общинска собственост.
4. Предложение за решение относно: Отдаване под наем на общинско помещение на сдружение с нестопанска цел.
5. Предложение за решение относно: Приемане на пазарна оценка на имот – общинска собственост в землището на гр.Чирпан.
6. Предложение за решение относно: Вземане на решение за преустройство и реставрация на съществуващ навес в двора на къща музей „Пейо К.Яворов“ в „Дюкянъ Крачоловъ“.
7. Предложение за решение относно: Финансова помощ на Тодорка Димитрова Видева в размер на … / … / лева.
8. Предложение за решение относно: Одобряване на командировъчните разходи на Кмета на Община Чирпан за периода юли – септември 2017 г.
9. Предложение за решение относно: Одобряване на командировъчните разходи на Председателя на Общински съвет – Чирпан за периода юли – септември 2017 г.

Питане от Росен Иванов – Независим общински съветник към Общински съвет – Чирпан.

– ПК по правни въпроси, контрол по изпълнение на решенията на Общински съвет и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на 23.10.2017 г. от 14,30 ч.
– ПК по териториално и селищно устройство, имоти, ред и сигурност, транспорт и благоустрояване, земеделие и гори, опазване на околната среда на 23.10.2017 г. от 15,00 ч.
– ПК по наука, образование, защита правата и интересите на децата, младежта и спорта, здравеопазване и социална политика, култура и вероизповедания на 24.10.2017 г. от 14,30 ч.
– ПК по бюджет, финанси, стопанска и инвестиционна политика и усвояване на средства от еврофондове и външни източници на 24.10.2017 г. от 15,30 ч.

Проект на дневен ред – сесия 26.10.2017 г.