На 28.06.2018 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 год. с имот за отдаване под наем в гр. Чирпан.
2. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 год.
3. Предложение за решение относно: Обявяване на конкурс за възлагане на управление на „ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ – ЧИРПАН” ЕООД, гр.Чирпан.
4. Предложение за решение относно: Избор на представител на Община Чирпан в общото събрание на съдружниците на търговските дружества с общинско участие.
5. Предложение за решение относно: Отмяна на решение № 191 / 22.12.2016 г.
6. Предложение за решение относно: Ежегодно актуализиране списъка на средищните детски градини и училища в Община Чирпан.
7. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за подробен устройствен план – План схема за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Кабел НН и ТКМ (тръбно-канална мрежа) от съществуващо ГРТ (главно разпределително табло) до сграда „Механизация на винарна „Мидалидаре – село Могилово” в УПИ (урегулиран поземлен имот) I-423, кв. 51 Б с. Могилово, Община Чирпан, Област Стара Загора.
8. Предложение за решение относно: Взимане на решение за внасяне на предложение до Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия.
9. Предложение за решение относно: Одобряване на командировъчните разходи на Председателя на Общински съвет – Чирпан за периода април – юни 2018 г.
10. Предложение за решение относно: Ползване на дървесина от горските територии – собственост на Община Чирпан, в обхвата на ТП ДГС – Чирпан през 2018 г.
11. Предложение за решение относно: Издаване на разрешително от Кмета на Община Чирпан за ползване на воден обект по реда на чл. 52, ал. 1, т.3 от Закона за водите.

Заседанията на постоянните комисии към Общински съвет Чирпан са насрочени както следва:

На 25.06.2018 г. от 15,00 часа – Комисия по правни въпроси, контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
На 25.06.2018 г. от 16,00 часа – Комисия по териториално и селищно устройство, имоти, ред и сигурност, транспорт и благоустрояване, земеделие и гори, опазване на околната среда;
На 26.06.2018 г. от 15,00 часа – Комисия по наука, образование, защита правата и интересите на децата, младежта и спорта, здравеопазване и социална политика, култура и вероизповедания;
На 26.06.2018 г. от 16,00 часа – Комисия по бюджет, финанси, стопанска и инвестиционна политика и усвояване на средства от еврофондове и външни източници.

Проект на дневен ред – сесия 28.06.2018 г.