На 21.12.2017 г. (четвъртък) от 15,30 ч. в голяма зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предложения проект на дневен ред бе приет единодушно от 21 присъствали общински съветници.

1. Определяне на такса битови отпадъци за 2018 година

Предложението бе за 2018 г. такса битови отпадъци да бъде в размер на 1 493 915,29 лв. като това е по-малко т 3% от миналогодишния размер (намаление само с 37 141 лв.). По време на заседанието на постоянната комисия по правни въпроси на Общински съвет Чирпан зададох няколко въпроса, на които не получих отговори от г-жа Кичка Петкова.

Факт е, че за втора поредна година ни се пробутват едни числа без никакво покритие. Липсва публичност и прозрачност при формирането на размера на такса битови отпадъци. Нарушен е чл.66 от АПК съгласно, който откриването на производството по издаване на общ административен акт трябва да бъде публично. Да се даде възможност на граждани и заинтересовани лица да участват в процеса на определяне на размера и да дават свои предложения. Разбира се може да се каже, че предложението е и популистко, тъй като като се гласува против и не се приеме предложената такса, тя ще остане с миналогодишния по-висок размер.

Христо Стефанов говори повече от 10 минути, като в края на изказването сподели, че групата на „ГЕРБ“ няма да участва в гласуването. Васил Донев зададе въпрос защо се намалят планираните разходи за почистване на тротоари, площади, сметища, зимно почистване… Иван Станчев попита как община Първомай се справя със средства в размер на 1 200 000 лв., а ние не можем?

При гласуването от 16 общински съветник (групата на ГЕРБ не участват в гласуването), със „за“ – 11 гласа (БСП+ДПС), с „0“ – гласа и с „въздържал се“ – 5 гласа (Коализация Чирпан и аз). Предложението се приема. Видео от изказването ми – ТУК.

2. Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2017 г. 

Предложението бе за увеличение на бюджета на общината за 2017 година в приходната и разходната му част  с 9 390 лева. 2 090 лева от предлаганото увеличение е във връзка с постъпило искане  от ПГСС-гр.Чирпан, за възстановяване  на постъпилите  по бюджетната сметка на общината наеми за последното тримесечие на 2017 година, по силата на   сключен договор за наем между Община Чирпан и „ГИВ ГАЗ” ООД. Разпределението на сумата от 2 090лв. по разходни параграфи е в съответствие с направени предложения от ПГСС за разходването им.Предложението за увеличение на разходите в дейност 123 „Общински съвети” е във връзка с проведени през 2017 година извънредни заседания на общински съвет-гр.Чирпан. С предложената актуализация се  цели пълно усвояване на целевата субсидия за капиталови разходи и окончателно разплащане с фирмите за извършените дейности. В залата са 19 общински съветника (Хр.Стефанов и Ст.Радев не присъстват). При гласуването: със „за“ – 19 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

3. Издаване на Запис на заповед от община Чирпан в полза на Министерството на околната среда и водите, обезпечаващ авансово плащане по административния договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № BG16M1OP002-1.009-0003-C01 от 06.11.2017 г. по процедура BG16M1OP002-1.009 „Изпълнение на ранни ВиК проекти – компонент 2”, сключен между Община Чирпан и Министерство на околната среда и водите.

Авансовото плащане, което ще бъде подадено, е на стойност 109 505, 56 лв. /сто и девет хиляди петстотин и пет лева и петдесет и шест стотинки/. За обезпечаването му е необходимо Решение на Общински съвет Чирпан за издаване на запис на заповед от кмета на общината. Тези средства ще се използват за разплащане на първоначални разходи по проекта за ПСОВ-Чирпан и за текущи разходи на екипа по управление и администриране на проекта. В залата са 20 общински съветника (Хр.Стефанов не присъства). При гласуването: със „за“ – 20 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

4. Изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Чирпан

Предложението от кмета на общината е за увеличение на данъка за леките автомобили, като за всяка една категория (по ЗМДТ са 5 категории, взависимост от kW на автомобила) то бе различно.

Да, данъчните ставки в тази насока са минималните по ЗМДТ и не са променяни в община Чирпан от години;
Да, едва ли има шофьор, който не иска да кара по хубави улици и пътища;

Но ДОТУК,

  • Допуснати са съществени нарушения на административно-производствените правила по промяна на наредбата;
  • Липсват каквито и да е било мотиви за исканото измение /изложените мотиви са формални/, липсва и доклад каквито изисквания има заложени в Закона за нормативните актове;
  • Освен това необяснимо и немотивирано вместо 30-дневния срок за предложения и становища по проекта на изменение същия е намален на 14-дни. Не може да се взимат решения в 5 без 10, които не са обмислени и не са защитени;
  • Липсва финансов анализ, не е ясно какви ще са приходите от всяка една категория и как тези приходи ще бъдат разходвани през следващата година;
  • Постъпило е предложение на 19.12.2017 г., което е в срока (14 дневния), но не бе разгледано от постоянни комисии на общински съвет Чирпан

Всичко това са процедурни нарушения, които не могат да бъдат подминати с лека ръка. При гласуване в зала от 21 общински съветника, със „за“ – 10 гласували, с „против“ – 8 гласували, с „въздържал се“ – 3 гласували. Предложението за увеличение не бе прието. Видео от изказването ми – ТУК.

5. Предоставяне за безвъзмездно управление на имот – публична общинска собственост на Министерството на здравеопазването, за нуждите на филиала за спешна медицинска помощ – гр. Чирпан.

Постъпило е писмо от Регионална здравна инспекция – Стара Загора, касаещо подготовка на инвестиционен проект, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. с основна цел модернизиране на системата на Спешна помощ в страната. За обект на интервенция е определен Филиала на спешна медицинска помощ в гр. Чирпан. Преди няколко месеца Общински съвет Чирпан гласува да се даде за управление и разпореждане на Министерството на здравеопазване терена на бившето училище Асен Втори. След направена обстойна проверка от експерти на министерството се установява, че сградата е неподходяща и изисква значителни средства за ремонтиране. Поради тази причина, те отново се насочват към действащия в момента филиал на Центъра за спешна медицинска помощ находящ се в сградата на бившата Поликлиника. Ще бъде ремонтирано и подземието, където ще се ползват допълнителни стаи за нуждите на центъра. При гласуването: със „за“ – 21 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

6. Обявяване на имот за частна общинска собственост, тъй като е престанал да има предназначение на имот – публична общинска собственост.

За реализирането на проекта на Министерството на здравеопазването е необходимо частта, която ще се предостави да бъде обявена за частна общинска собственост. При гласуването: със „за“ – 21 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

7. Учредяване на безвъзмездно право на строеж върху общински имот на Министерството на здравеопазването, за нуждите на филиала за спешна медицинска помощ – гр. Чирпан.

Тази точка е свързана с предишните две. Във връзка с горното, се обосновава необходимост от бъдещо строителство върху 170 кв.м. от поземления имот, а именно: за изграждане на козирка – 35 кв.м.; навес за линейки – 45 кв.м.; дизелов генератор – 10 кв.м.; паркинг – 80 кв.м. При гласуването: със „за“ – 21 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

8. Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г. с имот в гр. Чирпан за продажба

Община Чирпан е собственик на имот с площ 530 кв.м., представляващ УПИ VI в кв.203 по плана на гр. Чирпан, ул. „Д. Благоев” /ЖК „Младост”, до автосервиза/. За имота е съставен АЧОС №278 / 23.03.2001 г. В общината постъпи заявление от Витан Иванов Витанов с вх. №93-00-5185 /07.12.2017 г. за закупуване на общинския имот с цел бъдещо застрояване. Предложението е имота да бъде включен в Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2017 год. Тъй като сме в края на 2017 г. и моите опасения е че това решението дори да бъде взето в този си вид, то няма как да се реализира до края на годината и предложих тази точка да бъде отложена за разглеждане на следващото заседание януари, но не бе подкрепена от колегите в зала. При гласуването: със „за“ – 21 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

9. Отдаване под наем на язовир в землището на с. Зетьово – публична общинска собственост.

Съгласно Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г., се предвижда предоставяне за ползване под наем или на концесия язовир – имот №000098, землище на с. Зетьово, м. „Маданево”, 33.863 дка. Посоченият язовир не е отдаден под наем или на концесия. След последните извършени проверки от контролни органи, се налагат редица мероприятия, свързани с финансови средства, които към настоящия момент общината изпитва трудност да осигури. Определена бе начална тръжна цена – 25,00 лв. /дка за година без ДДС или 846,57 лв. без ДДС за целия язовир. При гласуването: със „за“ – 21 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

10. Изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

Окръжна прокуратура – Стара Загора след извършена проверка има намерение да протестира чл.15, ал.1, т.8 от  Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Предложението е да бъде отменена тази разпоредба от Правилника. Предложението е от името на г-жа Даниела Драгийска – председател на ОбС Чирпан, във втората си част на предложението за изменение на правилника е предвидено възнаграждението на общинския съветник да се промени и да бъде в размер на 30 % от средната брутна работна заплата (т.е. с 10% да бъде увеличено) в общинска администрация за съответния месец за всяко участие в заседание на Общински съвет – Чирпан, а възнаграждението за участието в заседанията на постоянните  комисии към Общински съвет – Чирпан да се запази в досегашния си размер. По време на постоянните комисии на Общински съвет Чирпан бяхме информирани за постъпило предложение от Милена Пенева и Илка Янакиева, което на бюджетна комисия не бе разгледано и не подложено на гласуване и даване на становище. Тяхното желание е с парите от увеличението вместо да отиват в „джобовете“ на съветниците да бъде подпомогната общинската болницата. По време на заседанието аз споделих, че едва ли всеки един от нас ще забогатее с това увеличение и гласувах против направеното от г-жа Драгийска предложение за 10% увеличение. При гласуването обаче 16 общински съветника подкрепиха увеличението на заплатите, 4 гласуваха против и 1 се въздържа, с което от 2018 г. общинските съветници ще имат нови заплати ако вземат участие в заседание на общинския съвет. Видео от изказването ми – ТУК.

11. Приемане на решение за намаляване на числеността на персонала в „Звено за услуги в домашна среда” към Домашен социален патронаж – Чирпан

По сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04-0148-C0001, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., Общината имаше ангажимент да поддържа численост на персонала в „Звено за услуги в домашна среда” към Домашен социален патронаж на 3 броя на длъжност „Домашен помощник”, считано от 01.07.2014 г. Този период изтече и вече няма необходимост от заемането на тези 3 бройки, поради това се предлага да остане само 1 бройка на тази длъжност, считано от 01.01.2018 г. При гласуването: със „за“ – 21 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

12. Кандидатстване на Община Чирпан по проект „Красива България” 2018 година

Община Чирпан има намерение да кандидатства по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с обект: Ремонт на сградата на медицински център „Д-р Николай Тошев”, гр. Чирпан. Изисква се Общински съвет – Чирпан да даде своето съгласие за кандидатстване по проект „Красива България” 2018 година и поема ангажимента да осигури финансов принос в размер на 91 800 лв. с ДДС. От залата отсъства Гено Генов, т.е. кворум от 20 общински съветника. При гласуването: със „за“ – 20 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

13. Актуализация на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа валидна на територията на Община Чирпан за 2018 година

Ежегодно следва да се актуализиран минималните и максимални цени на таксиметровите превози на пътници на един километър пробег. Предложението е размера им да се запази като действащия до момента, а именно: Минимални цени: Дневна тарифа – 0,50 лв. на километър; Нощна тарифа – 0,60 лв. на километър. Максимални цени: Дневна тарифа – 1,00 лв. на километър; Нощна тарифа – 1,20 лв. на километър. При гласуването: със „за“ – 20 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

14. Одобряване на командировъчните разходи на Председателя на Общински съвет – Чирпан за периода октомври – декември 2017 г.

През периода са извършени разходи за командировки за заседание на Общото събрание на НСОРБ в Албена и заседание на УС на НАПОС в Мездра. Разходите са в размер на размер на 203,59 лева. Отвод при гласуването си направи председателя на ОбС Чирпан. При гласуването: със „за“ – 18 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 1. Предложението се приема.

Заседание на Общински съвет Чирпан – 21.12.2017 г.