Рунд 1: Община Чирпан срещу Държавен фонд „Земеделие“

Уважаеми съграждани,

позволих си да подготвя тази статия, тъй като тя ще засегне всички жители на Община Чирпан. Странно защо въпреки големия обществен интерес, много малко се говори по случая със спорa между общината и Държавен фонд „Земеделие“.

Става въпрос за:

  • Реконструкция/рехабилитация на водопроводна мрежа в село Гита по договор за финансово подпомагане №24/321/00822 от 08 октомври 2010 година, сключен между ДФЗ – Разплащателна агенция и Община Чирпан;
  • Реконструкция/рехабилитация на водопроводна мрежа в село Свобода по договор за финансово подпомагане №24/321/00824 от 08 октомври 2010 година, сключен между ДФЗ – Разплащателна агенция и Община Чирпан;
  • Реконструкция/рехабилитация на водопроводна мрежа в село Зетьово на север от главен път Чирпан – Меричлери по договор за финансово подпомагане №24/321/00821 от 08 октомври 2010 година, сключен между ДФЗ – Разплащателна агенция и Община Чирпан;
  • Реконструкция/рехабилитация на водопроводна мрежа в село Зетьово на юг от главен път Чирпан – Меричлери по договор за финансово подпомагане №24/321/00823 от 08 октомври 2010 година, сключен между ДФЗ – Разплащателна агенция и Община Чирпан.

В периода 2011-2013 г. са проведени обществени поръчки, избрани са изпълнители, извършени са дейностите по проектите. Гореописаните договори са финансирани по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Защо всички мълчат?! Умишлено ли се проточват нещата във времето?!

Въпроси, на които аз не мога да Ви дам конкретен отговор, но ще се опитам да изложа пред Вас фактите каквито са налични.

Ще се върна по-назад във времето (точно преди кметските избори през 2015 г.), когато първи за проблема загатнаха във вестник „Истинските чирпански новини“ (бр.18 от 2015 г.). Там след питане на вестника г-жа Кичка Петкова предоставя отговор, в който е цитирано, че не се касае за санкция, а става въпрос за финансова корекция. Фирмата ДЗЗД „Крам Щрабаг ЕВИ МСМ“ се е съгласила да „опрости“ на Община Чирпан близо 4,2 млн. лв., като същото е сторила и фирма „Протико ил“, която извършва проектиране и консултиране по проекта („опростила“ 500 000 лв. на общината). От статията се информираме, че крайното разплащане от фонда към всички реализирани проекти е предвидено да приключи до 17.12.2015 г. (последна дата за разплащане от страна на Държавен фонд „Земеделие“ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.).

Разполагам с информация, че до края на 2015 г. Държавен фонд „Земеделие“ е изпратил уведомителни писма, с които е отказано да бъде преведена исканата сума от община Чирпан по реализирането на проектите за водопроводи в селата Свобода, Гита и Зетьово.

Дори още през януари 2016 г. ДФЗ е изпратила уведомителни писма до Община Чирпан, в които изисква общината да върне получените субсидии на фонда за посочените проекти.

От своя страна г-жа Петкова в споменаната статия на вестник „Истинските чирпански новини“ казва, че всичко по проектите е наред, обектите са приети на 10 октомври 2015 г. от държавна приемателна комисия.

Факт е че Община Чирпан първа завежда дело срещу Държавен фонд „Земеделие“ през 2016 г. Делото е заведено в Окръжен съд Стара Загора под №273. От определение на същия този съд от 14.03.2017 г. става ясно, че производството е образувано по искова молба от Община Чирпан срещи Държавен фонд „Земеделие“, като са предявени обективно съединени искове за заплащане на дължима одобрена финансова помощ по четири договора – общо главници в размер на 4 677 306.51 лева без ДДС и обезщетение за забавено плащане на главниците по договорите – общо в размер на 220 165.21 лева. Заключението по това дело е обективирано в определение №310, което гласи, че делото се прекратява и изпраща за подсъдност на Административен съд Стара Загора, като разноските, които искат от ДФЗ по делото не са уважени.

Определение №310 по търговско дело №273/2016 е обжалвано от ДФЗ пред Апелативен съд Пловдив (частно търг. дело № 232/2017). В жалбата си фонда твърди, че неправилно Окръжния съд е отказал да признае присъждане на съдебни разноски в полза на фонда в размер на 54 454.23 лв. Със свое Определение №280/04.07.2017 г. Апелативен съд – Пловдив потвърждава определението на Окръжен съд Стара Загора.

Оказа се обаче, че и това Определение №280/04.07.2017 г. Апелативен съд – Пловдив е обжалвано от ДФЗ пред Върховния касационен съд на 20.09.2017 г. (ч.пр. дело №2294/2017). Със свое Определение №273/29.11.2017 г. съдебния състав от ВКС не допуска касационно обжалване на определение № 280 от 04.07.2017 г. по ч.т.д. № 232/2017 г. на Пловдивски апелативен съд, като определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

След период от близо една година стигаме до първоначалното положение, а именно, че делото се връща на Административен съд Стара Загора за разглеждане. Всички спорове през тази една изминала година бяха единствено за това кой съд трябва да гледа делото и претенциите на Държавен фонд „Земеделие“ за направените от тях разноски по делото в размер на 54 454.23 лв.

И малко преди Коледа Административен съд Стара Загора излезе със свое определение №411 от 18.12.2017 г. прекратява производството по административно дело № 659/2017 г. по описа на Административен съд – Стара Загора и повдига спор за подсъдност до петчленен състав на ВКС и ВАС за определяне на компетентния съд, който да разгледа искова молба от Община Чирпан, представлявана от Кмета на Общината Кичка Тонева Петкова срещу Държавен фонд „Земеделие” – гр.София, представлявано от изпълнителния директор Румен Порожанов.

Така в момента сме в начална позиция и чакаме Върховния касационен съд и Върховния административен съд да се произнесат по това, кой съд ще гледа делото по същество.

Лично аз със заявление по Закона за достъп до обществена информация поисках от Държавен фонд „Земеделие“ информация за сключените 4 /четири/ договора между ДФЗ и Община Чирпан, каква субсидия е изплатена към общината и какви съдебни дела се водят между двете общини. Получих решение за предоставяне на достъп до обществена информация, като не ми бе предоставено копие на договорите по тези проекти, по останалите въпроси все пак получих информация. (заявление и отговор). Опитвайки се да дам по-голяма публичност по проблема изложих казуса и пред местната кабелната телевизия, като интервюто може да видите – ТУК.

Пред обикновения чирпанлии стоят въпросите:

  1. Изпълнени ли са строително-монтажните работи по водопроводите в селата Свобода, Гита и Зетьово както са заложени в техническите проекти?
  2. Щом обектите са изпълнени в срок, качественото и са приети от държавна приемателна комисия защо Държавен фонд „Земеделие“ не се е разплатило по тях?
  3. Как търговско дружество „опрощава“ на общината цели 4,2 млн.лв.?
  4. Защо отговорните институции в лицето на кмета на Общината до този момент не са обявили публично воденото дело и каква е позицията на общината в казуса?
  5. Умишлено или не се „проточва“ решаването на спора по същество?
  6. Какви ще са последствията за общината ако загуби делото?

В Регистъра на Обществените поръчки, където Общината има задължение да публикува обществените поръчки (обявяване, прекратяване, възлагане, изпълнение) все още липсва информация, че договорите по проектите са изпълнени. Недоглеждане от страна на администрацията или има нещо нередно и в тази връзка?! За експертите по Закона за обществени поръчки знаят, че неспазването на срок за публикуване на обявление за възложена поръчка, информация за сключен договор, информация за изпълнен договор водят до себе си и санкции.

Ще продължа да следя темата и да Ви информирам както винаги досега!

Кой крив, кой прав?