На 28.02.2019 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред:

  1. Предложение за решение относно: Приемане на бюджета на Община Чирпан за 2019 година.   + Приложение 1 – Приходи от държавни дейности + Приложение 1а – Разпределение преходен остатък + Приложение 2 – Разходи + Приложение 3 – Капиталова програма + Приложение 4 – Транспортни разходи за персонал + Приложение 5 – Средства по Оперативни програми и други от ЕС + Приложение 6 – Приходи от местни дейности + Приложение 7 – Разходи за местни дейности + Приложение 7а – Тригодишна прогноза МБАЛ Чирпан ЕООД + Приложение 8 – Културен календар + Приложение 9 – Спортен календар + Приложение 10 – ОП „Чистота“
  2. Предложение за решение относно: Одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. + Приложение 1 + Приложение 2 + Приложение 3
  3. Предложение за решение относно: Издаване на Запис на заповед от община Чирпан в полза на Министерството на околната среда и водите, обезпечаващ авансово плащане по административния договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № BG16M1OP002-1.009-0003-C01 от 06.11.2017 г. по процедура BG16M1OP002-1.009 „Изпълнение на ранни ВиК проекти – компонент 2”, сключен между Община Чирпан и Министерство на околната среда и водите.
  4. Предложение за решение относно: Приемане на решение за промяна на регулационния план на с.Рупките, обявяване на част от улица за частна общинска собственост и прекратяване на съсобственост между общината и юридическо лице.
  5. Предложение за решение относно: Приемане на решение за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.
  6. Предложение за решение относно: Разрешение за изменение на ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на улица с о. т. 203-204 и План за регулация /ПР/ за УПИ ІX в кв. 24 по плана на с. Рупките, общ. Чирпан, във връзка с постъпило заявление с вх. № 69-00-45/31.01.2019 г. от „РИН-ТИН” ЕООД с адрес с. Рупките, общ. Чирпан, обл. Стара Загора.
  7. Предложение за решение относно: Отчетна дейност по изпълнението на Програмата за управление на отпадъците на Община Чирпан за 2018г.
  8. Предложение за решение относно: Приемане на Отчет за Изпълнението на Програма за oпазване на околната среда на територията на Община Чирпан за 2018г.
  9. Предложение за решение относно: Съгласие представителят на Община Чирпан в Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД – Стара Загора, по точки 1,2,3 и 4 от дневния ред на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД – Стара Загора, което ще се проведе на 05.03.2019 г., 11:00 часа, да изрази становище „за” / „против” / „въздържал се”.
  10. Предложение за решение относно: Финансово подпомагане на лица, навършили 95 – годишна възраст, с постоянен и настоящ адрес на територията на община Чирпан.

Заседанията на постоянните комисии към Общински съвет Чирпан са насрочени както следва:

На 25.02.2019 г. от 14,00 часа – Комисия по правни въпроси, контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
На 25.02.2019 г. от 14,30 часа – Комисия по териториално и селищно устройство, имоти, ред и сигурност, транспорт и благоустрояване, земеделие и гори, опазване на околната среда;
На 26.02.2019 г. от 14,00 часа – Комисия по наука, образование, защита правата и интересите на децата, младежта и спорта, здравеопазване и социална политика, култура и вероизповедания;
На 26.02.2019 г. от 14,15 часа – Комисия по бюджет, финанси, стопанска и инвестиционна политика и усвояване на средства от еврофондове и външни източници.

Проект на дневен ред – сесия 28.02.2019 г.